Privatlivspolitik for KINTO

Privatlivspolitik for KINTO

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Toyota Danmark A/S ("TDK")
Toyota Financial Services Danmark A/S (”TFS”)
Toyota Insurance Management SE (”TIM”)
Toyota Fleet Mobility GmbH (”TFM”)
KINTO Join Ltd. (”KINTO Join Ltd.”)

1. INDLEDNING

Denne Privatlivspolitik for KINTO Tjenester ("Politik”) gælder for alle de Personoplysninger, som i relation til KINTO tjenesterne indsamles og behandles af (eller på vegne af) Toyota Motor Europe NV/SA (”TME”) og/eller Toyota Danmark A/S (“TDK”) og/eller Toyota Financial Services Danmark A/S (“TFS”) og/eller Toyota Insurance Management SE (“TIM”) og/eller Toyota Fleet Mobility GmbH (“TFM”) og/eller KINTO Join Ltd. (“KINTO Join Ltd. “) (under ét benævnt "KINTO”, "vi", "os" og "vores" afhængig af sammenhængen).

Denne Politik beskriver, hvordan vi håndterer dine Personoplysninger (”Personoplysninger”), når vi leverer KINTO Tjenester, som du kan abonnere på via KINTO’s online bestillingssystem. I afsnit 8 beskriver vi de specifikke formål med behandling af Personoplysninger for hver enkelt KINTO Tjeneste.

KINTO respekterer dit privatliv. Uanset om du er i kontakt med KINTO som potentiel, aktuel eller tidligere kunde, forbruger eller erhvervsdrivende, eller som en del af offentligheden mv., har du ret til at dine Personoplysninger beskyttes. Dine Personoplysninger kan blandt andet omfatte dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, men også stelnummeret på din bil, geografiske placering mv.

I denne Politik beskrives, hvordan og hvorfor vi indsamler dine Personoplysninger, til hvilket formål dine Personoplysninger indsamles, hvem de gives til, hvordan vi beskytter dem, samt hvilke rettigheder du har i kraft af, at vi har registreret dine Personoplysninger.

Politikken gælder for behandlingen af dine Personoplysninger i KINTO’s regi samt værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af TME og/eller TDK og/eller TFS og/eller TIM og/eller TFM og/eller KINTO Join Ltd., afhængig af sammenhængen.

Politikken indeholder de regler og forklaringer, der er gældende. Reglerne i denne Politik kan suppleres med specifikke meddelelser, som du vil modtage for bestemte tjenester, værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af TME og/eller TDK og/eller TFS og/eller TIM og/eller TFM og/eller KINTO Join Ltd., afhængig af sammenhængen. Du vil i så fald modtage sådanne specifikke meddelelser i forbindelse med at dine Personoplysninger bruges inden for rammerne af ovennævnte aktiviteter (f.eks. på websider, portaler, individuelle kommunikationstjenester, nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, kampagner mv.).

Bagest i Politikken finder du definitioner af nøglebegreber, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav (f.eks. Personoplysninger, Behandling og Dataansvarlig).

2. HVEM ER DATAANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER? 


Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
Belgien

Toyota Danmark A/S ("TDK")
Dynamovej 10
2860 Søborg

Toyota Financial Services Danmark A/S (“TFS”)
Dynamovej 10
2860 Søborg, Denmark

Toyota Insurance Management SE (“TIM”)
283 Route d'Arlon
L-8011 Strassen (Stroossen), Luxembourg

Toyota Fleet Mobility GmbH (“TFM”)
Toyota-Allee 5
50858 Cologne
Germany

KINTO Join Ltd. (“KINTO Join Ltd.”)
Great Burgh
Burgh Heath
Epsom
Surrey
KT18 5UZ
England

I pkt. 23 (a) nedenfor kan du læse om, hvordan det bestemmes, hvem der er dataansvarlig for den konkrete behandling af dine Personoplysninger.

3. HVEM KAN SPØRGSMÅL OG HENVENDELSER RETTES TIL - KONTAKTPUNKT FOR DATA-BESKYTTELSE

Vi har oprettet et Kontaktpunkt for Databeskyttelse, hvor vi besvarer spørgsmål og henvendelser vedrørende denne Politik samt giver eventuelle yderligere særlige meddelelser om KINTO Tjenester eller dine Personoplysninger (og behandlingen heraf).

Hvis du har spørgsmål til denne Politik eller vil klage over vores behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet heri, kan du henvende dig til Kontaktpunktet:

- contact@kinto-mobility.dk og

- KINTO
Toyota Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg

4. HOVEDPRINCIPPER

Vi ønsker at beskytte dine Personoplysninger, og vi behandler dem på en rimelig, gennemsigtig og sikker måde.

Vi overholder følgende principper, når vi behandler Personoplysninger:

 • Lovlighed: Vi behandler altid dine Personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde set i forhold til dig som registreret.
 • Dataminimering: Vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger til, hvad der er nødvendigt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen.

 • Formålsbegrænsning: Vi indsamler alene dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, som er uforenelig med disse formål.

 • Nøjagtighed: Vi sørger for, at dine Personoplysninger er korrekte og - om nødvendigt - ajourførte.

 • Datasikkerhed og fortrolighed: Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau, hvor der bl.a. tages højde for karakteren af de pågældende Personoplysninger. Disse foranstaltninger beskytter mod uautoriseret videregivelse og adgang, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og mod andre former for ulovlig behandling.

 • Adgang og berigtigelse: Behandling af dine Personoplysninger sker under respekt af dine rettigheder.

 • Begrænset opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, og kun i så lang tid som nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen.

 • Beskyttelse af internationale overførsler: Vi sikrer behørig beskyttelse af dine Personoplysninger, når de overføres til lande uden for EØS-området.

 • Beskyttelse over for tredjemand: Vi sikrer, at tredjemand alene kan få adgang til (og alene kan overføre) Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og med tilstrækkelig kontraktlig beskyttelse.

 • Lovlig brug af direkte markedsføring og cookies: Når vi sender reklamemateriale til dig eller placerer cookies på din computer, sker dette i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og anden relevant lovgivning.

5. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER: HJEMMEL

Nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig

Generelt behandler vi dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde den aftale, du har indgået ved at tegne abonnement på en eller flere KINTO Tjenester.

Vores legitime interesser

Når dette er relevant, behandler vi dine Personoplysninger, hvis det er påkrævet for at forfølge vores legitime interesser i forbindelse med levering af KINTO Tjenester forudsat, at vores interesser vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder (f.eks. dine rettigheder til beskyttelse af privatlivet).

Vi behandler f.eks. personoplysninger:

 • hvor det er relevant for at gøre det muligt for dig at dele visse Personoplysninger med andre (f.eks. din placering, placeringen af dit anvendte KINTO-køretøj, dit bestemmelsessted, dit forventede ankomsttidspunkt)
 • for at kunne yde support/kundeservice for KINTO Tjenester
 • for i nødstilfælde at kunne kontakte en af dig angivet kontaktperson for det tilfælde, at du og/eller det KINTO-køretøj, du anvender, bliver involveret i et trafikuheld
 • hvis du har et KINTO-køretøj med internetforbindelse: for at gøre det muligt for eksterne leverandører (f.eks. udbyderne af det mobile netværk, som leverer internetforbindelsen) at opfylde deres retlige forpligtelser til at identificere dig (ved at indsamle dine ID-Personoplysninger)
 • for at drive forskning og udvikling med det formål at udvide og forbedre KINTO Tjenester, udvikle nye mobilitetsløsninger og forbedre ydelserne på KINTO’s køretøjer, produkter og tjenester. I sådan sammenhæng kan vi behandle dine Personoplysninger på en måde, der ikke kan spores direkte tilbage til dig
 • for at videregive dine Personoplysninger, når retshåndhævende myndigheder eller domstolene kræver det af os, og
 • for at vores KINTO-netværkspartnere (f.eks. nationale forhandlere, autoriserede forhandlere / reparatører, herunder andre parter i KINTO-organisationen og dennes samarbejdspartnere), kan kontakte dig.

Vores retlige forpligtelser

Vi behandler dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vore retlige forpligtelser, herunder respektere afgørelser afsagt af domstole eller offentlige myndigheder. Hvis vi f.eks. har debiteret dig for brug af internetforbindelse, har vi pligt til at gemme fakturaen (og dine Personoplysninger på fakturaen) i en efter loven fastsat periode.

6. I TILFÆLDE AF AT PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES

Vi behandler Personoplysninger om dig, fordi du er den person, der har indgået aftale om en eller flere KINTO Tjenester.

7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler alene dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem sådan, at det ikke på nogen måde er i strid med disse formål.

