Regels van de site

Op deze pagina stellen wij (TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België - hierna "TME" of "wij") de voorwaarden vast die het gebruik van deze website regelen. Door deze website te bezoeken, wordt u geacht de laatste versie van deze voorwaarden te hebben aanvaard. Indien u deze voorwaarden (die niet onderhandelbaar zijn) niet wenst te aanvaarden, gelieve dan deze website niet te gebruiken.

 

Wij kunnen de voorwaarden die het gebruik van deze website regelen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door deze webpagina bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze webpagina te controleren als u de laatste versie van deze voorwaarden wilt zien.

 

Doel en doelgroep van de website

Deze website is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, hetzij direct of indirect, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Beschikbaarheid van de website

Hoewel wij ernaar streven dat deze website continu toegankelijk en betrouwbaar is, kunnen wij dit niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat hij altijd vrij zal zijn van programmeerfouten of virussen, hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is.

 

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot deze website te ontzeggen of te beperken aan iedereen van wie wij denken dat hij -

 

(1) zich bezighoudt met onwettig, kwaadwillig of aanstootgevend gedrag; of

(2) anderszins in strijd met deze voorwaarden handelt.

 

Wij kunnen de toegang tot deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen.

 

Beschikbaarheid en prijzen van geadverteerde producten en diensten

Alle producten en diensten waarvoor op deze website reclame wordt gemaakt, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. Informeer bij uw officiële Toyota-dealer naar de beschikbaarheid en specificaties van Toyota-producten en -diensten voordat u er een bestelling van plaatst.

 

Alle op deze website vermelde prijzen zijn adviesprijzen. Prijzen met betrekking tot financieringspakketten worden slechts ter indicatie gegeven en zijn onderworpen aan de status en voorwaarden. Dit betekent dat zij kunnen verschillen van de werkelijke prijs die door een officiële Toyota-dealer voor een bepaald product of een bepaalde dienst wordt opgegeven.

 

Gebruik van de website

Alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (zowel geregistreerde als niet-geregistreerde) met betrekking tot deze website behoren ons, andere bedrijven van de Toyota Motor Corporation (TMC) groep en/of derde partijen toe. U hebt geen recht of licentie om een handelsmerk, ontwerprecht of auteursrecht te gebruiken dat eigendom is van of beheerd wordt door ons, een TMC-groepsonderneming of een derde met betrekking tot deze website, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden.

 

U mag de tekst, afbeeldingen en andere inhoud die op deze website worden weergegeven alleen bekijken, elektronisch kopiëren en afdrukken voor uw eigen informatie. De reproductie, wijziging of ander hergebruik van enige inhoud van deze website voor enig ander doel, in het bijzonder enig commercieel doel, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

 

U mag deze website niet gebruiken voor onwettige of kwaadwillige doeleinden of op een manier die aanstoot kan geven aan andere gebruikers van de website.

 

Wij kunnen op deze website geplaatste commentaren bewerken of verwijderen.

 

Disclaimers

Sommige productafbeeldingen op deze website kunnen betrekking hebben op voertuigen met andere specificaties dan die welke in de desbetreffende gebieden verkrijgbaar zijn. Gelieve uw officiële Toyota dealer te vragen om de beschikbaarheid en de specificaties van een voertuig waarin u geïnteresseerd bent te bevestigen indien u hierover vragen hebt.

 

Het verstrekken van informatie op deze website over producten en diensten van Toyota vormt geen aanbod van ons om dergelijke producten of diensten rechtstreeks via deze website aan u te verkopen of te leveren.

 

Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, moet u zich ervan bewust zijn dat zij fouten of weglatingen kan bevatten. U mag daarom niet uitsluitend op deze informatie vertrouwen wanneer u een aankoopbeslissing neemt. In plaats daarvan dient u uw officiële Toyota dealer of uw officiële Toyota servicepunt te raadplegen.

 

Voor zover wettelijk toegestaan wordt de informatie op deze website verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, volledigheid of nauwkeurigheid. Van tijd tot tijd kan deze website links naar en van andere websites bevatten. Tenzij wij eigenaar zijn van die websites, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor die websites. Zie in dit verband ons Privacybeleid.

 

U moet weten dat wij andere Toyota-entiteiten toestaan om op deze website reclame te maken voor bepaalde producten en bepaalde diensten te verlenen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk en ons privacybeleid.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die verband zou houden met het gebruik van deze website of een website waartoe men via deze site toegang heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, economisch verlies, gevolgschade, indirecte of speciale schade.

 

Indien een van deze voorwaarden onafdwingbaar of ineffectief blijkt te zijn, zal deze worden doorgesneden en zullen de overige voorwaarden van toepassing blijven.

 

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal elk geschil betreffende de interpretatie van de voorwaarden dat niet informeel opgelost kan worden, verwezen worden naar en onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

 

Correspondentie

Alle correspondentie in verband met deze kennisgeving moet worden gericht aan: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België.

 

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw privacy beschermen, kunt u terecht op onze Privacybeleid-pagina.