Personvernerklæring

 

GENERELL ERKLÆRING OM PERSONVERN FRA TOYOTA

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA (“TME”)

1. INTRODUKSJON

Toyota respekterer personvernet ditt og du vil alltid ha krav på at dine Personopplysninger beskyttes, uavhengig om du er i kontakt med Toyota som kunde, forbruker eller som privatperson. Personopplysninger kan være navnet ditt, telefonnummeret, e-postadressen og adressen din, men også andre data, slik som understellsnummer (VIN-nummer) til bilen din, (geo-) lokasjon etc.

I denne generelle erklæringen angående personvern og databeskyttelse fra Toyota, (“denne Erklæringen”) beskriver vi hvordan vi samler inn dine Personopplysninger, hva vi gjør med informasjonen, med hvem vi deler den, hvordan vi sikrer den, samt valgene du har vedrørende dine Personopplysninger.

Denne Erklæringen gjelder behandlingen av dine Personopplysninger i forbindelse med forskjellige tjenester, verktøy, applikasjoner, nettsteder, portaler, promotering (på nett), markedsføringsaktiviteter, aktiviteter på sosiale medier etc. som leveres av oss eller på våre vegne.

Denne Erklæringen inneholder generelle regler og forklaringer. Den blir supplert med separate personvernerklæringer for ulike typer av tjenester, f.eks. verktøy, applikasjoner, nettsteder, portaler, promotering (på nett), markedsføringsaktiviteter, aktiviteter på sosiale medier etc. som leveres eller drives av eller på vegne av Toyota. Disse personvernerklæringene vil alltid bli formidlet deg når det er nødvendig å samle inn Personopplysninger i forbindelse med de aktivitetene som er nevnt ovenfor (for eksempel via nettsteder, portaler, individuelle kommunikasjonstjenester, nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, arrangementer etc).

Denne Erklæringen gjelder alle Personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) Toyota Motor Europe NV/SA som samlet betegnes som ”Toyota”, ”vi”, ”oss” og ”vår.

Dersom du aksepterer bestemmelsene i denne Erklæringen, samtykker du i at vi behandler dine Personopplysninger på de måter som er beskrevet i denne erklæringen.

På slutten av denne Erklæringen finner du definisjoner på bestemte nøkkelbegrep som brukes i denne Erklæringen, for eksempel Personopplysninger, Behandling av data og Behandlingsansvarlig.

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Enheten som er ansvarlige for behandlingen av dine Personopplysninger er

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Belgium

3. HVEM KAN DU KONTAKTE DERSOM DU HAR SPØRSMÅL ELLER HENVENDELSER?

Vi har opprettet et kontaktpunkt for personvern som vil behandle dine spørsmål eller henvendelser relatert til denne Erklæringen, andre særskilte personvernerklæringer eller dine Personopplysninger (og behandlingen av dem).

For alle spørsmål, henvendelser eller klager vedrørende praktiseringen av denne Erklæringen eller for å utøve rettighetene dine som beskrevet i denne Erklæringen, kan du kontakte oss via Kontaktpunktet for personvern:

 • Data.Protection@toyota-europe.com, and
 • Toyota Motor Europe NV/SA
  Attention : TME Data Protection Contact Point
  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
  1140 Brussels
  Belgium

4. NØKKELPRINSIPPER

Vi setter pris på at du betror oss dine Personopplysninger, og vi er forpliktet til å behandle dine Personopplysninger på en rettferdig, transparent og sikker måte. Nøkkelprinsippene som Toyota legger til grunn er følgende:

 • Lovlighet: Vi vil kun behandle dine Personopplysninger på en rettferdig, lovlig og transparent måte.
 • Dataminimering: vi vil begrense innsamlingen av dine Personopplysninger til det som er direkte relevant og nødvendig for de formål som de er innhentet for.
 • Formålsbegrensning: vi vil utelukkende innhente dine Personopplysninger for spesifikke, eksplisitte og legitime formål, og ikke behandle dine Personopplysninger videre på en måte som er uforenlig med disse formålene.
 • Nøyaktighet: vi vil holde dine Personopplysninger korrekte og oppdaterte.
 • Datasikkerhet og -beskyttelse: Vi vil implementere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilfredsstillende nivå når det gjelder beskyttelse av data og informasjonssikkerhet, hvor vi blant annet tar hensyn til hvilke Personopplysninger som skal beskyttes. Tiltakene skal forhindre enhver uautorisert avsløring eller tilgang, tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring, samt enhver annen ulovlig form for behandling av Personopplysninger.
 • Tilgang og retting: Vi vil behandle dine Personopplysninger i overensstemmelse med dine lovpålagte rettigheter
 • Lagringsbegrensning: Vi vil oppbevare dine Personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lover og regler for personvern, og ikke lengre enn nødvendig for de formål de ble innhentet for.
 • Beskyttelse mot internasjonale overføringer: Vi vil sikre at de av dine Personopplysninger som overføres utenfor EØS-området er tilstrekkelig beskyttet.
 • Sikringstiltak i forhold til tredjeparter: Vi vil sikre at tilgang til, og overføring av Personopplysninger til tredjeparter utføres i henhold til gjeldende lover, og basert på nødvendige kontraktsfestede sikkerhetstiltak.
 • Lovlig direkte markedsføring og informasjonskapsler (cookies): Når vi sender deg markedsføringsmateriell eller plasserer cookies i datamaskinen din, vil vi sørge for at vi gjør dette i overensstemmelse med gjeldende lover.

5. BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER:

I de tilfellene vi trenger Personopplysninger fra deg vil vi alltid informere deg tydelig om hvilke Personopplysninger vi samler inn. Denne informasjonen vil bli formidlet deg i en separat personvernerklæring i forbindelse med de tjenestene du benytter f.eks. kommunikasjonstjenester, nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, invitasjoner til arrangement osv. 

I følge gjeldende lov om behandling av personopplysninger kan dine Personopplysninger behandles dersom:

 • du har samtykket til formålet for Behandlingen (som beskrevet i den personvernerklæringen som er gjeldende for den spesifikke Behandlingen). Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid; eller
 • det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i; eller
 • dersom vi har en berettiget interesse for Behandlingen, som ikke veier tyngre enn dine personvernrettigheter. Slike berettigede interesser vil bli kommunisert til deg i den personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle Behandlingen.
 • det er et lovpålagt krav.

6. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil bare behandle dine Personopplysninger for spesifikke, eksplisitte og lovlige formål, og vi vil ikke behandle Personopplysningene videre på en måte som ikke er i overensstemmelse med disse formålene.

Slike formål kan være gjennomføring av en bestilling du har utført, forbedring av besøk på en av våre nettsider eller portaler, forbedring av våre produkter eller tjenester mer generelt, tilbud om tjenester eller bruk av applikasjoner, markedskommunikasjon og kampanjer etc. Formålet med Behandlingen av dine Personopplysninger vil bli klart definert i den særskilte personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle Behandlingen. Denne personvernerklæringen vil for eksempel være tilgjengelig på det aktuelle nettstedet eller portalen, eller i en søknad, et nyhetsbrev etc.

7. OPPDATERTE OG KORREKTE PERSONOPPLYSNINGER

Det er viktig for oss å ha Personopplysninger som er korrekte og oppdaterte. Vennligst informer oss om endringer eller feil i dine Personopplysninger så snart som mulig ved å kontakte oss via Kontaktpunktet for personvern (se punkt 3 «Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller henvendelser?»). Vi vil ta rimelige skritt for å sikre at enhver unøyaktighet eller utdaterte Personopplysninger blir slettet eller korrigert

8. TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å få tilgang til og innsyn i de Personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve korrigering eller sletting av dine Personopplysninger dersom de er unøyaktige eller ufullstendige. Dersom du har behov for mer informasjon i forbindelse med dine personvernrettigheter, eller ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss via Kontaktpunktet for personvern (se punkt 3,”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller henvendelser?”).

9. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil oppbevare dine Personopplysninger på en måte som samsvarer med gjeldende personvernlovgivning. Vi vil bare oppbevare dine Personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål vi behandler dem for, eller for å oppfylle lovpålagte krav. For ytterligere informasjon om hvor lenge spesifikke Personopplysninger oppbevares, ber vi om at du kontakter oss via Kontaktpunktet for personvern (se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller henvendelser?”).