Vi indsamler og bruger dine Personoplysninger til følgende formål:

 • At aktivere eller deaktivere dit abonnement på en eller flere KINTO Tjenester / din leje af KINTO-køretøjet
 • At levere KINTO Tjenester til dig
 • At håndtere dine forespørgsler
 • At understøtte vores salgs- og markedsføringsaktiviteter
 • At forske og udvikle med henblik på at udvide og forbedre KINTO Tjenesterne, at udvikle ny mobilitet og/eller tjenester og løsninger og at forbedre ydeevnen på KINTO-køretøjer, produkter og tjenester eller at udvikle nye
 • At beskytte, vedligeholde og støtte vores netværk, systemer og programmer
 • Hvis det med rimelighed er påkrævet, i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller med en tredjepart

Vi deler dine Personoplysninger med andre i følgende tilfælde:

 • Hvis du har et KINTO-køretøj med internetforbindelse, kan den udbyder af mobilt netværk, der leverer internetforbindelsen, være underlagt en juridisk pligt til at opnå visse ID-Personoplysninger om dig. KINTO rekvirerer sådanne ID Personoplysninger fra dig og leverer disse Personoplysninger til udbyderen af det mobile netværk
 • For at give vores netværk (nationale distributører og autoriserede forhandlere/reparatører) mulighed for at kontakte dig inden for rammerne af leverancen/implementeringen af visse tjenester/segmentering
 • Når vi af offentlige myndigheder (f.eks. retshåndhævende myndigheder) og domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger til dem
 • Hvis det med rimelighed er nødvendigt i tilfælde af en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, kan vi dele dine Personoplysninger med f.eks. den eller de øvrige i tvisten involverede parter eller med en domstol
 • Hvis du har en brugerbaseret forsikringsaftale med et forsikringsselskab, og vi i overensstemmelse med denne aftale deler Personoplysninger, som forsikringsselskabet skal bruge for at udfærdige forsikringsaftalen (f.eks. de geografiske positionsdata, der er forbundet med dit KINTO-køretøj, din køreadfærd mv.)
 • Personoplysninger i forbindelse med skadeserstatning, herunder Personoplysninger om implicerede parter

8. SPECIFIKT FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER FOR HVER KINTO-TJENESTE

Udover den ovenfor beskrevne databehandling udfører vi følgende databehandling for hver enkelt KINTO Tjeneste. Denne beskrivelse gælder for hver af KINTO Tjenesterne i tillæg til ovenstående beskrivelse.

8.1 KINTO SHARE

Trin 1 - Ansøgning om medlemskab af KINTO Share

For at registrere dig og bruge KINTO SHARE skal du have et medlemskab og en konto. Når du tilmelder dig, skal du oprette et unikt bruger-id og en adgangskode. Du bliver også bedt om at bekræfte, at du accepterer vilkårene for KINTO Share ("Vilkår").

Du skal afgive følgende yderligere Personoplysninger:

 • Hvis du har dansk kørekort (type B):
  • Identifikationsoplysninger
  • Udløbsdatoen for dit kørekort
  • Tre fotos: det første med et billede af dit ansigt sammen med forsiden af dit kørekort, det andet af forsiden af dit kørekort, og det tredje af bagsiden af dit kørekort
 • Hvis du ikke har dansk kørekort:
  • Identifikationsoplysninger
  • Tre fotos: det første med et billede af dit ansigt sammen med forsiden af dit kørekort
   • det andet af forsiden af dit kørekort, og det tredje af bagsiden af dit kørekort
 • kørekortnummer (afhængig af hvilket land dit kørekort udstedes i)
 • udløbsdatoen for dit kørekort
 • kopi af dit ID-kort udstedt af dit hjemland
 • registrering af betalingskort / kreditkort til betaling af medlemsgebyr og variable
  • gebyrer

Dine kontooplysninger bruges i dette trin af KINTO med det formål at oprette din KINTO Share Konto og for at vi kan vurdere forudsætningerne for at indgå en aftale med dig.

Behandlingen er lovlig, fordi den er nødvendig for at du kan indgå en aftale med os. Personoplysninger bevares, indtil delebilsaftalen opsiges og så længe derefter som det måtte blive nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav eller overholde juridiske forpligtelser.

Trin 2 - Aktivering af din KINTO Share Konto

For at godkende din KINTO Share Konto bruger vi de Personoplysninger, vi har fået under trin 1, for at sikre, at du har et gyldigt kørekort. Hvis du ikke har dansk kørekort, kontrollerer vi i stedet manuelt dine kørekortoplysninger ved sammenligning med de fotos af dig og dit kørekort, som du har givet os.

I forbindelse med oprettelse og godkendelse af din KINTO Share Konto vil vi tjekke, om du er registreret/blokeret i Ribers Kredit Information (“RKI”)s informationsliste over dårlige betalere.

Som nævnt sker behandlingen af ​​dine Personoplysninger for at fuldbyrde den aftale, du indgår med os, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger bevares, indtil aftalen om KINTO Share tjenester opsiges, og så længe det er nødvendig for at kunne etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav eller overholde juridiske forpligtelser, herunder besvarelse af anmodninger fra myndigheder, motorregisteret eller politiet.

Trin 3 - Afvisning af aktivering af KINTO Share Konto

Hvis din konto ikke er aktiveret, skyldes dette, at din identitet ikke er verificeret. Du får altid besked, hvis din konto ikke kan aktiveres, og du kan til enhver tid efter en sådan afvisning kontakte os for at få svar på disse spørgsmål eller få en forklaring på, hvorfor du ikke kan aktivere en KINTO Share Konto. Hvis du ikke har dansk kørekort eller bank-ID, og ​​hvis din kørekortidentitet ikke kan bekræftes, kontakter vi dig for at løse sådanne problemer. Hvis din kontoanmodning afvises, opbevares dine Personoplysninger alene i den tid, der er nødvendig for os for at håndtere potentielle krav mellem dig og os.

Trin 4 - Brug af KINTO Share

KINTO bruger dine Personoplysninger til oprettelse og administration af reservationer og lejeaftaler (for eksempel køretøjs-præference inklusive køretøjsidentifikationsdata, brug af brændstofkortet til at identificere ikke-tilladt brændstofpåfyldning i overensstemmelse med Vilkår og for at hindre svindel, speedometer-indstilling i køretøjet før og efter leje, mulige registrerede skadesanmeldelser eller anmeldelse af skade på køretøjet, dato og tidspunkt for reservation og køreafstand).

Derudover anvender KINTO dine Personoplysninger til løbende reservationer og lejeaftaler (for eksempel tid og dato for oplåsning via App’en, registrering af skader i skade-loggen efter skadesbegrænsning og beskrivelse af skaden, herunder foto heraf på Hjemmesiden og/eller App’en).

Dine Personoplysninger bruges endelig til at sikre, at brugen af KINTO Share Tjenesten foregår i overensstemmelse med den indgåede aftale, samt for sikre vores berettigede interesse i at  det lejede køretøj returneres til det rigtige sted på det aftalte tidspunkt.

Behandlingen er lovlig, eftersom den er nødvendig for at overholde den aftale, du indgår med os eller for at sikre vores berettigede interesse.

Personoplysninger bevares, indtil delebilaftalen opsiges og i så lang tid, som det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 5 – GPS-koordinater

I den udstrækning det er nødvendigt for at kunne spore bilen i tilfælde af tyveri, din misligholdelse af Vilkår, din manglende eller for sen aflevering af bilen, vanvidskørsel eller andre kontraktbrud eller lovovertrædelser fra  din side,  behandler KINTO bilens GPS-koordinater. Disse oplysninger trackes i bilens GPS-boks, og sendes alene til KINTO efter anmodning og i tilfælde af en af de ovennævnte begivenheder.  Sådanne oplysninger knyttes ikke til brugeren, men alene til køretøjet.

For brugeren lagres alene start- og slutsted for den konkrete tur, men ikke selve ruten, til brug for afregning. KINTO behandler sådanne Personoplysninger med hjemmel i sin berettigede interesse i at kunne spore og administrere sine køretøjer og for at opfylde sine juridiske forpligtelser i forbindelse med anmodninger fra offentlige myndigheder og, så vidt som dette gælder for KINTO, for at lette sådanne offentlige myndigheders udførelse af opgaver, der udføres i almenhedens interesse samt for at fuldbyrde den aftale, du indgår med os, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysningerne opbevares kun, så længe det er nødvendigt for at løse den situation, der er årsagen til behandlingen af geolokaliseringsoplysningen.

I tilfælde, hvor KINTO behandler geolokaliseringsoplysninger ud over det, der er angivet ovenfor, bruger vi kun anonymiserede og aggregerede data, der ikke kan forbindes til nogen person. Sådanne data udgør ikke Personoplysninger om dig.

Trin 6 - Hjælp til KINTO Share

Via KINTO Share giver vi dig support 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. For at kommunikere med dig på en effektiv måde bruger vi dine Personoplysninger. For eksempel kan det være nødvendigt at vi ved, hvor lang tid du har reserveret køretøjet, eller hvor lang tid du har kørt, eller at vi har behov for adgang til din reservationshistorik for at hjælpe dig med aktuelle reservationer og afhentning af køretøjer.

