Informacje prawne

Odwiedzając i użytkując witrynę KINTO przyjmujesz niniejszą politykę bez ograniczeń lub uwarunkowań. Dlatego też twój dostęp do witryny KINTO odbywa się z zastrzeżeniem tej polityki i obowiązującego prawa. - Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

Zawartość

Witryna KINTO zawiera informacje dotyczące produktów marek TOYOTA i LEXUS i programów promocyjnych TOYOTY oraz Lexusa. Produkty marki TOYOTA i Lexus, opisane w niniejszej witrynie oferowane są do sprzedaży tylko w Europie, przez odpowiednie autoryzowane punkty sprzedaży detalicznej oraz serwisy dealerskie, a programy promocyjne, opisane w tej witrynie, dostępne są tylko w krajach wyraźnie określonych w danym programie promocyjnym.

Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych. Witryny tej nie należy wykorzystywać, ani opierać się na niej, w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz serwisach TOYOTY i Lexusa. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.

Chociaż TME dokłada wszelkich starań celem zapewnienia, aby wszystkie informacje w tej witrynie były prawdziwe, dokładność tychże nie może być gwarantowana i TME nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, zawartych w niniejszej witrynie. Niniejsza witryna i materiały w niej zawarte są udostępnione na zasadzie „ takie jakie są”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej.

Jednak TME zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności.

Ceny produktów marki Toyota I Lexus

Informacje cenowe, zawarte w niniejszej witrynie lub udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej produktów marki TOYOTA i Lexus ani nie są wiążące dla autoryzowanych punktów sprzedaży oraz serwisów TOYOTY i Lexusa. Zakup wszelkich produktów marki TOYOTA oraz Lexus może nastąpić z zastrzeżeniem warunków indywidualnego kontraktu sprzedaży.

Zastosowanie technologii cookie (ciasteczka)

TME stosuje technologię cookie, aby umożliwić TME śledzenie drogi przebytej przez ciebie po witrynie KINTO, aby ułatwić TME rejestrację działań użytkownika w witrynie KINTO, celem uczynienia jej bardziej użyteczną dla ciebie. TME nie rejestruje, za pośrednictwem tej technologii, informacji o indywidualnych użytkownikach, a więc żadne informacje o tobie w szczególności, nie będą przechowywane lub wykorzystywane. Prosimy zauważyć, że można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie przyjmowała ciasteczek lub ostrzegała w przypadku ich wysłania.

Dane osobowe / wejście użytkownika

Wszelkie dane osobowe, jakich udzielisz TME za pośrednictwem witryny KINTO, zostaną wykorzystane celem usprawnienia usług KINTO, świadczonych tobie, w tym do celów marketingowych. TME dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne zbieranie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych, zgodnie z charakterem takich danych. TME nie przekaże twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem innych podmiotów w sieci dystrybucyjnej TOYOTY I Lexusa. Macie zawsze prawo dostępu, poprawienia i sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.

W przypadkach, gdy TME nie jest zobowiązana do monitorowania i / lub rewizji jakiegokolwiek wejścia, zamieszczonego przez użytkowników w witrynie KINTO i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takiego wejścia użytkownika, TME zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdorazowo takiego wejścia użytkownika i jego usunięcia z witryny bez uzasadnienia.

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Prezentacja i cała zawartość niniejszej witryny są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Można wykorzystywać informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w niniejszej witrynie, do nie handlowych celów osobistych i nie wolno ich powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować, w całości ani w części, chyba że celem przeglądania, bez uprzedniej pisemnej zgody TME.

Wykorzystanie ilustracji z oficjalnych witryn KINTO w witrynach fanklubów i na stronach osobistych

TME uznaje charakter Internetu, jako środek dzielenia się informacjami i tym samym, zezwala osobom fizycznym na kopiowanie ilustracji z witryny KINTO na swoje własne, osobiste witryny lub oficjalne witryny fanklubów, z zastrzeżeniem zgłoszenia wniosku do administratora witryny internetowej KINTO: cust.service@toyota-europe.com. Dla informacji, kryteria wniosku powinny m.in. opierać się na poniższym:

Celem witryny nie jest zysk;

Witryna przedstawia pozytywny wizerunek KINTO i produktów KINTO;

Witryna nie zawiera materiałów nieprzyzwoitych lub nielegalnych;

Ilustracje pozostają niezmienione ( nie będzie umieszczany dodatkowy tekst na ilustracjach, nie będą wykorzystywane w fotomontażach, nie będą zniekształcane ani też nie będą zmieniane ich barwy itp.);

Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie ilustracji przedstawiające produkty KINTO, TOYOTY i Lexusa; w szczególności nie wolno kopiować elementów układu i wyglądu graficznego witryny internetowej KINTO;

Liczba kopiowanych ilustracji jest rozsądna i zgodna z założeniem indywidualnej witryny lub witryny fanklubu;

Właściciel praw autorskich jest wskazany następująco: 'Copyright © 2005-2018 Toyota Motor Europe ("TME")';

Źródło ilustracji jest wskazane poprzez hiperłącze z witryną KINTO;

Wykorzystując ilustracje, osoba fizyczna wyraża zgodę na to, aby TME skontaktował się celem ustalenia połączenia witryny internetowej KINTO z witryną takiej osoby fizycznej.