10. SIKKER BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi har en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak på plass for å sikre dine Personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert tilgang eller bruk, samt mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av deres integritet. Tiltakene er tilpasset vår IT-infrastruktur, den potensielle innvirkningen på personvernet ditt og kostnadene involvert, samt i overensstemmelse med gjeldende industristandarder og vanlig praksis.

Dine Personopplysninger blir bare behandlet av en tredjepart dersom denne samtykker i å etterleve disse tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene

 Å opprettholde datasikkerhet innebærer å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til dine Personopplysninger:

 1. Konfidensialitet: Vi vil sikre dine Personopplysninger fra uønsket deling med tredjeparter.
 2. Integritet: Vi vil sikre at dine Personopplysninger ikke modifiseres av uautoriserte tredjeparter.
 3. Tilgjengelighet: Vi vil sikre at autoriserte parter kan få tilgang til dine Personopplysninger når det er nødvendig.


Våre sikkerhetsprosedyrer inkluderer: tilgangskontroll, sikkerhetskopiering, overvåkning, inspeksjoner og vedlikeholder, håndtering av sikkerhetshendelser og kontinuitet etc.

11. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG LIKNENDE

Vi benytter informasjonskapsler på våre nettsteder. Det hjelper oss til å gi deg en bedre opplevelse når du besøker nettsiden vår, og lar oss også gjøre nettstedene våre bedre.

For ytterligere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan unngå dem, vennligst se våre retningslinjer for bruk av cookies.

12. VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Avhengig av for hvilke formål vi har vi har innhentet dine Personopplysninger, kan vi videreformidle disse til følgende kategorier av mottakere, som deretter kun vil behandle Personopplysningene innenfor rammene av disse formålene:

a. I våre organisasjoner og vårt merkevaremiljø:

 • Våre autoriserte medarbeidere;
 • Våre tilknyttede selskap;
 • Medarbeidere i nettverket av Autoriserte Forhandlere og Autoriserte Verksteder som du har valgt som foretrukne Autoriserte Forhandlere eller Autoriserte Verksteder eller som er lokalisert nær deg (basert på ditt postnummer, adresse) eller som du har vært i kontakt med;
 • Toyota Financial Services;
 • Toyota Insurance Management;

b. Tredjeparts forretningsforbindelser:

 • Reklame-, markedsføringsbyråer: For å hjelpe oss med å levere og analysere effektiviteten av våre kampanjer og promoteringer;
 • Forretningspartnere: For eksempel betrodde selskaper som kan benytte dine Personopplysninger for å levere deg de tjenester og/eller produkter du har bedt om og/eller som kan gi deg markedsføringsmateriell (forutsatt at du har samtykket i å motta slikt markedsføringsmateriell). Vi ber slike selskap om alltid å handle i overensstemmelse med gjeldende lover og denne Erklæringen og til å høyt fokus på at dine personlige opplysninger behandles konfidensielt;
 • Tjenesteleverandører til Toyota: Selskaper som leverer tjenester for eller på vegne av Toyota, med formål om å levere slike tjenester (for eksempel, Toyota kan dele dine Personopplysninger med eksterne leverandører av IT-relaterte tjenester);

c. Andre tredjeparter:

 • Når det er nødvendig i henhold til lov eller som en lovlig nødvendighet for å beskytte Toyota:
 • For å etterleve lovene, forespørsler fra myndigheter, rettslige kjennelser, juridiske prosedyrer, forpliktelser relatert til rapportering og innlevering av informasjon til myndigheter, etc;
 • For å verifisere eller sikre samsvar med Toyota’s rutiner og avtaler; og
 • For å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet for Toyota og/eller kundene deres;
 • I forbindelse med selskapstransaksjoner: i sammenheng med en overdragelse eller avhendelse av hele eller deler av virksomheten, eller på andre måter i forbindelse med en fusjon, konsolidering, kontrollendring, reorganisering eller likvidasjon av hele eller deler av Toyotas virksomhet.

Vennligst vær oppmerksom på at tredjepartsmottakere listet i punktene b) og c) ovenfor – spesielt serviceleverandører som tilbyr deg produkter og tjenester gjennom Toyota-tjenester eller -applikasjoner eller via deres egne kanaler – kan samle Personopplysninger fra deg på egne vegne. I slike tilfeller er disse tredjepartene alene ansvarlig for å holde kontroll på slike Personopplysninger og din befatning med dem er underlagt deres vilkår og betingelser.