Vi har også brug for at kunne kontakte dig, når du registrerer nye skader i skadesloggen og beskriver sådanne skader og sender fotos på Hjemmesiden og/eller i App’en. Behandlingen er berettiget, da behandlingen er nødvendig for at sikre, at du kan bruge KINTO Share Tjenesten på en tilfredsstillende måde, og at skader på vores køretøjer rapporteres. Personoplysninger bevares, så længe en sag er uafsluttet, og – hvad visse Personoplysninger angår - indtil du eller vi opsiger aftalen.

Trin 7 – Registrering på Ribers Kredit Information (“RKI”)s informationsliste over dårlige betalere

Betaler du ikke din gæld til KINTO vil vi, efter at have sendt dig 3 forudgående rykkere for din manglende betaling, rapporterer din gæld til RKIs informationsliste.

Vi vil navnlig indberette dig til RKI hvis du ikke har betalt vores krav for:

 • at du efter afslutningen af ​​lejeperioden ikke returnerer den lejede genstand
 • at du ikke ​​betaler parkeringsbøder
 • at du ikke ​​betaler lejen eller anden vederlag
 • at du ​​mishandler køretøjet
 • at du ​​bliver anmeldt til politiet for ulovlig brug og dette medfører et tab for os
 • at du ​​overlader køretøjet ulovligt til en anden chauffør og dette medfører et tab for os

Vi vil dog alene indberette oplysninger hidrørende fra skyldforhold på mere end 1.000 kr., hvor KINTO enten har erhvervet din skriftlige erkendelse af en forfalden gæld eller der er foretaget retslige skridt mod dig.

Vi behandler dine  Personoplysninger for at gennemføre aftalen med dig, såvel som for at varetage vores legitime interesse i at beskytte og tage os af vores køretøjer samt for at bestemme, fremsætte og forsvare eventuelle juridiske krav.

RKI's informationsliste hos Experian er godkendt af Datatilsynet.

Hvis vi får et match mod informationslisten, opbevares sådanne Personoplysninger, indtil aftalen med os opsiges og i en sådan længere tid, der kan være nødvendigt for at afgøre, fremsætte eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 8 - Opsigelse af dit medlemskab og annullering af din KINTO Share Konto

Du kan opsige dit medlemskab hos os ved at kontakte os. I nogle tilfælde kan KINTO være berettiget til straks at opsige din aftale. KINTO bruger dine Personoplysninger til at opsige dit medlemskab. Behandlingen er berettiget, da den er nødvendigt for at overholde medlemsaftalen og den aftale, der er indgået mellem dig og os.  

Hvis KINTO opsiger aftalen, bevarer KINTO dine Personoplysninger i en periode på 5 år at regne fra den sidste brug af KINTO Share Tjenesten eller i så lang tid, som det er nødvendigt for at kunne etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 9 - Vores kommunikation med dig

KINTO bruger dine Personoplysninger til at kommunikere med dig til følgende formål:

 • for at holde dig opdateret (via mail eller såkaldte push-beskeder) om din brug af Hjemmesiden og/eller App’en, f.eks. meddelelse om kommende reservationer, afslutning af reservation mv.
 • for at informere dig om opdateringer af Vilkår og denne Privatlivspolitik
 • for nøjagtigt og hurtigt at besvare eventuelle forespørgsler, du måtte have i relation til KINTO’s brug af dine Personoplysninger
 • for at foretage ændringer, du har anmodet om i dine Personoplysninger
 • for at undersøge din brugeroplevelse af KINTO Share Tjenesten
 • for at spørge dig, om du godkender behandling af dine Personoplysninger til markedsføringsformål
 • for at støtte vores salgs- og marketingaktiviteter

Trin 10 - Brug af dine Personoplysninger til andre formål

KINTO bruger dine Personoplysninger til at:

 • forbedre ydelsen for KINTO-køretøjer, App’en, eksisterende produkter og tjenester og for at udvikle nye
 • forske og udvikle, dataanalyse og oprette brugergruppeprofiler ud fra aggregerede data med henblik på at forbedre KINTO Share Tjenesten og udvikle nye mobilitetstjenester og -løsninger; og
 • sikre, vedligeholde og understøtte sine netværk, systemer og applikationer

Ovennævnte Personoplysninger behandles kun i begrænset omfang og kun i den periode, der kræves for at omdanne sådanne Personoplysninger til aggregerede data. Det juridiske grundlag, som KINTO baserer sin databehandling på til ovennævnte formål og i den begrænsede behandlingsperiode, er den berettigede interesse i at kunne tilbyde kunder relevante tjenester og udvikle produkter og tjenester.

KINTO bruger om nødvendigt også dine Personoplysninger i forbindelse med en tvist, hvor vi er eller kan blive involveret, enten direkte med dig eller med en tredjepart. Formålet med behandlingen er at løse en sådan tvist, og behandlingen er berettiget, da det er nødvendigt for vores eller en tredjeparts legitime interesse i at løse tvisten.

KINTO behandler også dine Personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, som de er underlagt. Behandlingen til sådanne formål er berettiget, da den sker for at overholde en juridisk forpligtelse. Disse Perrsondata opbevares, hvis det er påkrævet i henhold til lov. Et eksempel herpå er opbevaringskravet i bogføringsloven på 5 år.

Trin 11 - Professionel brug

Deltagelse i KINTO Share Tjenesten til Professionelt Brug giver arbejdsgivere mulighed for at give adgang til programmet til sine ansatte. Det er helt frivilligt for medarbejderne at deltage i sådanne programmer.

Hvis du bruger KINTO Share Tjenesten til Professionelt Brug, hvilket betyder brug af tjenesten som en del af din ansættelse hos din arbejdsgiver, vil visse af dine Personoplysninger blive delt med den arbejdsgiver, som du er ansat som medarbejder hos.

Arbejdsgiveren vil modtage information om medarbejders navn og reservationer, herunder starttid, sluttid, pris, længde, afhentningssted og afleverings sted.

Personoplysningerne gives til virksomhedens konto samt anføres på den faktura, vi sender til arbejdsgiveren.

Vi deler alene de dele af dine Personoplysninger, der er nødvendige for at drive Hjemmesiden og App’en, så du kan modtage KINTO Share Tjenesterne, og din arbejdsgiver vil kunne betale for sådanne tjenester.

Vi deler ikke dine placeringsdata med din arbejdsgiver. Vi informerer ikke arbejdsgiveren om, hvem du kører med.

 

8.2 KINTO FLEX

Trin 1 - Ansøgning om medlemskab af KINTO Flex

For at registrere og bruge KINTO Flex Tjenesten skal du have et medlemskab og en konto. For at ansøge om et sådant medlemskab og oprette og konto. Når du tilmelder dig, skal du angive identitetsdata og oprette et unikt bruger-id og en adgangskode. Du bliver også bedt om at bekræfte, at du accepterer vilkårene for KINTO Flex ("Vilkår").

Du skal give følgende yderligere Personoplysninger:

 • Hvis du har dansk kørekort (type B):

  • dit kørekortnummer
  • udløbsdatoen for dit kørekort
  • tre fotos: det første med et billede af dit ansigt sammen med forsiden af dit kørekort, det andet af forsiden af dit kørekort, og det tredje af bagsiden af dit kørekort

 • Hvis du ikke har dansk kørekort:

  • tre fotos: det første med et billede af dit ansigt sammen med forsiden på dit kørekort, det andet af forsiden af dit kørekort, og det tredje af bagsiden af dit kørekort
  • kørekortnummer (afhængigt af hvilket land dit kørekort udstedes i)
  • udløbsdatoen for dit kørekort
  • kopi af ID-bil udstedt af dit hjemland
  • registrering af betalingskort / kreditkort til betaling af medlemsgebyr og varierende reserva-tionsgebyrer

Dine kontooplysninger bruges i dette trin af KINTO med det formål at oprette din KINTO Flex Konto, og af os til at vurdere forudsætningerne for at indgå en aftale med dig.

Behandlingen er berettiget, da den er nødvendig for at du skal kunne indgå en aftale med os. Personoplysninger opbevares, indtil aftalen om KINTO Flex Tjenester opsiges, og i så lang en periode, som det nødvendigt for at kunde etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav eller overholde juridiske forpligtelser.

Trin 2 - Aktivering af din KINTO Flex-konto

For at godkende din KINTO Flex Konto bruger vi de Personoplysninger, du har givet os under trin 1 ovenfor, for at sikre, at du har gyldigt kørekort. Hvis du ikke har dansk kørekort, kontrollerer vi i stedet dine kørekortoplysninger manuelt ved at sammenholde disse med de fotos af dig og dit kørekort, som du har givet os.

I forbindelse med godkendelsen af din KINTO Share Konto vil vi tjekke, om du er registreret/blokeret i Ribers Kredit Information (“RKI”)s informationsliste over dårlige betalere.

Som nævnt ovenfor foretages behandlingen af ​​dine Personoplysninger for at udføre den aftale, du indgår med os i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger vil blive opbevaret, indtil aftalen om KINTO Flex Tjenesten opsiges, og løber så længe som nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav eller overholde juridiske forpligtelser, såsom besvarelse af anmodninger fra myndigheder, herunder fra myndigheder, motorregisteret eller politiet.

