Algemene voorwaarden voor verhuur op lange termijn van voertuigen

1. DEFINITIES

1.1 De volgende begrippen met een hoofdletter hebben de hierna volgende betekenis:

 • Aanloopvoertuig : een voertuig dat tegen betaling van een huurtarief door Kinto ter beschikking gesteld wordt aan de Huurder, voorafgaand aan de inwerkingtreding van een Huurcontract; 
 • Addendum : een overeenkomst die tussen de Partijen wordt gesloten en aanvullingen, verduidelijkingen en/of wijzigingen ten aanzien van de Hoofdovereenkomst bevat 
 • Artikel : een artikel van deze Hoofdovereenkomst 
 • AVG : Algemene Verordening Gegevensbescherming, EU 2016/67 
 • Bestuurder : de natuurlijke persoon die met toestemming van de Huurder het Leasevoertuig zal besturen 
 • Bijlage : een bijlage aan deze Hoofdovereenkomst 
 • Hoofdovereenkomst : onderhavige overeenkomst met inbegrip van alle Bijlagen en/of Addenda die er integraal deel van uitmaken 
 • Jaarkilometrage : het door de Huurder geschatte aantal kilometers op jaarbasis dat vermeld wordt in het Huurcontract 
 • Huurcontract : een contract afgesloten tussen de Partijen in toepassing van deze Hoofdovereenkomst voor de leasing van een Leasevoertuig 
 • Leasevoertuig : een voertuig dat op grond van een Huurcontract ter beschikking wordt gesteld aan de Huurder 
 • Leasetarief : de overeengekomen vergoeding voor de leasing van een Leasevoertuig onder een Huurcontract, zoals omschreven in Artikel 8 
 • Partij(en) : de partij(en) bij deze Hoofdovereenkomst 
 • Tarieventabel : de niet-exhaustieve tabel met een overzicht van de vergoedingen voor bepaalde situaties of handelingen waarnaar deze Hoofdovereenkomst of het huurcontract al dan niet uitdrukkelijk verwijst 
 • Totaalkilometrage : het toepasselijke jaarkilometrage vermenigvuldigd met de duurtijd van het Huurcontract uitgedrukt in jaren 
 • Maximumkilometrage : het maximaal aantal kilometers dat met het Leasevoertuig afgelegd mag worden, en als dusdanig vermeld staat in het Huurcontract. Indien dit aantal wordt bereikt vóór de duurtijd van het Huurcontract is verstreken, dan wordt het Huurcontract van rechtswege beeindigd 
 • Vervangvoertuig : een vervangvoertuigdie door Kinto ter beschikking gesteld wordt van de Huurder overeenkomstig Artikel 23 
 • Centrale stockageplaats : de remarketing compound van Kinto gevestigd te 
 • Kinto fleet portal : de website van Kinto die ter beschikking gesteld wordt aan de Huurder en tal van functionaliteiten aanbiedt, met inbegrip van moor niet beperkt tot: de mogelijkheid tot aanvragen van offertes, bestellen van het Leasevoertuig, opvolgen van de status van de bestelling, raadplegen van de gegevens van het Leasevoertuig, aanvragen groene kaart, buitenlandverklaring, ect. 

2. VOORWERP

Deze Hoofdovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden waaronder Kinto binnen de daartoe voorziene kredietlijnen en na aanvaarding van elk individueel dossier Leasevoertuigen in huur geeft aan de Huurder via Huurcontracten. Elk door Kinto aan de Huurder in huur gegeven Leasevoertuig zal het voorwerp uitmaken van een Huurcontract dat afgesloten wordt in toepassing van huidige Hoofdovereenkomst en dat alle modaliteiten van de verhuring op lange termijn en de dienstverlening vastlegt. De bepalingen van de Hoofdovereenkomst zijn integraal van toepassing op het Huurcontract.

De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van deze contractuele relatie, zelfs indien zij worden gecommuniceerd, afgeprint of op enige manier naar verwezen. De Huurder wordt in voorkomend geval vertegenwoordigd door de Bestuurder. De Huurder is ten aanzien van Kinto verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Bestuurder en zal de nodige interne procedures en/of (car) policies uitwerken opdat de Bestuurder de bepalingen van onderhavige Hoofdovereenkomst naleeft. De verplichtingen van de Huurder inzake Leasevoertuigen zijn op identieke manier van toepassing op Aanloop- en Vervangvoertuigen, behoudens uitdrukkelijke afwijking.

3. DUURTIJD

De Hoofdovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, en kan door elke Partij opgezegd worden per aangetekend schrijven, met naleving van een opzegtermijn van een maand, ingaande vanaf de datum van verzending van de opzegbrief. Zij blijft echter ook na opzegging integraal van toepassing op de op dat ogenblik nog lopende Huurcontracten.

4. OFFERTE EN ORDER

De Huurder kan steeds vrijblijvend offertes aanvragen. Offertes zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Huurder. Indien de Huurder een order wenst te plaatsen, dan dient hij de offerte ondertekend terug te bezorgen aan Kinto binnen de op de offerte vermelde termijn.

De overeenkomst tussen de Huurder en Kinto komt slechts tot stand na aanvaarding van het order door Kinto . Bij aanvaarding van het order bezorgt Kinto ter informatieve titel een Huurcontract aan de Huurder. De Huurder erkent dat zijn ondertekening van de offerte volstaat voor de plaatsing van een order en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord het Huurcontract te aanvaarden zonder dat zijn handtekening hierop noodzakelijk is.

5. ANNULATIES

Indien de Huurder, na de acceptatie van het order door Kinto en voor de levering van het Leasevoertuig,alsnog wenst af te zien van het Huurcontract en de levering van het Leasevoertuig, dan dient de Huurder dit schriftelijk mee te delen aan Kinto. Kinto zal in voorkomend geval nagaan of de bestelling nog geannuleerd kan worden bij de leverancier en is gerechtigd om volgende vergoeding aan te rekenen aan de Huurder (onverminderd bijkomende schadevergoedingen indien door aanleiding toe zou bestaan):

a. Ingeval de bestelling nog geannuleerd kan worden bij de leverancier: een vergoeding zoals vermeld in de Tarieventabel, vermeerderd met de vergoeding, van welke aard ook, die de leverancier voor de annulering van deze bestelling aanrekent; of

b. Ingeval de bestelling niet meer geannuleerd kan worden, en Kinto bijgevolg verplicht wordt het Leasevoertuig of te nemen: een vergoeding zoals vermeld in de Tarieventabel, vermeerderd met het verschil tussen de door Kinto betaalde aankoopprijs van het Leasevoertuig en de verkoopprijs die zij hiervoor ontvangt op de professionele markt van handelaars in tweedehandsvoertuigen.

6. OFFERTE EN LEVERING

Kinto bevestigt de Huurder schriftelijk de datum waarop het Leasevoertuig beschikbaar is voor afhaling. De Huurder dient vervolgens een afspraak te maken met de dealer om het juiste tijdstip voor afhaling of te spreken . De Huurder verbindt zich ertoe het Leasevoertuig in ontvangst te nemen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van voormelde schriftelijke bevestiging.

Bij levering ondertekent en dateert de Huurder een afleveringsbewijs, dat de exacte kilometerstand van het Leasevoertuig en het aantal meegeleverde sleutels vermeldt. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, wordt de Huurder geacht steeds minstens twee volledige sleutelsets ontvangen te hebben.