13. KONTAKT MED VÅRE AUTORISERTE FORHANDLERE OG VERKSTEDER

Ved kjøp av bil eller andre produkter eller tjenester fra en av våre Autoriserte Forhandlere eller Autoriserte Verksteder, eller dersom du deler dine Personopplysninger med dem, vil du ha et separat forhold med disse Autoriserte Forhandlerne eller Autoriserte Verkstedene. I et slikt tilfelle vil de bli Behandlingsansvarlig for dine Personopplysninger, kanskje sammen med oss. For alle spørsmål eller henvendelser om innsamling og bruk av dine personopplysninger av Autoriserte Forhandlere eller Autoriserte Verksteder ber vi deg om å ta kontakt med dem direkte.

Hvordan blir din foretrukne Autoriserte Forhandler eller Autoriserte Verksted identifisert? Den foretrukne Autoriserte Forhandler eller Autoriserte Verksted er (1) den Autoriserte Forhandler eller Verksted som du har valgt som dine foretrukne via innstillingene på din MinToyota-konto (som du kan endre når som helst) eller (2) dersom du ikke har foretatt slikt valg vil vi identifisere en Autorisert Forhandler eller Autorisert Verksted basert på din lokasjon (din nærmeste basert på postnummer, adresse) eller basert på din tidligere kontakt med vårt nettverk.

14. BRUK AV SOSIALE MEDIA

Dersom du logger deg på et Toyota verktøy (nettside, portal/ app etc.) gjennom en eksisterende konto på sosial medier (for eksempel din Facebook-konto), vil Toyota registrere dine personopplysninger som er tilgjengelig på dette sosiale mediet. Din bruk av slik innlogging betyr at du uttrykkelig har tillatt at dine personopplysninger kommuniseres og registreres av Toyota via dette sosiale mediet.

Noen ganger forenkler Toyota publiseringen av nyheter via sosiale medier som Twitter og Facebook. Disse sosiale mediene har sine egne brukervilkår som du må ta i betraktning når du er aktiv der. Vi minner om at publisering på sosiale medier kan ha visse konsekvenser, inkludert konsekvenser for personvernet til personer hvis personopplysninger du deler. For eksempel kan det på kort sikt være umulig å trekke tilbake publiseringer. Du er fullt ut ansvarlig for dine publiseringer. Toyota har ikke noe ansvar i denne forbindelse.

15. OVERFØRING UTENFOR EØS-OMRÅDET

Dine Personopplysninger kan bli overført til mottakere utenfor EØS-området for behandling av oss, eller disse mottakerne utenfor EØS-området. I forbindelse med enhver overføring av dine Personopplysninger til land utenfor EØS-området som vanligvis ikke tilbyr samme grad av beskyttelse som innen EØS, vil Toyota iverksette nødvendige og spesifikke tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for dine Personopplysninger. Disse tiltakene kan for eksempel være bindende og håndhevbare forpliktelser som garanterer at sikkerhetsnivået er tilstrekkelig.

Vi vil alltid informert deg klart og tydelig dersom dine Personopplysninger vil overføres til utenfor EØS-området. Slik informasjon vil bli gitt i en separat personvernererklæring, som for eksempel er inkludert i forbindelse med en tjeneste du benytter, herunder kommunikasjonstjenester, nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, invitasjoner til arrangementer, etc.

16. DINE VALG OG DINE RETTIGHETER

Vi ønsker å være så transparente som mulig slik at du kan ta riktige valg om hvordan du ønsker at vi skal bruke dine personopplysninger.

Velg hvordan du ønsker å bli kontaktet:

 • I denne sammenheng har du muligheten til å ta forskjellige valg for hvordan du ønsker å bli kontaktet av oss, via hvilken kanal (for eksempel e-post, post, sosiale medier, telefon…), for hvilket formål og hvor ofte, ved å justere personverninnstillingene på den relevante enheten eller ved å oppdatere din bruker- eller kontoprofil. Du kan også velge å avslutte tjenestene ved å følge instruksjonene som er inkludert i kommunikasjonen.
 • Vennligst vær oppmerksom på at dersom du ikke gjør et valg, vil du motta vår markedskommunikasjon i henhold til vanlig praksis for den aktuelle utgivelsen.
 