Trin 3 - Afvisning af aktivering af KINTO Flex Konto

Hvis din konto ikke er aktiveret, skyldes dette, at din kørekortidentitet ikke er verificeret. Du vil altid blive underrettet, hvis din Konto ikke kan aktiveres, og du kan til enhver tid efter en sådan afvisning kontakte os for at løse disse spørgsmål eller få en forklaring på, hvorfor du ikke kan bruge en KINTO Flex Konto. Hvis du ikke har dansk kørekort eller bank-ID, og ​​hvis din kørekortidentitet ikke kan bekræftes, kontakter vi dig for at løse sådanne problemer. Hvis din kontoanmodning afvises, bevares dine Personoplysninger kun i den tid, der er nødvendig for at vi kan håndtere eventuelle krav mellem dig og os.

Trin 4 - Brug af KINTO Flex Tjenesten

KINTO bruger dine Personoplysninger til oprettelse og administration af reservationer og lejeaftaler (for eksempel køretøjs-præference inklusive køretøjsidentifikationsdata, brug af brændstofkortet til at identificere ikke-tilladt brændstofpåfyldning i overensstemmelse med Vilkår og for at hindre svindel, speedometer-indstilling i køretøjet før og efter leje, mulige registrerede skadesanmeldelser eller anmeldelse af skade på køretøjet, dato og tidspunkt for reservation og køreafstand).

Derudover anvender KINTO dine Personoplysninger til løbende reservationer og lejeaftaler (for eksempel tid og dato for oplåsning via App’en, registrering af skader i skade-loggen efter skadesbegrænsning og beskrivelse af skaden, herunder foto heraf på Hjemmesiden og/eller App’en).

Dine Personoplysninger bruges endelig til at sikre, at brugen af KINTO Flex Tjenesten foregår i overensstemmelse med den indgåede aftale, samt for sikre vores berettigede interesse i at  det lejede køretøj returneres til det rigtige sted på det aftalte tidspunkt.

Behandlingen er lovlig, eftersom den er nødvendig for at overholde den aftale, du indgår med os eller for at sikre vores berettigede interesse.

Personoplysninger bevares, indtil delebilaftalen opsiges og i så lang tid, som det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 5 – GPS-koordinater

I den udstrækning det er nødvendigt for at kunne spore bilen i tilfælde af tyveri, din misligholdelse af Vilkår, din manglende eller for sen aflevering af bilen, vanvidskørsel eller andre kontraktbrud eller lovovertrædelser fra  din side,  behandler KINTO bilens GPS-koordinater. Til dette formål overføres bilens GPS-koordinater til KINTO og lagres for at kunne vises via dine adgangskanaler. Til disse tjenester bliver den seneste position lagret og vist hver gang køretøjet tændes og/eller slukkes.  Bilens tidligere lokationsdata overskrives med bilens opdaterede lokationsdata. Når bilen er fundet slettes alle gemte GPS-data. KINTO vil hverken generere eller gemme nogen fremtidig rejseprofil.

For at sikre gennemsigtighed dig som lejer af det pågældende køretøj vil KINTO sende en SMS eller mail til dig (hvis disse oplysninger er oplyst til KINTO) så snart ”sporing af bil” og/eller “geofencing” aktiveres af KINTO. Du oplyses herved om, at brugen af ovenstående tjenester.

Denne tjeneste kan kun aktiveres af særligt godkendt personale hos KINTO.

Behandling af ovenfor nævnte geo-lokaliseringsoplysninger bruges alene til de angivne begrænsede formål og er alene knyttet til det køretøj, der lejes.

Samtidig med aktiveringen af denne tjeneste deaktiveres din adgang til selv at aflæse bilens geo-lokaliseringsoplysninger samt din adgang til at anvende andre connected services.

KINTO behandler sådanne Personoplysninger med hjemmel i sin berettigede interesse i at kunne spore og administrere sine køretøjer og for at opfylde sine juridiske forpligtelser i forbindelse med anmodninger fra offentlige myndigheder og, så vidt som dette gælder for KINTO, for at lette sådanne offentlige myndigheders udførelse af opgaver, der udføres i almenhedens interesse.

Sådanne Personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt for at løse den situation, der er årsagen til behandlingen af geolokaliseringsoplysningen.

I tilfælde, hvor KINTO behandler geolokaliseringsoplysninger ud over det, der er angivet ovenfor, bruger vi kun anonymiserede og aggregerede data, der ikke kan forbindes til nogen person. Sådanne data udgør ikke Personoplysninger om dig.

Trin 6 – Hjælp til KINTO Flex Tjenesten

Vi har også brug for at kunne kontakte dig, når du registrerer nye skader i skadesloggen og beskriver sådanne skader og sender fotos på Hjemmesiden og/eller i App’en. Behandlingen er berettiget, fordi den er nødvendig for at sikre, at du kan bruge KINTO Flex Tjenesten på en tilfredsstillende måde, og at skader på vores køretøjer rapporteres. Personoplysninger bevares, så længe en sag er uafsluttet, og bevares med hensyn til visse Personoplysninger indtil du eller vi opsiger aftalen.

Trin 7 – Registrering på Ribers Kredit Information (“RKI”)s informationsliste over dårlige betalere

Betaler du ikke din gæld til KINTO vil vi, efter at have sendt dig 3 forudgående rykkere for din manglende betaling, rapporterer din gæld til RKIs informationsliste.

Vi vil navnlig indberette dig til RKI hvis du ikke har betalt vores krav for:

 • at du efter afslutningen af ​​lejeperioden ikke returnerer den lejede genstand
 • at du ikke ​​betaler parkeringsbøder
 • at du ikke ​​betaler lejen eller anden vederlag
 • at du ​​mishandler køretøjet
 • at du ​​bliver anmeldt til politiet for ulovlig brug og dette medfører et tab for os
 • at du ​​overlader køretøjet ulovligt til en anden chauffør og dette medfører et tab for os

Vi vil dog alene indberette oplysninger hidrørende fra skyldforhold på mere end 1.000 kr., hvor KINTO enten har erhvervet din skriftlige erkendelse af en forfalden gæld eller der er foretaget retslige skridt mod dig.

Vi behandler dine  Personoplysninger for at gennemføre aftalen med dig, såvel som for at varetage vores legitime interesse i at beskytte og tage os af vores køretøjer samt for at bestemme, fremsætte og forsvare eventuelle juridiske krav.

RKI's informationsliste hos Experian er godkendt af Datatilsynet.

Hvis vi får et match mod informationslisten, opbevares sådanne Personoplysninger, indtil aftalen med os opsiges og i en sådan længere tid, der kan være nødvendigt for at afgøre, fremsætte eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 8 – Afslutning af dit medlemskab og annullering af din KINTO Flex-konto

I forbindelse med opsigelse af dit medlemskab bruger vi dine Personoplysninger til at opsige dit medlemskab. Behandlingen er berettiget, da det er nødvendigt for at udføre medlemsaftalen og den mellem dig og os indgåede aftale. Hvis KINTO opsiger aftalen, bevarer KINTO dine Personoplysninger i 5 år, der løber fra den seneste brug af KINTO Flex, eller i så lang en periode, det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske krav.

Trin 9 - Vores kommunikation med dig

KINTO bruger dine Personoplysninger til at kommunikere med dig til følgende formål:

 • for at holde dig opdateret (via mail eller såkaldte push-beskeder) om din brug af Hjemmesiden og/eller App’en, f.eks. meddelelse om kommende reservationer, afslutning af reservation osv.
 • for at informere dig om opdateringer af Vilkår og nærværende Privatlivspolitik
 • for nøjagtigt og hurtigt at besvare eventuelle forespørgsler fra dig om KINTO’s brug af dine Personoplysninger
 • for at foretage ændringer, du har anmodet om i dine Personoplysninger
 • for at undersøge din brugeroplevelse af KINTO Flex Tjenesten
 • for at spørge dig, om du kan godkende behandling af dine Personoplysninger til markedsføringsformål
 • for at støtte vores salgs- og marketingaktiviteter

Trin 10 - Brug af dine Personoplysninger til andre formål

KINTO bruger dine Personoplysninger til at:

 • forbedre ydelsen for KINTO-køretøjer, App’en, eksisterende produkter og tjenester samt for at udvikle nye sådanne
 • udføre forskning og udvikling, foretage dataanalyse og oprette brugergruppeprofiler på baggrund af aggregerede data for at forbedre KINTO Flex Tjenesten og udvikle nye mobilitetstjenester og løsninger
 • sikre, vedligeholde og understøtte sine netværk, systemer og applikationer

Ovennævnte Personoplysninger behandles kun i begrænset omfang og kun i den periode, det er nødvendigt for at omdanne sådanne Personoplysninger til aggregerede data. KINTO’s juridiske grundlag for at databehandle dine Personoplysninger til ovennævnte formål og i en begrænset periode, er KINTO’s lovlige interesse i at kunne tilbyde kunder relevante tjenester og at udvikle produkter og tjenester.