Door ondertekening van het afleveringsbewijs erkent de Huurder de conformiteit van het geleverde Leasevoertuig, en de afwezigheid van zichtbare gebreken. Hij erkent tevens de ontvangst van alle boorddocumenten, waaronder de nummerplaat, het verzekeringsbewijs, het inschrijvingsbewijs, het onderhoudsboekje, het gelijkvormigheidsattest, en de eventuele brandstofkaart.

Ingeval van niet-conformiteit van het Leasevoertuig, aanwezigheid van zichtbare gebreken, dan wel afwezigheid van de voorziene boorddocumenten, heeft de Huurder het recht om de inontvangstname van het Leasevoertuig te weigeren. In dit geval dient de Huurder de oorzaak schriftelijk kenbaar te maken op het afleveringsbewijs.

Ingeval de Huurder weigert het Leasevoertuig in ontvangst te nemen op andere gronden dan deze limitatief opgesomd in Artikel 6, en het Huurcontract aldus ontbonden wordt, zal hij een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het verschil tussen de door Kinto betaalde aankoopprijs van het Leasevoertuig en de verkoopprijs die zij hiervoor ontvangt op de professionele markt van handelaars in tweedehandsvoertuigen, onverminderd bijkomende schadevergoedingen indien daar aanleiding toe zou bestaan. Kinto behoudt zich het recht voor alle uitgaven waartoe zij gehouden zou zijn n.a.v. het nalaten van de Huurder het Leasevoertuig binnen de voorziene termijn in ontvangst te nemen aan hem door te rekenen.

7. INWERKINGTREDING - DUURTIJD VAN HET HUURCONTRACT

Het Huurcontract treedt in werking op de datum dat het Leasevoertuig wordt afgeleverd aan de Huurder en die schriftelijk vermeld wordt op het afleveringsbewijs. De duurtijd wordt in het Huurcontract vermeld.

Ingeval de Huurder het Leasevoertuig niet in ontvangst neemt binnen de voormelde termijn van 5 werkdagen, behoudt Kinto zich het recht voor het Huurcontract alsnog in werking te laten treden op de datum waarop het Leasevoertuig beschikbaar was voor afhaling zoals gecommuniceerd overeenkomstig Artikel 6.

8. LEASETARIEF

Het Leasetarief, waarvan de periodiciteit bepaald wordt in het Huurcontract, omvat de huurprijs en de vergoeding voor de dienstverlening zoals omschreven in Artikel 19 t.e.m. 25. De huurprijs is gebaseerd op:

a. de catalogusprijs exclusief BTW op het moment van bestelling van het Leasevoertuig, op voorwaarde dat de leverancier de bestelling heeft aanvaard, verminderd met de korting, of de overnameprijs van het Leasevoertuig ingeval van sale & lease back;

b. de afleveringskosten (o.m. inhoudend de wettelijke kit), op het moment van aflevering van het Leasevoertuig,vermeerderd met de kosten van opties en/of accessoires;

c. de restwaarde;

d. de financiele lasten op het moment van aflevering;

e. de fiscale lasten, waaronder de Belasting op Inverkeersstelling (BIV), en de verkeersbelasting;

f. de management fee;

g. de contractuele dienstverlening, zoals beschreven op de ondertekende offerte en de bijzondere voorwaarden.

De restwaarde is afhankelijk van merk en type van het Leasevoertuig, de duurtijd, en het Totaalkilometrage. Bij de bepaling van de restwaarde wordt uitgegaan van de categorie waarin het Leasevoertuig door Kinto naar goeddunken wordt ingedeeld en de daarbij behorende restwaardeformule. Kinto is gerechtigd om voor nieuw te bestellen Leasevoertuigen de basisrestwaarde en de restwaardeformule te wijzigen in positieve of negatieve zin, hetgeen de Huurder erkent en aanvaardt.

De beheersvergoeding, die per Leasevoertuig aangerekend wordt, vermeerderd met de toepasselijke BTW, is gebaseerd op het prijsniveau dat geldt op het moment van het sluiten van het Huurcontract. Bij aanvang van elk jaar kan de beheersvergoeding voor nieuwe bestellingen, op initiatief van Kinto aangepast worden aan de evolutie van het prijsindexcijfer van de consumptieprijzen.

Bij de vaststelling van de huurprijs is uitgegaan van het prijspeil van kracht op de datum van bestelling van het Leasevoertuig. Verhogingen van de catalogusprijs, verzekeringspremies en fiscale lasten waaronder de verkeersbelasting en de Belasting op de Inverkeersstelling, die zich voordoen na de bestelling en uiterlijk op de dag van aflevering van het Leasevoertuig, mogen door Kinto doorgerekend worden aan de Huurder.

Tevens mogen alle nieuwe, bijkomende financiele en fiscale lasten van overheidswege die de exploitatie of de rentabiliteit van het Leasevoertuig in hoofde van Kinto beïnvloeden, respectievelijk de bijkomende lasten ingevolge het in werking treden van nieuwe wetten of reglementeringen en de verhogingen van fiscale lasten na aflevering van het Leasevoertuig, door Kinto worden doorgerekend aan de Huurder, voor zover deze lasten nieuw zijn of een verhoging teweegbrengen van de bestaande lasten.

Het Leasetarief is door de Huurder bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal bij aflevering van het 6 Leasevoertuig, en vervolgens op de eerste dag van elke maand, waarbij gedeelten van een maand pro rata worden berekend.

9. FACTURATIE

Kinto maakt gebruik van het principe van elektronische facturatie om zijn dienstlevering aan de Huurder te factureren, hetgeen de Huurder aanvaardt. Kinto verstuurt haar facturen per mail in PDF formaat, of kan op exclusieve beslissing van Kinto deze ter beschikking stellen van de Huurder via een E-billing Portal waarop de Huurder de facturen kan raadplegen en/of downloaden. Deze wijze van facturatie wordt tussen de Partijen overeengekomen als de standaardfacturatie.

De Huurder zal aan Kinto een lijst met geldige e-mailadressen bezorgen voor het verzenden van de facturen. De Huurder garandeert dat deze e-mailadressen enkel toegankelijk zijn voor personen die kennis mogen nemen van de inhoud van deze facturen. De Huurder zal Kinto onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere wijziging van deze adressen of contactpersonen.

De bewijskracht van de uitgegeven originele facturen wordt expliciet aanvaard door de Huurder. De elektronische factuur geldt als het enige en unieke exemplaar en heeft dezelfde bewijskracht en draagwijdte als een fysieke factuur.

In het geval dat de Huurder een fysieke factuur wenst te ontvangen, zal hij een schriftelijke aanvraag tot Kinto moeten richten. Dit schrijven dient binnen de maand te worden ontvangen, te rekenen vanaf de uitgifte van de laatste factuur en voor betaling van de betrokken factuur. In dit geval zal een supplement worden berekend zoals aangegeven in de Tarieventabel.

10. BETALING

Betaling van alle facturen dient plaats te vinden binnen de 20 dagen na factuurdatum. Alle betalingen die de Huurder ingevolge de Hoofdovereenkomst of de hierop gebaseerde overeenkomsten aan Kinto verschuldigd is, dienen uitsluitend te geschieden op de daartoe door Kinto aan te wijzen bankrekening , zonder dat enig beroep op korting of compensatie zal zijn toegelaten. Eventuele bankkosten zijn steeds ten laste van de Huurder. Als datum waarop de betaling wordt verricht, geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Kinto wordt bijgeschreven.