Dine personopplysninger:

 • Du kan alltid kontakte oss via kontaktpunktet for personvern (se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte for spørsmål eller henvendelser?”) for å finne ut hvilke Personopplysninger vi har om deg, og hvor de kommer fra. Under visse forutsetninger har du også rett til å motta Personopplysningene du har gitt oss i et strukturert og maskinlesbart format som er i vanlig bruk. Du kan også ha rett til å få overført dine Personopplysninger til en ønsket tredjepart.
 

Dine korrigeringer:

 • Dersom du finner feil i dine Personopplysninger, eller de er ufullstendige eller feilaktige, kan du be oss om å korrigere eller komplettere dem.
 

Dine begrensinger:

 • Du har rett til å kreve begrensninger i behandlingen av dine Personopplysninger (for eksempel i det tidsrommet vi undersøker om dine Personopplysninger er korrekte).
 

Dine innvendinger:

 • Du kan også protestere på Behandlingen av dine Personopplysninger for direkte markedsføringshenvendelser (dersom ønskelig kan du også indikere til oss hvilken kanal, og hvor ofte du ønsker å bli kontaktet av oss). Du kan også protestere på deling av dine Personopplysninger med tredjeparter for direkte markedsføringshenvendelser.
 • Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for fortsatt behandling av de Personopplysningene du har gitt oss, ved å kontakte oss via kontaktpunktet for personvern. (Se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte for spørsmål og henvendelser?”)
 • Du kan videre kreve at vi sletter informasjon som vedrører deg (unntatt der vi må dokumentere en transaksjon eller når det følger av lovpålagte forpliktelser).
 • Du har selvfølgelig også alltid rett til å sende en klage på den Behandlingsansvarlige til Datatilsynet.

17. JURIDISK INFORMASJON

Vilkårene i denne Erklæringen supplerer, og erstatter ikke, ethvert annet krav som følger av gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger.  Dersom det er motsetning mellom det som står i denne Erklæringen og gjeldende personvernlovgivning vil sistnevnte ha forrang.

Toyota kan endre denne Erklæringen på et hvilket som helst tidspunkt. Når dette skjer vil vi varsle deg om eventuelle endringer, og vi vil deretter be deg om å lese siste versjon av Erklæringen på nytt for å bekrefte ditt samtykke dertil. Du kan også sjekke denne Erklæringen regelmessig på www.toyota-europe.com for å få informasjon om eventuelle endringer

18. DEFINISJONER

I denne erklæringen har følgende begreper den forståelse som definert under:

 1. Behandlingsansvarlig er den organisasjonen som bestemmer formål og behandlingsmetode for dine Personopplysninger. Med mindre vi gir annen informasjon er det Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brüssel, Belgia) som er Behandlingsansvarlig. Ytterligere informasjon kan gis deg i en separat personvernerklæring for den aktuelle tjenesten du mottar eller kontakter, (inkludert kommunikasjonstjenester, nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, arrangementer etc).

 2. Databehandler er den personen eller organisasjonen som behandler dine Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige.

 3. Kontaktpunkt for personvern betyr kontaktpunktet (dvs. en person oppnevnt av Toyota i gjeldende jurisdiksjon) hvor du kan rette spørsmål eller henvendelser vedrørende denne Erklæringen og/eller Behandlingen av dine Personopplysninger. Med mindre vi gir deg annen informasjon kan du kontakte Kontaktpunktet for personvern som beskrevet i punkt 3 ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller henvendelser?”.

 4. (EØS-området betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) (= medlemslandene i Den europeiske union + Island, Norge og Liechtenstein).

 5. Personopplysninger er enhver enkeltopplysning relatert direkte til deg eller som gir mulighet til å identifisere deg, slik som for eksempel, navnet ditt, telefonnummeret, e-postadressen, din adresse, bilens understellsnummer, (geo) lokasjon etc.

 6. Behandling betyr innsamling, lagring, tilgang og alle former for bruk av dine Personopplysninger.