1. KINTO Flex -tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste | KINTO Flex

1. REKISTERINPITÄJÄ

Toyota Auto Finland Oy
Toyota Finance Finland Oy

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Ossi Kukkonen

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

3. REKISTERIN NIMI

KINTO Flex -verkkopalvelu

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään KINTO Flex -palvelun tuottamiseksi sopimusehtojen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palautteen käsittely
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • kilpailut tai arvonnat
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset
 • hakuvahti
 • pysäköintivirhemaksujen kohdentaminen
 • viranomaisten pyyntöihin vastaaminen

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii.

KINTO Flex -palvelussa tallennetaan henkilön itsensä antamia henkilötietoja ja alihankkijoilta saatuja tietoja. Tietoja säilytetään 3 vuoden ajan niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön. Tilauksen keskeyttäneiden tietoja säilytetään 10 vuorokautta. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan. Uutiskirjeen tilaajan tiedot säilytetään kunnes uutiskirjeen tilaus perutaan (nimi ja yhteystiedot).

Palvelua koskeva luottotietotarkistuksen tekee Toyota Finance Finland Oy. Tätä tarkistusta koskevat tiedot säilytetään Toyota Finance Finland Oy:n rekisterissä 5 vuoden ajan rahanpesulain säännösten mukaisesti. Rekisterin pitäjänä tältä osin toimii Toyota Finance Finland Oy. Toyota Finance Finland Oy:llä on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luotto- ja tulotiedot luottotietolaissa (527/07) sekä positiivisessa luottotietorekisterilaissa (739/2022) tarkoitetulla tavalla. Lisäksi Toyota Finance Finland Oy:llä on oikeus ja velvollisuus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja em. rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten auton sekä tilauksen tiedot
 • myöteinen tai kielteinen päätös tilauksen hyväksymisestä
 • asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

KINTO Flex -verkkopalvelu ja sinne henkilön itse antamat tiedot.

Toyota Finance Finland Oy tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuuden Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Digi- ja väestötietovirastosta asiakkaan tunnistautumisen yhteydessä.  

NETS-verkkopalvelu (Nets Branch Norway A/S) operoi asiakkaan tunnistamisen.

NETS-verkkopalvelu (Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike) operoi maksuliikenteen.

Toyota Auto Finland Oy tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy:sta yritysasiakkaan tapauksessa asiakkaan yritysyhteydet ja oikeuden tehdä sopimuksia yrityksen nimissä. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • Valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, jotka asiakas on valinnut noutopisteekseen.
 • Kotiinkuljetuksen yhteydessä Biila Go:lle, joka operoi kotiinkuljetuksia.

Lisäksi saatamme satunnaisesti luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli tietojen käyttötarkoitus näin edellyttää.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, Toyota ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta.

9. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET
 1. Manuaalinen aineisto:
  Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
 2. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
  Palvelutiedot ja palautteet tallentuvat Toyota Auto Finlandin omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain Toyota Auto Finland Oy:n nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

puh 029 566 6700

tietosuoja@om.fi