De Huurder verbindt zich ertoe de betalingen te laten verrichten via domiciliering, behoudens andersluidend akkoord. Indien de klant opteert voor overschrijving, kan Kinto aanspraak maken op de in de Tarieventabel hiervoor vermelde vergoeding. De opschorting of annulatie van de domiciliering kan door Kinto als een ernstige tekortkoming beschouwd worden indien hierdoor een betalingsachterstand ontstaat.

Bij onvolledige, niet-, of niet-tijdige voldoening van enige betalingsverplichting die op de Huurder rust, zal hij aan Kinto van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de in de Tarieventabel vermelde nalatigheidsintrest per maand over het verschuldigde bedrag (inclusief BTW en taksen) verschuldigd zijn. Hierbij zal een begonnen maand als een volledige maand worden beschouwd. Tevens zal van rechtswege een forfaitaire en conventionele schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd zijn, ten bedrage van 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, inclusief BTW en dit met het minimum zoals omschreven in de Tarieventabel.

11. EIGENDOM EN GEBRUIK

Kinto blijft eigenaar van het in huur gegeven Leasevoertuig, en kan steeds controle uitoefenen op de staat waarin deze zich bevindt. De Huurder zal het Leasevoertuig steeds als een goed huisvader gebruiken, overeenkomstig de aard en bestemming ervan.

De Huurder zal het Leasevoertuig slechts laten besturen door personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het staat de Huurder vrij deze te doen besturen door werknemers of gezinsleden en samenwonenden van werknemers, of occasioneel door derden, voor zover dit steeds gebeurt in overeenstemming met de verzekeringspolis. Het is niet toegestaan het Leasevoertuig aan derden onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. De Huurder zal er zorg voor dragen dat het Leasevoertuig niet gebruikt wordt voor wedstrijden en/of testritten, voor onwettige doeleinden alsmede voor het vervoer van gevaarlijke of explosieve stoffen.

Tevens dient de Huurder er zorg voor te dragen dat de Bestuurder rechtsgeldig verzekerd is en gerechtigd is het Leasevoertuig te besturen. In aanvulling op de door Kinto of een verzekeraar gestelde voorwaarden in verband met het antidiefstalsysteem op het Leasevoertuig, zal de Huurder tevens zorg dragen voor een doelmatige bescherming van het Leasevoertuig tegen diefstal, brand en beschadiging .

Het geven van rijlessen met een leasevoertuig is toegestaan, mits hiertoe de nodige toestemming werd bekomen van de verzekeraar en een uitdrukkelijk akkoord (per Huurcontract) van Kinto.

Indien derden ten opzichte van het Leasevoertuig rechten doen gelden zal de Huurder hen onmiddellijk in kennis stellen van het eigendomsrecht van Kinto. Indien de Huurder op onrechtmatige wijze buiten het bezit van het Leasevoertuig wordt gesteld, zal hij Kinto daarvan binnen 2 uur (uitgezonderd weekends en feestdagen) in kennis stellen en zelf onder zijn verantwoordelijkheid de nodige voorzieningen en maatregelen treffen, teneinde opnieuw in het bezit van het Leasevoertuig te worden gesteld.

In geval van schade opgelopen aan, of veroorzaakt met het Leasevoertuig, is de Huurder verplicht Kinto hiervan uiterlijk de volgende werkdag in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan Kinto alle verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben, voor te leggen. Dit kan door middel van een volledig ingevuld Europees schade-aangifteformulier, of door het bezorgen van een kopie van de verklaring van de Bestuurder aan de bevoegde overheid (inclusief een fiche verkeersongeval waarop de betrokken partijen worden vermeld).

De Huurder is niet gerechtigd enige erkenning van aansprakelijkheid op zich te nemen en beperkt zich tot de feitelijke omstandigheden bij verklaringen en andere communicatie. Ingeval van een schadegeval met lichamelijk letsel, zal de Huurder er zorg voor dragen dat door de bevoegde overheid een proces-verbaal opgesteld wordt, en zal hij de relevante gegevens hieromtrent, zoals een kopie van de verklaring van de Bestuurder, het PV-nummer, de datum van het proces-verbaal en de identiteit van de verbaliserende overheid, zo spoedig mogelijk aan Kinto overmaken. In geval van diefstal verbindt de Huurder zich ertoe om onmiddellijk ter plaatse klacht neer te leggen bij de bevoegde overheid. Hij zal Kinto zo snel mogelijk kopie van het betreffende proces-verbaal bezorgen. In geval de diefstal in het buitenland wordt gepleegd, verbindt de Huurder zich ertoe om, naast de klachtneerlegging ter plaatse, eveneens bij terugkeer in Belgie klacht neer te leggen bij de bevoegde Belgische overheid.

12. WAARBORG

Het Leasevoertuig wordt rechtstreeks door de leverancier geleverd en door de Huurder in ontvangst genomen, zonder dat Kinto enige aansprakelijkheid zou kunnen oplopen. Vanaf de ondertekening van het afleveringsbewijs (terbeschikkingstelling van een Leasevoertuig) tot de teruggave, draagt de Huurder alle risico's, en is hij aansprakelijk jegens Kinto voor: totaal verlies, diefstal, beschadiging, ongeacht de oorzaak, inbegrepen toeval, overmacht, of vreemde oorzaak.

De Huurder erkent uitdrukkelijk dat Kinto, vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het Leasevoertuig aan de Huurder, geen enkele verantwoordelijkheid draagt wat betreft de waarborg voor het Leasevoertuig, zelfs als deze verborgen gebreken vertoont, of ingeval van laattijdige, onvolledige of niet conforme levering tenzij deze te wijten is aan enige fout in hoofde van Kinto. De Huurder mag op geen enkele schorsing van het Huurcontract, vermindering of schorsing van het Leaset arief, noch op enige vergoeding aanspraak maken ingeval van verlies of vermindering van het genot of ingeval van niet gebruik van het Leasevoert uig, voor om het even welke reden en onder meer ingeval van beschadigin g, onbruikbaarheid, onderhoud, herstelling, defect, of verborgen gebreken, en dit ongeacht de duurtijd van het niet gebruik of de buitengebruikstelling, tenzij het niet gebruik of de buitengebruikstelling te wijten is aan Kinto. Onverminderd de voorgaande Artikels zal Kinto in geval van laattijdige, onvolledige of niet conforme levering, de redelijkerwijze haalbare stappen ondernemen om te bemiddelen met de leverancier of de constructeur van het Leasevoertuig, opdat deze laatste het Leasevoertu ig alsnog conform aan de init iele bestelling zou leveren of een billijke schadevergoeding zou betalen. Kinto zal de Huurder op de hoogte houden van de ondernomen stappen en resultaten, zonder evenwel enige garantie te kunnen bieden met betrekking tot de verkregen resultaten. In het geval de leverancier een schadevergoeding uitkeert, zal deze in mindering worden gebracht van het oorspronkelijk investeringsbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen Kinto en de Huurder.

13. KILOMETRAGE EN KILOMETERAFREKENING

De werkelijke meer- of minderkilometers, zoals bedoeld in het Huurcontract, worden als volgt berekend: het aantal werkelijk gereden kilometers, vermeerderd met het aantal kilometers afgelegd met een Vervangvoertuig, verminderd met de uitkomst van: (verstreken huurperiode in dagen x Jaarkilometrage), gedeeld door 360. De verrekening van de meer- of minderk ilometers vindt plaats onmiddellijk na beëindiging van het Huurcontract.