KINTO bruger om nødvendigt også dine Personoplysninger i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller med en tredjepart. Formålet med behandlingen er at løse en sådan tvist, og behandlingen er berettiget, da det er nødvendigt for vores eller en tredjeparts legitime interesse i at løse tvisten.

Ydermere KINTO behandler dine Personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, som de er underlagt. Behandling til sådanne formål er berettiget, da den foretages for at overholde en juridisk forpligtelse. Oplysningerne bevares, hvis det er et lovkrav, og som hvad angår f.eks. bogføring er 5 år.

8.3 KINTO JOIN

Trin 1 - Levering af KINTO Join Tjenester

KINTO Join Tjenesten, der udbydes via KINTO, giver brugerne mulighed for at tilmelde sig gratis koordination på Hjemmesiden og/eller App’en. KINTO’s platform, som er tilgængelig via KINTO Join Hjemmesiden og App’en, giver dig mulighed for at deltage i et lukket samfund om deling (adgang administreres af community-administratoren).

Erhvervsorganiserede koordineringsgrupper udbydes gratis via KINTO’s Erhvervsorganiserede Koordinerings Programmer (som hver kaldes et "Erhvervsorganiserede Koordinerings Program") til erhvervskunder fra KINTO eller nogle af vores partnere.

Trin 2 - Registrering og vores brug af dine placeringsdata

For at bruge vores KINTO Join Tjenester skal du oprette en konto på Hjemmesiden eller via App’en. Du skal have accepteret vores vilkår ("Vilkår"), og du skal være mindst atten (18) år gammel. I overensstemmelse med vores Vilkår opretter vi en konto til dig ved registrering.

For at drage fuld fordel af Hjemmesidens og App’ens funktionalitet skal du aktivere placerings-tjenester på din mobile enhed for at give os mulighed for at spore din placering. Vi linker alle placeringsdata, der indsamles fra din mobile enhed, til dig og din Konto.

Trin 3 - Dine aktivitetsdata (inklusive placeringsdata)

Når du logger ind på og interagerer med Hjemmesiden og/eller App’en, skal vi kunne spore dine aktiviteter, så du kan oprette forbindelse til Hjemmesiden og/eller App’en. Vi bruger cookies til at identificere dig, når du bruger denne Tjeneste.

Vores servere modtager og registrerer også Personoplysninger om din computer, mobilenhed og browser, inklusive IP-adresse, browsertype og anden software- og hardwareinformation.

Hvis du åbner Hjemmesiden og/eller App’en fra en mobil eller anden enhed, modtager vi den unikke identifikation, der er tildelt den pågældende enhed. Hvis placeringstjenester er aktiveret af dig, indsamler vi også placeringsdata og anden sensorinformation og beregninger for denne enhed, der er tilgængelige via den mobile enheds sensorer.

Det er nødvendigt at registrere aktivitetsdata for at levere vores KINTO Join Tjenester. Uden sådanne registreringer kan vi ikke kontrollere, hvor du befinder dig, og kan dermed ikke placere dig hos andre registrerede brugere langs ruten eller give dig de tilskyndelser, din arbejdsgiver tilbyder som en del af Virksomhedens Koordineringsprogram.

Vi bruger disse Personoplysninger til at bekræfte, hvilken rute du vælger, din transportform og samkørslens faktiske ydeevne. Vi bruger også disse data til at identificere andre brugere, der ønsker at pendle i samme retning, for at matche brugere og gøre det muligt at oprette samkørsel. Vi bruger også din placering til at give dig vigtige trafikopdateringer og realtidsoplysninger om mulig afhentning i dit område.

Vi indsamler også Personoplysninger om dine aktiviteter under hele rejsen, såsom din placering og ankomsttid, Personoplysninger om hvem du kører med og ruter, du vælger.

Trin 4 - Korrespondance via tekstbeskeder og e-mail

Det kan være en god idé at kommunikere med andre brugere eller med os via vores meddelelser, der er tilgængelige på Hjemmesiden og/eller App’en. Under korrespondancen giver du os Personoplysninger, som vi bruger til at svare på dine spørgsmål og koordinationstjenester. De Personoplysninger, du deler med os eller med andre brugere, gemmes på din Konto, indtil du lukker Kontoen.

Trin 5 – Kundeundersøgelser

For løbende at forbedre vores produkter og tjenester og tilpasse dem til dine behov, inviterer vi regelmæssigt vores brugere til at deltage i kundeundersøgelser. Vi udøver hermed vores lovlige interesse i at bruge de Personoplysninger, du afgiver når du registrerer samkørsel, ved at kontakte dig og bede om din feedback om oplevelsen.

Trin 6 – Erhvervsorganiserede Koordinerings Program

Deltagelse i Erhvervsorganiserede Koordinerings Program forudsætter, at brugeren er registreret som medarbejder hos en KINTO Join virksomhedskunde med virksomhedens e-mailadresse eller konto.

Deltagelse i Erhvervsorganiserede Koordinerings Programmer giver arbejdsgivere mulighed for at tilbyde fordele til ansatte, der vælger at bruge mere miljøvenlige transportformer, såsom at køre sammen, tage offentlig transport eller cykle til og fra arbejde. Det er helt frivilligt for medarbejderne at deltage i Erhvervsorganiserede Koordinerings Programmer. Hvis du tilmelder dig, kan arbejdsgiveren give dig visse fordele, afhængigt af om og hvor ofte du deltager i samkørsel, og om du bruger KINTO Join Tjenester til at skabe samkørsel.

Vi deler kun de dele af dine Personoplysninger, der er nødvendige for at drive Hjemmesiden og App’en, så du kan modtage incitamenter eller fordele, som din arbejdsgiver tilbyder, såsom førsteklasses reserveret parkering, gratis kaffe, frokost eller andre incitamenter, som din arbejdsgiver finder passende.

Arbejdsgiveren modtager aggregerede data om koordineringsaktiviteter. Du får et unikt bruger-id, og vi viser dine aktiviteter på det dashboard, som din arbejdsgiver har adgang til på Hjemmesiden. Via dit bruger-id kan din arbejdsgiver se, hvem der ofte kører sammen, og hvor de kører hen.

Din arbejdsgiver kan tilbyde belønninger for at skabe og benytte samkørsel. Baseret på de Personoplysninger, vi giver din arbejdsgiver, er du muligvis berettiget til at modtage visse ydelser direkte fra din arbejdsgiver. Afhængigt af hvilken type ydelser arbejdsgiveren tilbyder, kan det være nødvendigt at overføre bestemte Personoplysninger til din arbejdsgiver for at give dig fordele, såsom en præmie eller en kupon.

Vi deler ikke dine placeringsdata med din arbejdsgiver. Vi informerer ikke arbejdsgiveren om, hvem du kører med. Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver muligvis kan finde detaljer om din placering eller de personer, du rejser med, afhængigt af det særlige Erhvervsorganiserede  Koordinerings Program, og hvor mange andre personer der deltager i dette Erhvervsorganiserede Koordinerings Program.

Trin 7 - Del de Personoplysninger, du giver os, med brugerne i dit Koordineringsprogram

Hvis du vælger at deltage i en Koordineringsgruppe (inklusive et hvilket som helst Virksomheds Koordineringsprogram), vil dine Personoplysninger - såsom Personoplysninger om dig selv, hvor du går, hvem du ønsker at pendle med, og hvilke ruter du vælger - være synlige for andre medlemmer af den relevante Koordineringsgruppe. Derfor bør du ikke deltage i en Koordineringsgruppe, hvis du ikke ønsker, at oplysningerne skal deles med andre medlemmer af samme Koordineringsgruppen.

Trin 8 - Points for sikker kørsel og forsikringstilbud

Vi behandler muligvis dine Personoplysninger for at skabe en sikker kørselsbedømmelse, men kun hvis du på forhånd har givet os samtykke hertil. Sikker kørselsbedømmelse kan give dig en foreløbig indikation af, hvordan du kører, give dig råd om, hvordan du kan køre endnu mere sikkert, og gør det muligt at modtage tilbud om billigere forsikring fra forsikringsselskaber, forudsat at vi må sende dine Personoplysninger til forsikringsselskaber. Med dit samtykke deler vi dine Personoplysninger med forsikringsselskaber for at tilbyde dig forsikring. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage til dette formål ved at justere de indstillinger, der findes i din profil.

Trin 9 - Særlige kategorier af Personoplysninger

Vi beder om, at du ikke sender os eller angiver særlige kategorier af Personoplysninger (såsom Personoplysninger om etnisk oprindelse, politisk orientering, religion eller anden tro, sundhed, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforening) - hverken på eller via Hjemmesiden, App’en eller på andre måder. Selvom vi har brug for at få sådanne Personoplysninger fra dig for at opfylde vores kontraktmæssige krav vedrørende levering af samkørselstjenester, behandler vi alene – og med dit udtrykkelige samtykke - en særlig kategori af Personoplysninger til det specifikke formål, der er angivet i dit samtykke.

