Právní informace

Návštěvou a používáním webových stránek KINTO přijímáte tyto zásady bez omezení nebo podmínek. Váš přístup na webové stránky KINTO se proto řídí těmito zásadami a platnými právními předpisy. - Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")ObsahWebové stránky KINTO poskytují informace o produktech značek TOYOTA a Lexus a o propagačních programech značek TOYOTA a Lexus. Produkty TOYOTA a Lexus popsané na těchto webových stránkách jsou nabízeny k prodeji pouze v Evropě prostřednictvím příslušných autorizovaných prodejců a opravců a propagační programy popsané na těchto webových stránkách jsou k dispozici pouze v zemích, pro které jsou příslušné propagační programy určeny.

Veškeré informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. Stránky není vhodné používat a spoléhat se na ně jako na náhradu informací dostupných u autorizovaných prodejců a opravcůTOYOTA nebo Lexus. Informace zde obsažené nejsou právně závazné a nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy.

Přestože společnost TME vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila přesnost všech informací na těchto webových stránkách, přesnost těchto informací nelze zaručit a společnost TME nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo pravdivost jakýchkoli informací obsažených na těchto webových stránkách. Tyto webové stránky a materiály na nich obsažené jsou poskytovány takové, jaké jsou a bez jakékoli záruky, výslovné či předpokládané.

Společnost TME si však vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny modelů, vybavení, specifikací a dostupnosti vozů.

Ceny produktů značek Toyota a LexusInformace o cenách, obsažené na těchto webových stránkách nebo poskytované jejich prostřednictvím, nepředstavují nabídku prodeje výrobků TOYOTA nebo Lexus a nejsou závazné pro autorizované prodejce nebo opravceTOYOTA nebo Lexus. Nákup jakéhokoli výrobku TOYOTA nebo Lexus se řídí  podmínkami konkrétní kupní smlouvy.

Použití technologie cookiesTME používá technologii cookies, která umožňuje TME sledovat Vaši návštěvu  na webových stránkách KINTO, aby TME mohla zaznamenávat Vaše aktivity na webových stránkách KINTO a učinit je pro Vás užitečnějšími. TME prostřednictvím této technologie nezaznamenává informace o jednotlivých uživatelích, takže se neukládají ani nepoužívají žádné konkrétní informace o Vás. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal, anebo aby Vás upozorňoval na jejich odesílání.

Osobní údaje / vstup uživatele

Veškeré osobní údaje, které poskytnete společnosti TME prostřednictvím webových stránek KINTO, budou použity ke zlepšení služeb KINTO, jež jsou Vám poskytovány, včetně marketingových účelů. Společnost TME vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila bezpečné shromažďování, přenos a uchovávání osobních údajů v souladu s povahou těchto údajů. Společnost TME nepředává Vaše osobní údaje třetím stranám, s výjimkou členů distribuční sítěTOYOTA a Lexus v České republice. Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a v určitých případech i na vznesení námitky proti jejich používání.

V případech, kdy společnost TME nemá povinnost sledovat a/nebo kontrolovat jakékoli uživatelské příspěvky zveřejněné uživateli na stránkách KINTO a nenese za ně žádnou odpovědnost, si společnost TME vyhrazuje právo přezkoumat jakékoli takové uživatelské příspěvky z hlediska jejich souladu s právními předpisy a v případě jejich rozporu s právními předpisy je odstranit ze stránek KINTO bez odůvodnění.

Autorská práva, práva průmyslového a duševního vlastnictvíPrezentace a veškerý obsah těchto webových stránek jsou chráněny právy průmyslového a duševního vlastnictví. Informace, ilustrace nebo grafiku obsaženou na těchto webových stránkách můžete používat pouze pro nekomerční osobní účely a bez předchozího písemného souhlasu TME je nesmíte reprodukovat, upravovat, přenášet, licencovat ani zveřejňovat, a to jako celek ani po částech, s výjimkou jejich prohlížení.

Použití obrázků z oficiálních webových stránek KINTO na webových stránkách fanklubů a osobních stránkách

TME uznává povahu internetu jako prostředku pro sdílení informací, a proto, povoluje jednotlivcům kopírovat ilustrace z webových stránek KINTO na své osobní webové stránky nebo na oficiální webové stránky fanklubů, pokud o to požádají správce webových stránek KINTO: cust.service@toyota-europe.com. Pro to, aby mohla být žádost schválena, se musí žadatel zavázat, že splní níže uvedené podmínky:

Účelem webových stránek není zisk;

Webové stránky prezentují pozitivní obraz společnosti KINTO a jejích výrobků;

Webové stránky neobsahují obscénní ani nezákonný materiál;

Ilustrace zůstanou beze změny (na ilustracích nebude umístěn žádný další text, nebudou použity ve fotomontáži, nebudou zkresleny ani změněny jejich barvy atd.);

Kopírovat lze pouze vyobrazení produktů KINTO, TOYOTA a Lexus; zejména nelze kopírovat prvky uspořádání a grafického designu webových stránek KINTO;

Počet kopírovaných ilustrací je přiměřený a odpovídá účelu soukromých webových stránek nebo webových stránek fanklubu;

Vlastník autorských práv je uveden takto:

"Copyright © 2005-2018 Toyota Motor Europe ("TME")";
Zdroj ilustrace je uveden hypertextovým odkazem na webové stránky KINTO;

Používáním ilustrací dává uživatel souhlas k tomu, aby ji TME kontaktovala za účelem vytvoření spojení mezi webovými stránkami KINTO a webovými stránkami této osoby.

Uživatel bere na vědomí, že jej TME může dle svého uvážení požádat o odstranění ilustrace. V takovém případě tuto ilustraci na vyzvání neprodleně odstraní ze svých webových stránek.