Indien gedurende de duurtijd van het Huurcontract het werkelijke aantal met het Leasevoertuig gereden kilometers, met inbegrip van de kilometers gereden met een Vervangvoertuig, meer dan 5.000 kilometers afwijkt van het Totaalkilometrage, pro rata herrekend naar de verstreken duurtijd, zal Kinto ten aanzien van het Leasevoertuig het Leasetarief herberekenen op basis van de werkelijke kilometerstand, met inachtneming van de voor de betreffende Leasevoertuig geldende normen. Kinto zal het Jaarkilometrage, de duurtijd en de daarmee verbandhoudende bedragen aanpassen vanaf de inwerkingtreding van het Huurcontract. Indien deze herberekening gedurende de duurtijd van het Huurcontract achterwege is gebleven, kan deze alsnog plaatsvinden na inlevering van het Leasevoertuig, waarbij uitgegaan wordt van het werkelijk gereden kilometertotaal, vermeerderd met de kilometers gereden met een Vervangvoertuig, en de werkelijke duurtijd van het Huurcontract.

Er zal eveneens een tussentijdse herrekening plaatsvinden wanneer het Huurcontract, na voorafgaande instemming vanwege Kinto, wordt overgedragen aan een andere Huurder, aan wie voortaan alle bepalingen van de Hoofdovereenkomst en het Huurcontract tegenstelbaar zullen zijn. De Huurder is gehouden tot het verlenen van elke door Kinto gewenste medewerking met betrekking tot de controle van het aantal verreden kilometers, en aanvaardt dat Kinto het recht heeft zich o.m. te baseren op de kilometerstand op bijvoorbeeld onderhoudsfacturen om over te gaan tot herrekening. De Huurder heeft het recht een tussentijdse herrekening te vragen indien de werkelijke kilometerstand manifest dreigt te zullen afwijken van het Totaalkilometrage. Door Kinto op vraag van de Huurder uitgebrachte voorstellen tot herrekening worden doorgevoerd behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest van de Huurder binnen de 30 dagen no het opmaken van het voorstel.

14. INSCHRIJVING EN BELASTING

Elke Leasevoertuig wordt ingeschreven op naam van Kinto, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Kinto. De door Kinto gedragen kosten voor de inschrijving en de jaarlijkse verkeersbelasting zullen verrekend worden in het Leasetarief.

15. VERANDERINGEN AAN HET LEASEVOERTUIG

Voor het aanbrengen van elke verandering aan het Leasevoertuig is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kinto vereist. In geen geval mag de Huurder enige verandering aanbrengen aan een Vervangvoertuig of Aanloopvoertuig. Het aanbrengen van reclame op of aan het Leasevoertuig is slechts toegestaan indien daarvoor gebruik wordt gemaakt van stickers en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Kinto. De kosten die verbonden zijn aan het verwijderen ervan worden aangerekend aan de Huurder.

De Huurder is gerechtigd het Leasevoertuig voor eigen rekening uit te rusten met gebruikelijke accessoires, zoals onder meer een GSM-kit of een navigatiesysteem. Bij beeindiging van het Huurcontract mogen accessoires alleen worden verwijderd voor zover hun verwijdering geen beschadiging aan het Leasevoertuig veroorzaakt. Accessoires die ten gevolge van deze bepaling niet verwijderd kunnen worden, worden zonder vergoeding eigendom van Kinto. Accessoires die mee verhuurd zijn, blijven eigendom van Kinto.

Het monteren van een trekhaak is toegestaan, indien deze geplaatst wordt door een erkend dealer. De Huurder dient in te staan voor een volledige verzekering van de te slepen last en is aansprakelijk voor de eventueel aan het Leasevoertuig toegebrachte schade. Indien het monteren van een trekhaak aanleiding geeft tot een technische controle van het Leasevoertuig, zijn de kosten hiervan eveneens ten laste van de Huurder.

16. BEEINDIGING VAN HET HUURCONTRACT

In onderling overleg

Het Huurcontract is principieel onopzegbaar. Een Huurcontract kan enkel voortijdig verbroken worden door de Huurder mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Kinto. Op vraag van de Huurder zal Kinto meedelen of zij per uitzondering akkoord kan goon met een voortijdige verbreking van een Leasecontact, hoeveel in voorkomend geval de verbrekingsvergoeding bedraagt en welke de gebeurlijke andere voorwaarden en modaliteiten zijn waaronder Kinto bereid is om op de vraag van de Huurder in te gaan.

lndien de Huurder tijdens hetzelfde jaar meerdere verzoeken betreffende hetzelfde Leasevoertuig richt tot Kinto voor een berekening in toepassing van het voorgaande Artikel, behoudt Kinto zich het recht voor de in de Tarieventabel voorziene vergoeding aan te rekenen.

Van rechtswege

Het Huurcontract wordt van rechtswege beeindigd:

a. indien de in het Huurcontract genoemde duurtijd is verstreken;

b. indien het in het Huurcontract vermelde maximumkilometrageis bereikt;

c. ingeval van door een expert ter zake uitgesproken totaal verlies;

d. ingeval van diefstal van het voertuig, welke niet wordt teruggevonden binnen de 30 kalenderdagen na de klachtneerlegging bij de bevoegde overheid; of

e. ingeval van ernstige technische gebreken waardoor een verdere voortzetting van het Huurcontract bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

Bij wanprestatie

Kinto heeft het recht het Huurcontract zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels aangetekende brief te ontbinden en vervolgens opnieuw bezit te nemen van het Leasevoertuig, ingeval:

a. de Huurder failliet wordt verklaard of indien hij uitstel van betaling aanvraagt;

b. van vordering van het Leasevoertuig van overheidswege;

c. van vestiging van de Huurder in het buitenland zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Kinto;

d. van ontbinding of vereffening van de Huurder, indien deze een rechtspersoon of een vennootschap is en in het algemeen wanneer de solvabiliteit van de Huurder of van de Partijen die zich borg hebben gesteld zo geevolueerd is dat Kinto zou kunnen vrezen voor de goede afloop van het Huurcontract;

e. van inbeslagname van het Leasevoertuig;

f. de Huurder, ondanks aanmaning per aangetekende brief, in gebreke blijft enige uit de Hoofdovereenkomst of uit de op grond daarvan gesloten Huurcontracten voortvloeiende verplichtingen binnen de gestelde termijn na te komen;

g. van verbreking, schorsing of nietigverklaring door de verzekeringsmaatschappij van de waarborgen inzake Burgerlijke Aansprakelijkheid en/of materiele schade.

In voormelde gevallen is de Huurder jegens Kinto gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding, die zal worden bepaald op basis van de effectief gereden kilometers en de resterende looptijd van het Huurcontract. Hierbij wordt voor de parameter gereden kilometers een herrekend leasetarief genomen dat het resultaat van de berekening zou zijn geweest indien deze kilometers van bij aanvang van het contract gekend zouden zijn geweest, alle overige parameters gelijk gehouden. Voor de parameter looptijd wordt de resterende looptijd van het Huurcontract gehanteerd. De forfaitaire vergoeding zal bestaan uit de helft van het resterend, gecorrigeerd leasetarief.