Trin 10 - Vores kommunikation med dig

KINTO bruger dine Personoplysninger til at kommunikere med dig til følgende formål:

 • for at holde dig opdateret (via mail eller såkaldte push-beskeder) om din brug af Hjemmesiden og/eller App’en, f.eks. meddelelse om kommende reservationer, afslutning af reservation osv.
 • for at informere dig om opdateringer af Vilkår og nærværende Privatlivspolitik
 • for nøjagtigt og hurtigt at besvare eventuelle forespørgsler fra dig om KINTO’s brug af dine Personoplysninger
 • for at foretage ændringer, du har anmodet om i dine Personoplysninger
 • for at undersøge din brugeroplevelse af KINTO Join Tjenesten
 • for at spørge dig, om du kan godkende behandling af dine Personoplysninger til markedsføringsformål
 • for at støtte vores salgs- og marketingaktiviteter

Trin 11 - Brug af dine Personoplysninger til andre formål

KINTO bruger dine Personoplysninger til at:

 • forbedre ydelsen for KINTO-køretøjer, App’en, eksisterende produkter og tjenester samt for at udvikle nye sådanne
 • udføre forskning og udvikling, foretage dataanalyse og oprette brugergruppeprofiler på baggrund af aggregerede data for at forbedre KINTO Join Tjenesten og udvikle nye mobilitetstjenester og løsninger
 • sikre, vedligeholde og understøtte sine netværk, systemer og applikationer

Ovennævnte Personoplysninger behandles kun i begrænset omfang og kun i den periode, det er nødvendigt for at omdanne sådanne Personoplysninger til aggregerede data. KINTO’s juridiske grundlag for at databehandle dine Personoplysninger til ovennævnte formål og i en begrænset periode, er KINTO’s lovlige interesse i at kunne tilbyde kunder relevante tjenester og at udvikle produkter og tjenester.

KINTO bruger om nødvendigt også dine Personoplysninger i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller med en tredjepart. Formålet med behandlingen er at løse en sådan tvist, og behandlingen er berettiget, da det er nødvendigt for vores eller en tredjeparts legitime interesse i at løse tvisten.

Ydermere KINTO behandler dine Personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, som de er underlagt. Behandling til sådanne formål er berettiget, da den foretages for at overholde en juridisk forpligtelse. Oplysningerne bevares, hvis det er et lovkrav, og som hvad angår f.eks. bogføring er 5 år.

9. KAN JEG INDDRAGE KINTO’s BRUG AF MIT KØRETØJS GEOGRAFISKE PLACERING?

Du kan ikke tilbagekalde, at din og/eller dit køretøjs geografiske placering bruges, da det er en del af KINTO Tjenesterne.

10. KORREKTE OG OPDATEREDE PERSONOPLYSNINGER

Det er vigtigt for os, at dine Personoplysninger altid er korrekte og opdaterede. Du bedes hurtigst muligt give os besked om eventuelle ændringer eller fejl i dine Personoplysninger ved at rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan der rettes spørgsmål og henvendelser til"). Vi gør, hvad der med rimelighed er muligt, for at slette eller berigtige forkerte eller forældede Personoplysninger.

11. ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har ret til at få adgang til de Personoplysninger, som vi behandler, og til - hvis Personoplysninger er fejlagtige eller ufuldstændige - at bede om at få dem berigtiget eller slettet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine rettigheder eller gerne vil gøre brug af disse, kan du rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til").

12. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi opbevarer alene dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen, eller så længe vi er forpligtede hertil ifølge lovgivningen. For nærmere Personoplysninger om, hvor længe visse Personoplysninger bevares, inden de slettes fra vores systemer og databaser, kan du rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til").

Vi anvender følgende kriterier for at fastlægge, hvor længe vi gemmer dine Personoplysninger:

 • Varigheden af dit abonnement på og levering af KINTO
 • Vores retlige forpligtelser til at bevare visse Personoplysninger om dig
 • Perioder, hvori krav kan fremsættes af eller mod os
 • Vores behov for at foretage undersøgelse (f.eks. sikkerhedsundersøgelser)
 • Nødvendigheden af at bruge dine Personoplysninger inden for rammerne af nuværende eller potentielle tvister

Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement på KINTO kan vi enten slette dine Personoplysninger efter en periode på 5 år; eller - efter udløbet af 5-årsperioden - bevare disse Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig.

13. SAMTYKKE

KINTO-organisationen og dens samarbejdspartnere kan kontakte dig via elektroniske medier, pr. brev eller telefon om udvalgte mobilitetsrelaterede tjenester og udvalgte markedsføringsformål. De udvalgte markedsføringsformål vil fremgår af det samtykke, du har givet.

Elektroniske medier omfatter i denne sammenhæng: E-mails, notifikationer, push-beskeder, sms/mms, widgets, Apps, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, blogs, vlogs (videoblogs på f.eks. YouTube) og online spil, Internettet og andre digitale kanaler).

Endvidere må KINTO behandle, herunder indbyrdes videregive, dine Personoplysninger i relation til de udvalgte mobilitetsrelaterede KINTO og udvalgte markedsføringsformål.

Afhængig af det samtykke, du har afgivet til KINTO, omfatter mobilitetsrelaterede tjenester og udvalgte markedsføringsmæssige formål følgende: (1) påmindelser mv., (2) produkttilbud og nyheder, (3) marketingrelaterede undersøgelser, (4) invitationer til events og konkurrencer og indbydelse til arrangementer og mulighed for at vinde præmier, og (5) opdatering af dit samtykke over for nye samarbejdspartnere, produkter eller kontaktformer.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

14. KAEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Følgende kategorier af Personoplysninger behandles:

Datakategori

KINTO Share

KINTO Ride

KINTO Flex

KINTO Go

KINTO Join

KINTO One

KINTO, TDK/LDK, TME, TFS/LFS, TIM/LIM

Registreringsoplysninger (fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikation), titel, kopi af dit køre-kort, fødselsdato, køn, kørekort-nummer, foto, ansættelsessted (firmaets navn og adresse), organisa-tion eller forening, gennem hvilken du får adgang til at bruge KINTO og fødselsdato

X

X

X

X

X

X

 

Kørekortnummer og kopi af kørekort

X

 

X

X

 

X

 

Login-oplysninger

X

X

X

X

X

X

 

Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer, kontaktoplysninger i tilfælde af nødsituationer (hvis du har angivet disse Personoplysninger i online-bestillingssystemet))

X

X

X

X

X

X

 

Kontaktdata (adresse)

X

 

X

X

X

X

 

Finansielle data (bankkontooplysninger, kredit- eller betalingskortoplysninger, f.eks. din betalingshistorik, fakturaer, momsnummer, hvis relevant)

X

X

X

X

X

X

 

RKI Registrering (navn, cpr.nr., årsagen til rapporteringen samt størrelse på gæld).

X

 

X

       

Placeringsdata (indsamling og returnering af køretøjer, information om geografisk placering i forhold til det anvendte køretøj og/eller din smart-phone (f.eks. GPS-position, planlagt destination, information om bilrejser (startsted og tid, slutsted og tid, afstand, tid), lokalisering undervejs (dog ikke den nøjagtige rute). Sådan Personoplysninger kan omfatte realtime-placering (ud fra din mobiltelefons GPS-funktion, Wi-Fi eller Bluetooth) og din rute

X

   

X

X

X

 

Tekniske data (internetprotokol (IP) adresse, dine logindata, cookies, browsertype og version, tidszone- indstilling og -position, browser plug-in-typer og versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger for at få adgang til online-bestillingssystemet).

X

 

X

X

X

X

 

Personoplysninger om køreadfærd (f.eks. kørejournaler, rejsejournaler, køre-hastighed, accelerationshastighed og bremsehastighed, skader, tekniske fejl eller ulykker, som er rapporteret til os, og - i tilfælde af tyveri, hærværk og/eller personskade eller kvæstelse af dyr – også inklusive sager rapporteret til politiet).