Ochranné známky Všechny ochranné známky, loga a servisní značky na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Toyota Motor Corporation, TME nebo třetích stran. Nesmí být používány, průběžně stahovány, kopírovány nebo jakýmkoli způsobem šířeny bez předchozího souhlasu společnosti Toyota Motor Corporation, TME nebo případně třetích stran, kterým příslušná ochranná známka patří.

Hypertextový odkazWebové stránky KINTO mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost TME neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo pravdivosti informací obsažených v jakémkoli takovém odkazu nebo na jakýchkoli jiných webových stránkách, na které odkazují webové stránky KINTO, a jejich prohlížení je na Vaše vlastní riziko.

Omezení odpovědnosti

Společnost TME výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo zvláštní škody vzniklé v souvislosti s Vaším přístupem na webové stránky KINTO nebo jejich používáním, mimo jiné včetně jakýchkoli ztrát nebo škod způsobených virem na Vašem počítačovém zařízení nebo v důsledku Vašeho spoléhání se na informace získané prostřednictvím webových stránek KINTO.

Aktualizace zásad

Společnost TME si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli aktualizovat, pokud to bude z obchodního hlediska vhodné, a tímto Vás vyzýváme, abyste tuto stránku  se zásadami navštívili a seznámili se s ní při každé návštěvě těchto stránek.
Obdržená doporučení

Zveřejněním jakéhokoli doporučení na těchto webových stránkách KINTO, souhlasíte s tím, že si společnost TOYOTA vyhrazuje právo podle vlastního uvážení obdržená doporučení na těchto webových stránkách KINTO upravit, bezplatně zveřejnit nebo nezveřejnit. Společnost TOYOTA nenese žádnou odpovědnost za obsah sdělení zveřejněných na těchto webových stránkách KINTO.

Newsletter

Využívání služby Newsletter je vaše svobodné a dobrovolné rozhodnutí. Poskytnutí údajů zadáním e-mailové adresy a zaškrtnutím políček se souhlasem s využíváním služby Newsletter je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání Newsletteru. Správcem osobních údajů za účelem využívání služby Newsletter je společnost Toyota Central Europe - Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000 (dále jako „TCECZ“). Vaše údaje budou zpracovávány správcem za účelem zasílání Newsletteru, který obsahuje marketingové, propagační a obchodní informace značek Toyota a Lexus.

Seznamte se s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů

Kdo a jak zpracovává Vaše údaje?

(Informační povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“)

Informujeme Vás, že:Správcem Vašich osobních údajů je společnost Toyota Central Europe - Czech s.r.o. (dále jako „TCECZ“), IČ: 60198435, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000, www.toyota.cz, infolinka: 800 600 800, 
e-mail: info@toyota.cz

TCECZ jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“). Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.

Kontaktní údaje Pověřence:

e-mailová adresa: dpo@toyota.cz

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru je souhlas (čl. 6 odst. 1 pís. a) GDPR).

Kromě souhlasu je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR). Na tomto základě zpracováváme Vaše údaje za účelem:

•    vyřizování Vašich podnětů, žádostí a stížností, aktualizace údajů a databáze odběratelů Newsletteru
•    ochrana práv a zájmů TCECZ  a uplatnění či obhájení nároků TCECZ;
•    optimalizace našich produktů a služeb, jejich lepšího přizpůsobení potřebám zákazníků (analytické a statistické účely).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním Newsletteru (odhlásit se z odběru Newsletteru). V takovém případě bude Vaše e-mailová adresa odstraněna z našeho seznamu adresátů (odkaz na odhlášení se z odběru Newsletteru je uveden v každém e-mailu s Newsletterem).

Příjemci Vašich osobní údajů budou: Autorizovaní prodejci  a opravci Toyoty a Lexusu v České republice  jako samostatní správci, a dále společnosti spolupracující v oblasti IT služeb, marketingových služeb, průzkumu trhu, call center, společnosti podporující organizaci a realizaci akcí jako zpracovatelé;

Vaše osobní údaje mohou být dále, pokud k tomu dáte souhlas, předány společnosti Act-On se sídlem Portland, Oregon, 121 SW Morrison St. Suite 1600, Portland, OR 97204USA a společnosti Livechat Inc. (USA), které prohlašují, že na základě smluvních doložek zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, srovnatelnou s úrovní ochrany zaručenou GDPR. Kopii osobních údajů poskytnutých těmto společnostem můžete získat od kontaktního místa pro ochranu údajů společnosti TCECZ.

Kontaktní místo pro ochranu údajů společnosti TCECZ můžete kontaktovat ohledně zpracování vašich údajů na e-mailové adrese: dpo@toyota.cz

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti Vašeho souhlasu se zasíláním Newsletteru, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu se zasíláním Newsletteru. Pro účely plnění právních předpisů (např. povinnosti archivace) budou
Vaše osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy. Pro účely založené na oprávněném zájmu společnosti TCECZ (např. konvenční marketing, ochrana práv a zájmů společnsti TCECZ, uplatňování a obhajování nároků společnosti TCECZ) budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání těchto účelů nebo do doby, než vznesete námitku, v každém případě nejvýše 5 let od doby, co započne zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu.

Máte právo na přístup k obsahu údajů, které nám poskytujete, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování prováděném na základě oprávněného zájmu, právo vznést námitku proti profilování.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu sídla TCECZ či elektronicky na adresu: dpo@toyota.cz

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů společností TCECZ porušuje ustanovení GDPR.

Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, včetně profilování souvisejícího s automatizovaným rozhodováním, tj. profilování, které by probíhalo bez lidské účasti.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas (souhlasy) zasláním e-mailu na adresu: dpo@toyota.cz, nebo zasláním poštovní zásilky na adresu sídla TCECZ.