Gevolgen

De Huurder machtigt Kinto of de door haar aangewezen personen hierbij onherroepelijk om in de hiervoor beschreven gevallen het gebouw of terreinen van de Huurder te betreden waar het Leasevoertuig zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, opdat Kinto zich weer in het bezit ervan zou kunnen stellen.

De Huurder erkent dat Kinto, diens aangestelden, of derden bij wie het Leasevoertuig ondergebracht is op verzoek van Kinto een conventioneel retentierecht op het Leasevoertuig kan uitoefenen, gaande tot het doen inhouden ervan, en dit in geval van wanbetaling en nadat geen gevolg is gegeven aan een aangetekende aanmaning tot betaling. Dit retentierecht mag worden uitgeoefend zolang aan het geheel der verschuldigde bedragen niet is voldaan. De kosten van stalling en bewaarneming zullen ten laste van de Huurder zijn .

17. TERUGGAVE VAN HET LEASEVOERTUIG

De Huurder zal het Leasevoertuig bij de beeindiging van het Huurcontract terugbezorgen aan Kinto via afgifte aan diens logistieke partner. Indien Kinto alsnog dient te zorgen voor het transport van het Leasevoertuig vanop enig andere locatie, zal zij het hiervoor in de Tarieventabel voorziene bedrag kunnen aanrekenen. Het Leasevoertuig zal ingeleverd worden met gereinigd koetswerk en interieur, zodat een correcte opname van de staat van het Leasevoertuig mogelijk is. Het Leasevoertuig zal voorzien zijn van alle originele documenten en sleutels zoals zij vermeld staan op het afleveringsbewijs.

Elke schade die de normale gebruiksschade overschrijdt zal aangerekend worden aan de Huurder. Voor de beoordeling van de normale gebruiksschade zal beroep gedaan worden op de RENTA-norm (beschikbaar op www.renta.be of op aanvraag bij Kinto) waarvan de Huurder erkent kennis te hebben, en waarvan hij de tegenstelbaarheid uitdrukkelijk aanvaardt. Voor zover als nodig machtigt de Huurder Kinto om terzake alle nodige vaststellingen te doen. Elk recht van retentie op het Leasevoertuig, op grond van welke aanspraken dan ook, is uitgesloten.

De Huurder is gehouden bij beeindiging van het Huurcontract het onderhoudsboekje en alle hem toevertrouwde voorwerpen en originele documenten, zoals de nummerplaat, het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest, het verzekeringsbewijs, de brandstofkaart, het op het afleveringsbewijs vermelde aantal sleutels, de gevarendriehoek, de verbandtrommel, de brandblusser, etc... terug te bezorgen. Hij zal verantwoordelijk zijn voor alle schade en kosten gedragen door Kinto ten gevolge van verlies of niet-teruggave hiervan. De Huurder zal in voorkomend geval steeds gehouden zijn tot betaling van de in de Tarieventabel voorziene vergoedingen.

Kinto is gerechtigd de waardevermindering en/of de kosten van herstelling, ontstaan door niet-gemelde of niet door de verzekering gedekte schade en/of schade ingevolge onzorgvuldig beheer of onderhoud, die wordt geconstateerd bij de inlevering van het Leasevoertuig, aan de Huurder aan te rekenen. Deze wordt hem schriftelijk gemeld, en geldt als onherroepelijke aanvaarding van de vaststellingen, behoudens schriftelijk en omstandig gemotiveerd protest vanwege de Huurder binnen de 5 werkdagen na verzending van de kennisgeving. Indien Huurder bij het einde van het Huurcontract het Leasevoertuig niet onmiddellijk inlevert, zal hij voor elke dag overschrijding een evenredig deel van het geldende Leasetarief aan Kinto verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Kinto het Leasevoertuig op te eisen en van de Huurder vergoeding te vorderen voor de gedragen kosten en geleden schade als gevolg van de niet-tijdige inlevering, daaronder begrepen de door Kinto geleden verliezen en gederfde winsten, en van alle daaraan verbonden intresten en lasten.

18. DE DIENSTVERLENING

In het Huurcontract zal overeengekomen worden op welke dienstverlening de Huurder inschrijft. Dit geheel van dienstverlening kan gedurende de duurtijd van het Huurcontract in onderling akkoord gewijzigd worden, desgevallend mits aanrekening van de in de Tarieventabel vermelde vergoeding. Kinto heeft het recht de sluiting van een Huurcontract afhankelijk te maken van het intekenen op een of meerdere types van de hieronder beschreven dienstverlening. Het Huurcontract vermeldt de bedragen die in het Leasetarief verrekend zullen worden.

19. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Kinto zal ten voordele van de Huurder het beheer van de kosten voor onderhoud en herstellingen aan het Leasevoertuig op zich nemen. In de maandelijkse vergoeding zijn de volgende kosten begrepen:

a. reparaties, waaronder mede begrepen vervanging van onderdelen, die naar het bindende oordeel van Kinto of diens aangestelde, die door de Huurder voor deze beoordeling voor zoveel als nodig gemachtigd worden, het gevolg zijn van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen;

b. olie verversen, incl. het tussentijds bijvullen, en periodieke controles, volgens de voorschriften van de constructeur;

c. de periodieke technische keuring volgens de wettelijke voorschriften terzake. De Huurder zal zich tijdig naar de automobielinspectie begeven en is aansprakelijk voor alle gevolgen welke voortvloeien uit het niet naleven van dit voorschrift.

Volgende kosten en/of verplichtingen zijn voor rekening van de Huurder:

a. wassen, interieurreiniging en stallen. De hier bedoelde werkzaamheden dienen zo frequent te geschieden dat geen waardevermindering en beschadiging van het Leasevoertuig ontstaat;

b. reparaties van mechanische gebreken die naar het oordeel van Kinto of diens aangestelde, die door de Huurder voor deze beoordeling gemachtigd worden, het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer;

c. motorbrandstof (onder voorbehoud van hetgeen bepaald wordt inzake Brandstofbeheer).De door Huurder gebruikte brandstof dient van een gerenommeerd merk te zijn en geschikt voor het betreffende Leasevoertuig.

De Huurder zal er zorg voor dragen dat het Leasevoertuig regelmatig overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de constructeur wordt onderhouden, incl. het tussentijds bijvullen van olie. In geval van niet naleven van hoger vernoemde onderhoudsvoorschriften, heeft Kinto het recht herstel te bekomen van de geleden schade die geacht wordt het gevolg te zijn van het niet naleven van hoger vernoemde onderhoudsvoorschriften, behoudens indien dit vermoeden door de Huurder op zijn kosten weerlegd wordt via een gedetailleerd expertiserapport dat opgesteld werd door een door Kinto en deHuurder gezamenlijk aangestelde expert.

De Huurder verklaart zich bereid het aantal kilometers dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te erkennen, en verbindt zich ertoe alle gewenste inlichtingen te verstrekken om een juiste vaststelling van het aantal kilometers mogelijk te maken. Hij verbindt er zich tevens toe de kilometerteller niet te manipuleren en Kinto binnen de 2 uur te verwittigen indien er een defect in het systeem zou optreden.

Alle onderhoudsbeurten en reparaties dienen bij een door Kinto aanvaarde partner te worden uit gevoerd. Deze zal, voorafgaandelijk aan de uitvoering ervan het akkoord van Kinto dienen te bekomen, voor zover de betreffende kost het bedrag zoals voorzien in de Tarieventabel overschrijdt.