Użytkownik przyjmuje upoważnienie do wycofania go według uznania TME. W takim przypadku, usunie natychmiast na wezwanie, ilustracje ze swojej witryny.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe w niniejszej witrynie stanowią własność Toyota Motor Corporation, TME lub osób trzecich. Nie wolno ich używać, stale ściągać, kopiować i rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej zgody Toyota Motor Corporation, TME lub osób trzecich, w zależności od przypadku.

Hiperłącze

Witryna internetowa KINTO może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. TME nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji, zawartych w takim odnośniku, lub innych witryn internetowych, połączonych z witryną KINTO i przeglądanie ich odbywa się na twoje własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

TME wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne wynikłe z twojego dostępu lub wykorzystania witryny KINTO, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym, lecz bez ograniczenia, wszelkie starty lub szkody spowodowane wirusem w twoim sprzęcie komputerowym lub z twojego oparcia się o informacje, uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej KINTO.

Uaktualnienie polityki

TME zastrzega sobie prawo do uaktualnienia tej polityki w dowolnym czasie, stosownie do potrzeb handlowych i zapraszamy niniejszym do odwiedzenia niniejszej strony w celu sprawdzenia polityki, za każdym razem kiedy odwiedzasz tę witrynę.

Otrzymane rekomendacje

Zamieszczając jakiekolwiek rekomendacje w tej witrynie KINTO, przyjmujesz, że TOYOTA zachowuje prawo, według swojego wyłącznego uznania, do modyfikacji, bezpłatnego zamieszczania, lub nie, w niniejszej witrynie KINTO, otrzymanych rekomendacji. TOYOTA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść komunikatów publikowanych w witrynie internetowej KINTO.

Newsletter

Korzystanie z usługi Newsletter jest Twoją swobodną i dobrowolną decyzją. Podanie Twoich danych poprzez wpisanie adresu email oraz zaznaczenie pól jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania Newslettera. Administratorem danych jest Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (skrót TMPL). Twoje dane przetwarzane będą przez administratora w celu przesyłania Newslettera, który zawiera informacje marketingowe, promocyjne i handlowe.

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym

Kto i jak przetwarza Twoje dane?

(Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Informujemy, iż:



Podstawą i celem przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach wysyłania Newslettera jest zgoda.

Poza zgodą inną podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane aby:

  • obsłużyć Twoje prawa i reklamacje, aktualizować dane i bazy subskrybentów Newslettera
  • móc wykazać fakty, dochodzenia czy obrony roszczeń;
  • optymalizować nasze produkty i usługi, lepiej je dobierać pod kątem potrzeb klientów (cel analityczny i statystyczny).

Masz prawo dostępu do treści przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

Masz prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie (rezygnacja z Newslettera). W takim wypadku, Twój adres email zostanie usunięty z naszej bazy mailingowej (link do rezygnacji znajduje się w każdej wiadomości email z Newsletterem).

Odbiorcami Twoich danych będą: Autoryzowani Dealerzy Toyoty i Lexusa w Polsce (Dealerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń;

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – Act-On (Portland, Oregon, 121 SW Morrison St. Suite 1600, Portland, OR 97204USA) oraz Livechat Inc. (USA), którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („Privacy Shield”) (Dz.U. UE L Nr 207 z 1.8.2016, str. 1). Kopię danych osobowych przekazywanych do tego podmiotu możesz uzyskać w Punkcie Kontaktowym Ochrony Danych TMPL.

W sprawie przetwarzania Twoich Danych możesz się skontaktować z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych TMPL pod adresem e-mail: klient@toyota.pl

Okres przechowywania Twoich danych osobowe wynosił będzie przez okres przez jaki ważna będzie Twoja zgoda na otrzymywanie Newslettera, jednak nie dłużej niż 5 lat. Dla innych celów archiwalnych do chwili przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W odniesieniu do celów opartych na uzasadnionym interesie TMPL przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Masz prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody/zgód poprzez wysłanie wiadomości email na adres: klient@toyota.pl, albo w formie zwykłego listu na adres: Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z dopiskiem Dział CS/CR ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.