X

 

X

X

 

X

 

Personoplysninger på sociale medier (dit ID på sociale medier, der giver dig mulighed for at dele placeringen af ​​dit køretøj med andre (f.eks. vedrørende de Tjenester, der giver dig mulighed for at dele dit køretøjs placering med andre via sociale medier som valgt af dig))

X

X

X

X

X

X

 

Marketing- og kommunikationsdata (dine præferencer for modtagelse af marketingmateriale)

X

X

X

X

X

X

 

Bilrelaterede Personoplysninger (ID-oplysninger på køretøjet (f.eks. bilens registreringsnummer, stelnummer), information om den tilbageværende rækkevidde for en elbil, aktuelle og historiske Personoplysninger om køretøjet (f.eks. tilbehør, dæk, økonomi, forsikring og garantirelaterede oplysninger), tekniske data om køretøjet (f.eks. kørt afstand, brændstofforbrug, advarsler)

X

 

X

X

X

X

 

Personoplysninger i App (favoritadresser samt hjemmeadresse og arbejdsadresse, loyalitetskortoplysninger (optjening, brug og rabat), enhedens unikke ID-nummer, mulig kørevurdering og mulig vurdering af chauffør

     

X

     

Taxaoplysninger (rejseadresse (afhentnings- og destinationsadresse), bestillingstidspunkt, eventuelle kommentarer til turen, start- og sluttidspunkt for turen (inkl. dato), pris- og betalingsoplysninger, f.eks. om du har valgt fast pris eller taxameter, og hvilken type betaling du har anvendt (kontant eller type af betalingskort), positionsvisning, hvis denne er tændt i App’en eller på Hjemmesiden, booking af specialtransport (partyTaxa, minibusser, skoletransport, sightseeing taxa, handicaptransport, offentlig taxi-transport, taxaleje)

     

X

     

Reserveringsoplysninger (for eksempel køretøjspræferencer, dato, klokkeslæt, afstand og skaderapporter)

X

           

Personoplysninger om blokering (dvs. Personoplysninger om, at du har overtrådt Vilkår på en af ​​følgende måder: ikke afleveret den lejede genstand; ikke betalt parkeringsbøder; ikke betalt lejen eller andet vederlag; mishandlet køretøjet; er blevet politianmeldt for ulovlig brug; ladet køretøjet bruge ulovligt af en anden chauffør, brugt brændstofkortet til at identificere ikke-tilladt brændstofpåfyldning, indstilling af køretøjet før og efter lejen

X

           

Personoplysninger skade (f.eks. mulig anmeldte skadesrapporter eller skadesrapport om tab af køretøj, registrering af skade i skadesloggen efter skadesbegrænsning og beskrivelse af skaden, herunder med foto i App’en

X

           

Sensordata og tilsvarende data på mobilen: data fra sensor-teknologi i din mobil, f.eks. gyroskop, accelerometer, Bluetooth, placeringsdata via GPS og/eller Bluetooth, retning, præcis tidsangivelse og bevægelser samt beregninger foretaget med mobilen ved hjælp af sådanne data. Sådan Personoplysninger kan (sammen med de beregninger, mobilen kan foretage) vil gøre det muligt for os at bestemme din rejsemåde (f.eks. om du kører i bil eller på cykel)

   

X

       

Koordineringsdata: tid og sted for ønsket pendlersamkørsel, tid og sted for samkørsels aktiviteter og antal passagerer i køretøjet såvel som steder langs ruten hvor passagerer parkerer, samles op og sættes af, opsamlings- og afsætningssteder (evt. med arbejdssted), dine præferencer for koordinering og hvem du har kørt sammen med

   

X

       

Data om arbejde: arbejdsgiver, arbejdssted og almindelige arbejdstider og al Personoplysninger i forbindelse med arbejde og arbejdssted, som du bringer ind eller som vi opdager som følge af at du er deltager i ordningen for virksomheds-arrangeret samarbejde.

   

X

       

NB: Ovenstående matrix indeholder eksempler på data som ikke nødvendigvis behandles af alle nævnte dataansvarlige.

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi ikke særlige kategorier af Personoplysninger om dig eller dit CPR-nr.  Vi modtager kopi af dit kørekort med angivelse af CPR-nr., men vi registrerer eller behandler ikke dit CPR-nr. særskilt.

Behandles andre kategorier af Personoplysninger, vil du modtage særskilt besked herom.

15. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret adgang og brug samt mod hændeligt tab af og skade på Personoplysningers integritet. Foranstaltningerne er udformet, så de tager højde for vores IT-infrastruktur, de mulige konsekvenser for beskyttelsen af dit privatliv og de involverede omkostninger, og således at de er i overensstemmelse med gældende branchestandarder og -praksis.

Dine Personoplysninger vil alene blive behandlet af tredjemand, hvis den pågældende tredjemand accepterer at overholde disse tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Etablering af datasikkerhed vil sige at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine Personoplysninger:

(a) Fortrolighed: Vi beskytter dine Personoplysninger mod uønsket videregivelse til tredjemand.

(b) Integritet: Vi sikrer, at dine Personoplysninger ikke ændres af uvedkommende.

(c) Tilgængelighed: Vi giver godkendte tredjemænd adgang til dine Personoplysninger efter behov.

Vores datasikkerhedsprocedurer omfatter bl.a. adgangskontrol, backupsystemer, overvågning, gennemgang og vedligeholdelse, registrering af sikkerhedshændelser og kontinuitet.

16. Brug af cookies og lignende

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Dermed kan vi give dig en bedre oplevelse, når du browser på websiden, og løbende forbedre hjemmesiden.

For yderligere Personoplysninger om brugen af cookies og hvordan du undgår dem, henvises til vores cookiepolitik, der findes på: https://www.kinto-mobility.dk/cookiepolitik

17. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Afhængig af formålene med indsamlingen kan der ske videregivelse af de indsamlede Personoplysninger til følgende gruppe af modtagere:

a) Inden for vores organisation og brand:

- Godkendt personale

Tilknyttede virksomheder og datterselskaber, f.eks. salgs- og marketingaktiviteter kan udføres af andre virksomheder inden for Toyota-koncernen angivet i definitionen af KINTO-organisationen. Hvis dette er tilfældet, vil vi dele dine Personoplysninger med sådanne virksomheder, men kun i overensstemmelse med dine marketingspræferencer.

Medlemmer af vores netværk af Autoriserede Forhandlere og Reparatører, herunder, men ikke begrænset til autoriserede Toyota eller Lexus forhandlere og reparatører som du har været i kontakt med. Øvrige dele af  KINTO-organisationen og samarbejdspartnere omfatter KINTO Join Ltd.

b) Eksterne samarbejdspartnere

- Reklamebureauer: For at hjælpe os med at gennemføre og analysere effekten af kampagner og salgsfremstød.

- Samarbejdspartnere: F.eks. betroede virksomheder, som bruger dine Personoplysninger til at levere service til KINTO, herunder support og service og/eller til at sende dig reklamemateriale (hvis du har samtykket til at modtage sådant materiale). Vi beder altid sådanne samarbejdspartnere om at overholde gældende lov og denne Politik, og beder om, at de behandler dine Personoplysninger fortroligt. Finansieringsrelaterede Personoplysninger kan overdrages til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, energiselskaber, leverandører, bilimportører, værksteder og afleveringssteder mv. Hvis du misligholder dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre efter gældende regler. Alle vore partnere er aftalemæssigt bundet af strenge forpligtelser med hensyn til fortrolighed og datasikkerhed i overensstemmelse med GDPR. I sådanne tilfælde hvor vores samarbejdspartner behandler Personoplysninger om dig på vores vegne, indgår vi databehandlingsaftaler, som opfylder kravene i GDPR, med sådanne parter.

- KINTO’s serviceudbydere: Virksomheder, der leverer ydelser for eller på vegne af KINTO (f.eks. kan KINTO dele dine Personoplysninger med eksterne IT-leverandører, autohjælp og selskaber, der leverer kundeservice og support på vegne af KINTO)

- KINTO’s eksterne advokater, inkassobureauer og revisorer

- Facebook - vi deler også e-mailadresser med Facebook og andre annonceringsnetværk for at kunne kommunikere med vores eksisterende kunder.

c) Andre tredjemænd:

- Når det er nødvendigt for at overholde lovgivningen eller beskytte KINTO.

- For at overholde lovgivningen, imødekomme anmodninger fra myndighederne, opfylde rets-kendelser, retsprocedurer, oplysnings- og indberetningsforpligtelser mv.

- For at kontrollere og sikre overholdelse af vores politikker og aftale

- For at beskytte vore egne og/eller vore kunders rettigheder, aktiver og sikkerhed

- I forbindelse med virksomhedstransaktioner: som led i en overdragelse eller et frasalg af hele eller dele af Toyotas/Lexus’ virksomhed eller i forbindelse med fusion, sammenlægning, kontrolskifte, omstrukturering eller likvidation af hele eller dele af Toyotas/Lexus’ virksomhed

- Til den virksomhed, hvor du er ansat / organisation eller forening, igennem hvilken du får adgang til at benytte KINTO: Som led i din adgang til en tjeneste gennem KINTO sender vi Personoplysninger på dig til den virksomhed, som du selv har oplyst at være ansat i ved din tilmelding til KINTO Tjenesten, eller vi sender Personoplysninger på dig til den organisation/forening, som du har oplyst at have fået adgang til at benytte KINTO. Sådanne Personoplysninger vil omfatte hvor længe reservationen løber, antal kørte kilometer, dit navn, projektnummer, cost center samt pris.

Bemærk venligst, at de under b) og c) nævnte tredjemænd - særligt serviceudbydere, der tilbyder produkter, ydelser og applikationer gennem KINTO eller gennem egne kanaler - kan indsamle Personoplysninger fra dig på egen hånd. I sådanne tilfælde er det de pågældende tredjemænd, der er ansvarlige for håndteringen af dine Personoplysninger, og du vil være omfattet af deres vilkår og betingelser.