20. BANDEN

Kinto neemt de kost van de vervanging en de montage van de banden van het Leasevoertuig ten laste, voorzover deze vervanging genoodzaakt wordt door normale slijtage, en deze vervanging uitgevoerd wordt conformde voorschriften van de constructeur van het Leasevoertuig, en door een door Kinto aanvaarde partner.

21. PECHVERHELPING

De Huurder mandateert Kinto om bij een derde naar keuze van Kinto in te tekenen op de dienstverlening inzake pechverhelping en bijstand op de weg. De Huurder erkent dat de dienstverlener de voorwaarden betreffende de pechverhelping en bijstand op de weg van tijd tot tijd kan wijzigen. Dergelijke wijziging, die met onmiddellijke ingang van toepassing zal zijn op zowel de lopende als de voortaan of te sluiten Huurcontracten, kan door de Huurder niet ingeroepen worden als reden tot beeindiging van het Huurcontract. Kinto bezorgt de Huurder op diens verzoek de meest recente versie van de betreffende voorwaarden.

22. VERVANGVOERTUIG

Kinto, dan wel een derde naar keuze van Kinto, zal bij reparaties of onderhoud als gevolg van een ongeval, normale slijtage, mechanische tekortkoming en/of diefstal, het Leasevoertuig vervangen door een Vervangvoertuig gedurende de tijd dat het Leasevoertuig niet ter beschikking is van de Huurder, voor zover deze dienst inbegrepen is in het Huurcontract.

Kinto heeft de vrije keuze wat betreft de specificaties van de Vervangvoertuig, waaronder merk, model, opties, accessoires, aandrijving en brandstof, eventueel rekening houdend met specifieke afspraken met de Huurder. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de Huurder, geeft de toekenning van een Vervangvoertuig van een andere klasse (in de ruime zin) don het Leasevoertuig geen recht op vergoeding in hoofde van de Huurder. Zodra het Leasevoertuig opnieuw ter beschikking is, zal de Huurder het Vervangvoertuig onmiddellijk terugbrengen naar de plaats waar deze werd afgeleverd. Indien de Huurder het Vervangvoertuig elders achterlaat, eindigt de huurperiode op het ogenblik dat hij Kinto schriftelijk verwittigt van de plaats waar deze het Vervangvoertuig kan afhalen. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zullen aan de Huurder aangerekend worden.

Door het in gebruik nemen van het Vervangvoertuig verklaart de Huurder zich akkoord met de vaststellingen die gedaan werden met betrekking tot de staat ervan. De vaststelling van de staat van het Vervangvoertuig wordt tegensprekelijk verricht bij de aflevering en bij de inname ervan. lndien de Huurder alsnog niet aanwezig of vertegenwoordigd is bij deze vaststelling, zal Kinto gemachtigd zijn deze vaststellingen te verrichten of te laten verrichten door haar aangestelde, en zullen deze vaststellingen geacht worden tegensprekelijk gebeurd te zijn. De vergelijking van de staat bij aflevering en de staat bij inname geldt als bewijs van de huurschade.

Kilometers met het Vervangvoertuig worden beschouwd als te zijn afgelegd met het Leasevoertuig en worden als dusdanig meegeteld bij de berekening op het einde van het Huurcontract. Op het ogenblik dat het Vervangvoertuig ter beschikking wordt gesteld zal de Huurder zal een korte-termijnhuurovereenkomst sluiten met Kinto.

De Huurder zal er zorg voor dragen dat het Vervangvoertuig overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de constructeur wordt onderhouden (incl. het tussentijds bijvullen van olie) en dat er gebruik van wordt gemaakt overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere en de algemene voorwaarden van de korte termijn huurovereenkomst, waarvan de Huurder middels ondertekening van het Huurcontract erkent kennis genomen te hebben, en waarvan hij de inhoud integraal aanvaardt.

Voor zover de bijzondere en de algemene voorwaarden van de korte-termijnhuurovereenkomst er niet van afwijken, zijn de bepalingen van deze Hoofdovereenkomst en het betreffende Huurcontract onverminderd van toepassing op de terbeschikkingstelling van het Vervangvoertuig.

23.VERZEKERING

Kinto zal als lasthebber van de Huurder in naam en voor rekening van deze laatste de nodige verzekeringscontracten voor het Leasevoertuig afsluiten bij een verzekeraar naar eigen keuze en alle met deze verzekeringscontracten verband houdende documenten ondertekenen. De Huurder is niet gerechtigd enig verzekeringscontract, afgesloten in uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst, te beeindigen of op te schorten zonder voorafgaandelijke en geschreven toestemming van Kinto.

Indien de verzekeringspremies zoals door Kinto voorgeschoten en door de Huurder aan Kinto terugbetaald een periode dekken die de dag van beeindiging van een Huurcontract overschrijdt, zal Kinto het gedeelte van de in het kader van het Huurcontract betaalde premie voor de nog niet verstreken periode na teruggave door de verzekeringsmaatschappij en overeenkomstig de polisvoorwaarden in mindering brengen van enige vordering die Kinto krachtens enige overeenkomst op de Huurder heeft, en het eventuele saldo aan de Huurder terugstorten. De vrijstelling of het eigen risico bij materiele schade dient door de Huurder te worden vereffend op het eerste verzoek van Kinto of de verzekeringsmaatschappij.

Door de verzekeraar aan Kinto aangerekende verhogingen van verzekeringspremies gedurende de looptijd van het Huurcontract zullen door Kinto worden voldaan. Deze verhogingen zijn te allen tijde voor rekening van de Huurder, en zullen hem door Kinto worden doorgerekend.

Voor zover Kinto gemandateerd werd inzake het beheer van de verzekering van het Leasevoertuig, kan de Huurder intekenen op de dienstverlening inzake 'Afstand van verhaal'.

De Huurder erkent middels ondertekening van het Huurcontract kennis genomen te hebben van de voorwaarden betreffende de dienstverlening inzake het schadebeheer, en deze integraal te aanvaarden. Hij erkent tevens het recht van Kinto deze voorwaarden redelijkerwijze aan te passen n.a.v. economische, commerciele of technologische evoluties. Dergelijke wijziging , die met onmiddellijke ingang van toepassing zal zijn op zowel de lopende als de voortaan of te sluiten Lease contracten, kan door de Huurder niet ingeroepen worden als reden tot beeindiging van het Huurcontract. Kinto bezorgt de Huurder op diens eerste verzoek de voorwaarden van de door haar aangegane verzekeringen ten behoeve van het Huurcontract, alsook de bepalingen met betrekking tot de Afstand van verhaal.

Wanneer Kinto gemandateerd werd inzake het beheer van de verzekering van het Leasevoertuig, zal zij ook het dagelijkse schadebeheer van het Huurcontract op zich nemen.

Ingeval de Huurder er bij het afsluiten van het Huurcontract voor kiest Kinto niet te mandateren om de verzekeringsdekking te verzorgen en Kinto hiermee akkoord gaat, zullen de modaliteiten van de te sluiten verzekering in onderling overleg bepaald worden. De Huurder zal alleszins verantwoordelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan het Leasevoertuig en/of aan derden door het gebruik ervan, en hij zal de kosten ervan dragen in de mate dat zij niet gedekt zijn door het door de Huurder afgesloten verzekeringscontract. De te bespreken modaliteiten bepalen minstens de organisatie van het schadebeheer en de praktische zaken daaraan gerelateerd, alsook afspraken met betrekking tot de of te sluiten verzekeringen. In geval van wanbetaling zal Kinto het recht hebben zelf de premie aan te zuiveren of een verzekering of te sluiten en het bedrag ervan te verhalen op de Huurder.

