1. KINTO One -tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste | KINTO One

1. REKISTERINPITÄJÄ

Toyota Finance Finland Oy

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Ulla Helenius

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

Markku Harmaala

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

KINTO One -palvelussa tallennetaan yrityksen yhteyshenkilön ja ajoneuvojen käyttäjien nimi- ja yhteystietoja.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakkuuden perustaminen, kuten tarjouksen käsittely
 • Asiakassuhteen hoitaminen, kuten muutoksista sopiminen ja asiakkuuteen liittyvien ilmoitusten lähettäminen
 • Auton käyttäjän tiedottaminen autoon liittyvissä asioissa
 • Ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Traficomin edellyttämät tiedot autojen käyttäjistä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöiltä itseltään tai yritykseltä, jota edustavat tai jonka palveluksessa he ovat.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • Valtuutetuille jälleenmyyjille, jotka asiakas on valinnut auton luovutuspaikaksi
 • Muulle mahdolliselle palveluntarjoajalle kuten polttoainekorttien toimittajalle
8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve käsitellä niitä. Tietoja käsittelevä henkilöstö on saanut tietosuojakoulutuksen ja sillä on käytössään henkilötietojen käsittelyä koskeva kirjallinen ohjeistus.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Asiakaspalvelun chat-toiminnallisuutta käytettäessä on kuitenkin mahdollista, että tietyissä tilanteissa henkilötietoihin voidaan päästä myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Tähän liittyvää riskiä on pyritty pienentämään minimoimalla chat-toiminnallisuudessa käsiteltävä henkilötietosisältö. Jos haluat lisätietoja kansainvälisiin tiedonsiirtoihin käytettyjen suojatoimien sisällöstä, ota yhteyttä turvapostiasiakaspalvelu@toyotarahoitus.fi.

10. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET
 1. Manuaalinen aineisto:
  Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
 2. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
  Henkilötiedot tallentuvat Toyota Finance Finland Oy:n omistamaan tietokantaan. Lähtökohtaisesti vain Toyota Finance Finland Oy:n henkilöstöllä on pääsy rekisterin tietoihin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

12. SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain vaatimusten perusteella viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen niiden henkilöitten osalta, jotka ovat palvelun käyttöön ottaneiden yrityksien yhteyshenkilöitä tai ajoneuvojen kuljettajia. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan.

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

puh 029 566 6700

tietosuoja@om.fi