I tilfælde af at dine Personoplysninger videregives til KINTO-organisationen og dens samarbejdspartnere, vil dine Personoplysninger blive behandlet i henhold til Toyotas generelle Personoplysningerpolitik og Lexus' generelle Personoplysningerpolitik.

18. KONKRET KONTAKT MED DEN ØVRIGE KINTO-ORGANISATION OG DENS SAMARBEJDSPARTNERE, HERUNDER VORE AUTORISEREDE FORHANDLERE OG REPARATØRER

Hvis du køber et produkt eller ydelse hos en part fra andre dele af KINTO-organisationen og dens samarbejdspartnere, herunder f.eks. en bil hos en af vore autoriserede forhandlere eller reparatører, eller hvis du afgiver Personoplysninger til disse, består der et særligt juridisk forhold mellem dig og den pågældende part. Det er i så fald dem (muligvis sammen med os), der er dataansvarlige for dine Personoplysninger. Eventuelle spørgsmål eller henvendelser vedrørende den øvrige KINTO-organisation og dens samarbejdspartneres indsamling og brug af dine Personoplysninger bedes rettet til dem direkte.

19. BRUG AF SOCIALE MEDIER

Hvis du på noget KINTO-tool (website, portal mv.) anvender et login fra et socialt medie (f.eks. Facebook), registrerer KINTO de Personoplysninger om dig, som findes på dette sociale medie, og du har med din brug af dette sociale medie udtrykkeligt givet tilladelse til denne overførsel af Personoplysninger registreret af KINTO igennem dets tool.

KINTO faciliterer undertiden offentliggørelsen af (person-)data via sociale medier som Twitter og Facebook. Disse medier har deres egne betingelser, som du skal være opmærksom på, når du agerer på de sociale medier. Vi minder dig om, at offentliggørelse på sociale medier kan få konsekvenser, bl.a. for beskyttelsen af Personoplysninger om dig eller om personer, hvis Personoplysninger du måtte dele. Det kan f.eks. være manglende mulighed for hurtigt at trække en offentliggørelse tilbage. Du bærer selv det fulde ansvar for dine offentliggørelser. KINTO er i denne henseende uden ansvar af nogen art.

20. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EØS

KINTO driver virksomhed globalt. Derfor kan dine Personoplysninger blive gemt og behandlet af os eller vores tjenesteleverandører i flere lande, herunder lande udenfor dit bopælsland, eller af det land, hvor din KINTO Tjeneste er købt. Dine Personoplysninger kan f.eks. blive overført til Storbritannien, Japan og/eller USA.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), sikrer vi, at der stilles fornødne garantier, såsom:

- At overførslen sker inden for rammerne af EU-Kommissionens afgørelse om nødvendige garantier i overensstemmelse med GDPR, artikel 45

- At standardkontraktens bestemmelser om databeskyttelse som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra c eller d, er overholdt

For yderligere oplysninger om, hvordan overførsler af Personoplysninger til lande uden for EØS er reguleret, henvises til dette link.

For yderligere oplysninger om, hvordan vi har sørget for de fornødne garantier, kan du kontakte os ved at rette henvendelse til kontaktpunktet for databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til").

21. Profilering og automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i Databeskyttelsesforordningens forstand.

22. Dine valg og rettigheder

Vi vil gerne sikre dig den størst mulige gennemsigtighed, så du på et oplyst grundlag kan træffe beslutning om, hvordan du ønsker, at vi skal anvende dine Personoplysninger.

· Dine Personoplysninger

Du kan altid kontakte os ved henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (jf. pkt. 3 “Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til”) for at høre, hvilke Personoplysninger vi har om dig, og hvorfra de stammer. I visse tilfælde har du ret til at modtage de Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format og til at videregive dine Personoplysninger til tredjemand efter dit eget valg.

· Ret til rettelse af fejl

Hvis du bliver opmærksom på, at Personoplysninger om dig er fejlagtige eller ufuldstændige, kan du også forlange af os, at vi retter dem.

· Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at forlange, at vi begrænser Behandlingen af Personoplysninger om dig, mens rigtigheden af dem undersøges.

· Ret til at gøre indsigelse

Du kan også gøre indsigelse mod, at dine Personoplysninger anvendes til direkte markedsføring (eller, hvis du foretrækker det, du kan meddele os, hvor ofte du ønsker at høre fra os) eller videregives til tredjemand til samme formål.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til Behandling af Personoplysninger tilbage ved at rette henvendelse til det anførte Kontaktpunkt for Databeskyttelse (jf. pkt. 3 “Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til”), eller ved at kontakte den Toyota-forhandler eller reparatør, hvor du afgav samtykke.

Derudover kan du bede os slette Personoplysninger om dig (undtagen i visse tilfælde, f.eks. til dokumentation for en transaktion eller til opfyldelse af lovkrav).

Bemærk venligst, at du desuden kan klage over den Dataansvarlige til den relevante databeskyttelses-myndighed (“Myndigheden”).

Den relevante Myndighed for TME (som Dataansvarlig) er den belgiske databeskyttelsesmyndighed.

Den relevante Myndighed for TDK eller TFS (som Dataansvarlig) er Datatilsynet i Danmark.

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Den relevante myndighed for TIM (som Dataansvarlig) er den luxembourgske databeskyttelsesmyndighed.

Den relevante myndighed for TFM (som Dataansvarlig) er den tyske databeskyttelsesmyndighed.

Den relevante myndighed for KINTO Join Ltd. (som controller) er den britiske databeskyttelsesmyndighed.

23. Juridiske Personoplysninger

Bestemmelserne i denne Politik supplerer, men træder ikke i stedet for eventuelle andre krav i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem denne Politik og ufravigelige krav i gældende databeskyttelseslovgivning har sidstnævnte forrang.

KINTO kan til enhver tid ændre denne Politik. Du kan gå ind på kinto-mobility.dk og se den til enhver tid gældende version af denne Politik. Hvis ændringerne er af væsentlig karakter, vil du blive underrettet herom.

24. DEFINITIONER

I denne Politik skal følgende udtryk forstås som følger:

(a) Dataansvarlig skal forstås som den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

Det vil afhænge af den konkrete behandling af dine Personoplysninger, hvem den Dataansvarlige for behandlingen er. Den Dataansvarlige kan enten være Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium) og/eller Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, Denmark og/eller Toyota Financial Services Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, Denmark og/eller Toyota Insurance Management SE, 283 Route d'Arlon, L-8011 Strassen (Stroossen), Luxembourg, og/eller Toyota Fleet Mobility GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Cologne, Germany og/eller KINTO Join Ltd., Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UZ, England (eventuelt fælles Dataansvarlige). Hver af parterne kan således behandle dine Personoplysninger til egne formål, hvorved parten da vil være Dataansvarlig for behandlingen. Du kan ved henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan spørgsmål og henvendelser rettes til") få yderligere Personoplysninger herom eller ved særskilt meddelelse, f.eks. når du bruger bestemte tjenester (herunder kommunikationstjenester) eller som led i elektroniske nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, invitationer til kampagner mv.

Hver af parterne kan således behandle dine Personoplysninger til egne formål, hvorved parten da vil være Dataansvarlig for behandlingen. Du kan ved henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 "Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til") få yderligere oplysninger herom eller ved særskilt meddelelse, f.eks. når du bruger bestemte tjenester (herunder kommunikationstjenester) eller som led i elektroniske nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, invitationer til kam-pagner mv.

(b) Databehandler skal forstås som en fysisk eller juridisk person, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

(c) Kontaktpunkt for Databeskyttelse skal forstås som det kontaktpunkt (dvs. en af Toyota udpeget person i den relevante jurisdiktion), hvor igennem du kan meddele den Dataansvarlige dine eventuelle spørgsmål eller anmodninger om denne Politik og/eller (behandlingen af) dine Personoplysninger, og som vil tage sig af sådanne eventuelle spørgsmål og anmodninger.

(d) EØS betyder det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (medlemslandene i den Europæiske Union samt Island, Norge og Liechtenstein).

(e) Personoplysninger betyder enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre Personoplysninger.

(f) Behandling betyder enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som Personoplysninger eller en samling af Personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, optagelse, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller på anden måde at stille til rådighed, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

(g) KINTO-organisation og dens samarbejdspartnere, der pt. omfatter KINTO (selvstændigt brand), autoriserede Toyota forhandlere og Toyota reparatører i Danmark/Færøerne (i alt 35 juridiske enheder), autoriserede Lexus forhandlere og Lexus reparatører i Danmark/Færøerne,  Toyota Danmark A/S, Lexus Danmark A/S, Toyota Motor Europe nv/sa., Toyota Financial Services Danmark A/S, Lexus Financial Services Danmark A/S, Toyota Insurance Management SE, Lexus Insurance Management SE (selvstændigt brand), Toyota Fleet Management GmbH og KINTO-organisationens samarbejdspartnere. KINTO organisationens samarbejdspartnere omfatter pt. Kinto Join Ltd.