Verzekering via de Huurder is niet mogelijk inzake Aanloop- en Vervangvoertuigen.

24. BRANDSTOFBEHEER

De Huurder kan voor het Leasevoertuig gebruik maken van het Kinto brandstofkaart- en administratiesysteem, waarbij de kosten van de brandstof door Kinto worden voorgeschoten, en Kinto de Huurder maandelijks een voorschot zal factureren, onder meer gebaseerd op het geraamd verbruik van de brandstof.

Het te factureren voorschot op de brandstofkosten wordt vermeld in de offerte en het Huurcontract, en vastgesteld op basis van het Jaarkilometrage en het normverbruik voor het Leasevoertuig, alsook op basis van de brandstofsoort en de -prijs. In geval van verandering van de brandstofprijzen, kan Kinto overgaan tot aanpassing van het te betalen voorschot op de brandstofkosten.

Na elk kwartaal vindt een afrekening plaats betreffende de aan de Huurder gefactureerde voorschotten en de werkelijk gedragen brandstofkosten. In geval van beëindiging van een Huurcontract, vindt dergelijke verrekening onmiddellijk plaats. Met de bij levering van het Leasevoertuig verstrekte brandstofkaart en het bijhorende codenummer kan de Huurder bij alle aangesloten stations tanken.

Zowel de brandstofkaart als het codenummer dienen zorgvuldig bewaard te worden. De Huurder dient o.a. volgende veiligheidsaanbevelingen in acht te nemen:

a. het codenummer dient uit het hoofd geleerd te worden;

b. onder geen beding mag het codenummer, noch de brandst ofkaart, in het Leasevoertuig bewaard worden;

c. codenummer en brandstofkaart mogen nooit samen bewaard worden;

d. het codenummer mag niet aan onbevoegden worden meegedeeld;

e. het codenummer mag ook niet op de brandstofkaart of een ander document neergeschreven worden.

Bij verlies of diefstal van de brandstofkaart zal de Huurder onmiddellijk de nodige schikkingen treffen om deze te laten blokkeren, conform hetgeen bepaald werd in het Kinto-instructieboekje dat bij het Leasevoertuig geleverd werd. Bovendien zal de Huurder Kinto onmiddellijk per mail of aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal. De Huurder is gehouden tot vergoeding van met de kaart gedane uitgaven tot op het moment van deze schriftelijke kennisgeving.

Onder voorbehoud van het voorgaande is de Huurder steeds aansprakelijk voor alle uitgaven, kosten en schade, zonder uitzondering, die voortvloeien uit het gebruik, respectievelijk misbruik of welke vorm van fraude ook, door de Bestuurders of derden gepleegd met de brandstofkaart en dit al don niet ten gevolge van verlies of diefstal.

Indien aan de Huurder een Vervangvoertuig ter beschikking is gesteld in toepassing van de Hoofdovereenkomst en het Huurcontract, mag de brandstofkaart eveneens voor de Vervangvoertuig gebruikt worden. Er wordt geen brandstofbeheer waargenomen voor Aanloopvoertuigen.

In geval van enigerlei misbruik kan Kinto met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling de brandstofkaart doen annuleren, mits een eenvoudige kennisgeving per e-mail, brief of ander geschikt medium. Als misbruik wordt aanzien o.a. het niet tijdig betalen van de maandelijkse facturatie en/of afrekening per kwartaal, en het aanwenden van de brandstofkaart voor een andere don de door het Huurcontract beoogde Leasevoertuig of Vervangvoertuig.

Beide Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om het gebruik van de brandstofkaart te beeindigen, rekening houdend met een opzegperiode van 3 maanden. Deze opzegging dient per aangetekend schrijven gegeven te worden. Bij beeindiging, om welke reden don ook, dient de brandstofkaart onmiddellijk aan Kinto teruggegeven te worden.

Kinto kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van brandstof of voor het foutief functioneren van de brandstofkaart of -terminals. Enigerlei fout betreffende de brandstofkaart dient dadelijk aan Kinto gemeld te worden. Er wordt op gewezen dat het kasticket, dat door de tankinstelling wordt afgegeven, nooit enige bewijskracht heeft en slechts ter inlichting ter beschikking wordt gest eld.

Eventuele gebreken of het foutief functioneren van de brandstofkaartterminals blijven steeds en te allen tijde het risico van de Huurder, onverminderd diens recht op verhaal op de respectieve bankinstellingen en operators van de betreffende systemen, zo door aanleiding toe bestaat.

25. TARIEVENTABEL

De vergoedingen ter dekking van de vaste kosten uit hoofde van het beheer van deze Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten, en van bepaalde situaties of handelingen waarnaar deze Hoofdovereenkomst al don niet uitdrukkelijk verwijst worden opgenomen in een niet-exhaustieve Tarieventabel die de Huurder ter beschikking wordt gesteld. De Huurder erkent middels ondertekening van het Huurcontract kennis genomen te hebben van de Tarieventabel en de toepassing ervan te aanvaarden.

Hij erkent tevens het recht van Kinto de inhoud van de Tarieventabel en de hierop vermelde bedragen redelijkerwijze aan te passen indien hiervoor gegronde redenen zijn. Dergelijke wijziging, die met onmiddellijke ingang van toepassing zal zijn op zowel de lopende als de voortaan of te sluiten Huurcontracten, kan door de Huurder niet ingeroepen worden als reden tot beeindiging van het Huurcontract. Kinto brengt de Huurder schriftelijk op de hoogte van wijzigingen aan de Tarieventabel.

26. ZEKERHEDEN

Kinto behoudt zich het recht voor om, zowel voor als tijdens de volledige duur van de Hoofdovereenkomst, de financiele positie van de Huurder te evalueren.

Op basis van haar bevindingen kan Kinto bij de afsluiting van de Hoofdovereenkomst of van een Huurcontract de Huurder verzoeken de nodige waarborgen te stellen betreffende de uitvoering van zijn verbintenissen. Dergelijke waarborgen kunnen onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie, een garantie vanwege de moedervennootschap van de Huurder of een huurwaarborg. Kinto is vrij om kiezen welke waarborg zij wenst te vragen en dient haar verzoek niet te motiveren.

De Huurder is op zijn beurt vrij om al dan niet in te goon op dit verzoek. De verstrekking van de gevraagde waarborg geldt in voorkomend geval evenwel als opschortende voorwaarde voor de inwerkingtreding van de Hoofdovereenkomst of het Huurcontract , of voor de bestelling van het Leasevoertuig. Indien de gevraagde waarborg niet binnen de voorziene termijn gesteld wordt, vervallen de door Kinto uitgeschreven offertes.

Bankgaranties dienen gesteld te worden door een Belgische bank volgens een door Kinto aanvaard model en dienen steeds onvoorwaardelijk, onherroepelijk en op eerste verzoek te zijn. Eventuele kosten die voortvloeien uit het stellen of het aanhouden van deze bankgaranties zullen ten laste blijven van de Huurder, en hem in voorkomend geval door Kinto gefactureerd worden.

Huurwaarborgen voor een welbepaald Huurcontract zullen door Kinto slechts vrijgegeven worden na afloop van het betreffende Huurcontract, voor zover de Huurder alle hierin vervatte verplichtingen tegenover Kinto is nagekomen, en dit onder voorbehoud van de toepassing van het verder overeengekomen compensatiebeding.

Indien een globale huurwaarborg gesteld werd voor de goede nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit meerdere Huurcontracten, zal deze slechts vrijgegeven worden nadat de Huurder zijn verplichtingen uit het geheel van deze Huurcontracten nagekomen is, eveneens onder voorbehoud van de toepassing van het compensatiebeding. Gestelde huurwaarborgen dienen gestort te worden op een rekening van Kinto en brengen geen interest op ten voordele van de Huurder. Indien meerdere Partijen huidige Hoofdovereenkomst ondertekenen, zullen zij ten aanzien van Kinto hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot nakoming van alle verbintenissen die voortvloeien uit het geheel van de Hoofdovereenkomst en de op basis hiervan afgesloten Huurcontracten.

Kinto en de Huurder erkennen dat de toepassing van deze Hoofdovereenkomst in onderling akkoord uitgebreid kan worden naar verbonden vennootschappen van de Huurder, volgens de criteria van het Wetboek van Vennootschappen, zodat ook deze vennootschappen rechtstreeks gebonden zijn door de inhoud van deze Hoofdovereenkomst. Voor zoveel als nodig maakt de Huurder zich desbetreffend sterk.

27. HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID

De Huurder is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat enkel de bevoegde personen binnen zijn organisatie en eventuele gemandateerde derden contractverbindende handelingen kunnen stellen en orders kunnen plaatsen , en maakt zich in dat verband voor zover als nodig sterk.

28. AANSPRAKELIJKHEID

Kinto zal de Huurder naar best vermogen bijstaan in het beheer van het hem ter beschikking gestelde wagenpark. Kinto kan op grand van deze Hoofdovereenkomst en de op grand hiervan gesloten Huurcontracten op generlei wijze enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid dragen, uitgezonderd voor haar eigen opzet of zware fout. Kinto draagt enkel aansprakelijkheid voor de zware fout, het opzet, of het bedrog van aangestelden of uitvoeringsagenten waarop zij in het kader van de Hoofdovereenkomst of de Huurcontracten beroep doet.

De Huurder vrijwaart Kinto voor alle vorderingen die tegen haar aanhangig zouden kunnen worden gemaakt, ender meer betreffende alle kostenvergoedingen, schadel oosst ellingen , boet en, of retributies die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit, of in verband gebracht zouden kunnen worden met de eigendom, het bezit, het gebruik , de verhuur of de exploitatie van het Leasevoertuig,tenzij de oorzaak ervan te wijten is aan de fout van Kinto.

29. WANPRESTATIES

Kinto behoudt zich het recht voor om ernstige wanprestaties van de Huurder betreffende de Hoofdovereenkomst, een Huurcontract, of de terbeschikkingstelling van een Aanloopvoertuig of Vervangvoertuig te beschouwen als wanprestatie ten aanzien van het geheel van de tussen Kinto en de Huurder gesloten overeenkomsten. Bijgevolg kan de ontbinding van de betreffende overeenkomst naar keuze van Kinto uitgebreid worden naar het geheel van die overeenkomsten.

Voor de toepassing van dit Artikel wordt begrepen ender een ernstige wanprestatie : (i) een gewone fout begaan door de Huurder die niet geremedieerd wordt binnen een termijn van vijftien (15) dagen nadat de Huurder in gebreke werd gesteld; of (ii) een zware of opzettelijke fout, fraude of bedrog begaan door de Huurder.

30. COMPENSATIE

Alle bedragen die de Huurder aan Kinto verschuldigd zou zijn op grand van de Hoofdovereenkomst of een of meerdere Huurcontracten, worden opzichtens Kinto beschouwd als een en ondeelbaar. Kinto zal steeds gerechtigd zijn compensatie toe te passen. De schuldvorderingen van Kinto op de Huurder kunnen bijgevolg te allen tijde en op de wijze die Kinto verkiest gecompenseerd worden met alle bedragen die zij aan de Huurder verschuldigd zou kunnen zijn. Huurwaarborgen die in het voordeel van Kinto werden gesteld, strekken tot zekerheid van het geheel van de verbintenissen van de Huurder die voortvloeien uit de toepassing van de Hoofdovereenkomst en de Leasecont racten.

31. WOONSTKEUZE -ADRESVERANDERING - DOORGEVEN VAN INFORMATIE

Voor de uitvoering van alle verplichtingen op grand van de Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten kiest de Huurder woonplaats op zijn maatschappelijke zetel, waar hem alle kennisgevingen en betekeningen geldig gedaan zullen kunnen worden. De Huurder is verplicht eventuele adres-, naams -, en zetelwijzigingen binnen de vijf werkdagen schriftelijk aan Kinto mede te delen, bij gebreke waaraan deze niet tegenstelbaar zal zijn aan Kinto. In dat geval zal alle correspondentie die Kinto verzond aan het haar laatst gekende adres geacht worden ontvangen te zijn door de Huurder. Aangetekende brieven worden geacht de geadresseerde te hebben bereikt op de derde dag na verzending , zoals deze blijkt uit de poststempel.

32. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Kinto is steeds gerechtigd het Leasevoertuigen, met inbegrip van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten, al don niet tot zekerheid, over te dragen aan derden. De Huurder is niet gerechtigd zijn rechten uit de Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten over te dragen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van Kinto dewelke niet op onredelijke grondenzal worden geweigerd. Deze laatste behoudt zich het recht voor in dergelijk geval per Leasevoertuig de in de Tarieventabel voorziene vergoeding aan te rekenen.

33. NIETIGHEID

Partijen komen overeen dat de ongeldigheid, onwettigheid, niet afdwingbaarheid of nietigheid van enige clausule in onderhavige Hoofdovereenkomst of een Huurcontract niet de ongeldigheid, onwettigheid, niet afdwingbaarheid of nietigheid van de gehele Hoofdovereenkomst of het gehele Huurcontract met zich zal meebrengen. Een eventuele nietige clausule zal in voorkomend geval vervangen worden door een geldige clausule, die economisch en juridisch zoveel mogelijk hetzelfde resultaat heeft.

34. PRIVACY

Kinto is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in functie van deze Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten verwerkt worden. De gegevens hebben betrekking op de Huurder, meer bepaald de contactpersonen, tekeningsbevoegde(n) en bestuurders (hierna de "Betrokkene(n)"). Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG.

Kinto hecht veel belang aan de privacy van de Betrokkenen en heeft hiertoe een Privacy Statement opgesteld om haar inspanningen met betrekking tot de bescherming ervan aan te tonen. Het Privacy Statement beschrijft, onder meer, welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel zij worden verwerkt, hoe zij worden beschermd en welke rechten de Betrokkenen hebben.

Door de ondertekening van deze Hoofdovereenkomst verklaart de Huurder kennis te hebben genomen van het Privacy Statement en de inhoud ervan integraal te aanvaarden. De Huurder verbindt zich er bovendien toe om elke Betrokkene te informeren over het doorgeven van zijn of haar persoonsgegevens aan Kinto en meer in het bijzonder de Betrokkene op de hoogte te brengen van het Privacy Statement.

35. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Hoofdovereenkomst (en alle hierop gebaseerde overeenkomsten) werd opgesteld, wordt beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht. Alie geschillen tussen Partijen betreffende het voorwerp van deze Hoofdovereenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Brussel