1. KINTO One
  2. Splošni pogoji pogodbe
Contact us
We are always happy to help
Contact us
We are always happy to help

Zasebno

Poslovno

Splošni pogoji pogodbe o poslovnem najemu

1.  Splošne določbe

1.1  Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o poslovnem najemu, sklenjene med najemodajalcem in najemnikom.

1.2  V primeru razhajanja določil splošnih pogojev in pogodbe, veljajo določila pogodbe.

1.3  Najemodajalec in najemnik lahko predčasno odpovesta pogodbo v skladu z določili teh splošnih pogojev in pogodbe.

 

2.  Pomen izrazov

V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

Pogodba je pogodba o poslovnem najemu vozil, sklenjena med najemodajalcem in najemnikom, kar vključuje posebni del pogodbe in splošne pogoje;

- najemodajalec je ponudnik storitve poslovnega najema;

- najemnik je pravna ali fizična oseba, ki z najemodajalcem sklene pogodbo o poslovnem najemu;

- predmet najema je individualno določeno vozilo, ki jo najemodajalec kupi od dobavitelja izključno zaradi oddaje v poslovni najem najemniku;

referenčni obrestni indeks (referenčna obrestna mera) je spremenljiva medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz območja

evra medsebojno ponujajo depozite v evrih za določeno obdobje in je v Republiki Sloveniji javno in uradno objavljena;

- cenik je vsakokrat veljavni cenik najemodajalca, ki je javno dostopen v njegovih poslovnih prostorih in na spletni strani;

- dobavitelj je pravna oseba, od katerega je najemodajalec predmet najema kupil z namenom oddaje v poslovni najem najemniku;

- prevzemni zapisnik je listina, s podpisom katere dobavitelj in najemnik izkažeta opravljeno izročitev predmeta poslovnega najema.

 

3.  Trajanje pogodbe

3.1  Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Za veljavnost pogodbe lahko stranki dogovorita izpolnitev dodatnih odložnih pogojev. Pogodba preneha z dnem, ko se izteče rok za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma z dnem, ko pogodbi zvesta stranka, zaradi kršitev druge pogodbene stranke uveljavlja predčasno prenehanje.

 

4.  Predmet najema

4.1  Najemnik sam izbere dobavitelja in predmet najema.

4.2  Najemodajalec je izrecno prost vsake odgovornosti ali obveznosti do najemnika v zvezi z izbiro predmeta najema, garancijo, jamstvom za napake in zamudo pri dobavi predmeta najema. Najemodajalec ne odgovarja, če najemnik ne more uporabljati predmeta najema skladno z njegovim namenom in najemniku ni dolžan v zvezi s tem plačati nikakršne odškodnine. V primeru spora med dobaviteljem in najemnikom, dobavitelj zoper najemodajalca nima nobenih zahtevkov.

4.3   Najemnik s podpisom pogodbe potrjuje seznanjenost, da bo najemodajalec za potrebe izvajanja tega najema, predmet najema kupil od dobavitelja in s tem potrjuje in naroča plačilo kupnine dobavitelju. Najemodajalec plačilo izvede, ko so izpolnjeni pogoji za veljavnost pogodbe. Po plačilu kupnine najemodajalca dobavitelju je najemnik v primeru kakršnihkoli težav z dobavo oz. izročitvijo predmeta dolžan ves čas izpolnjevati pogodbene obveznosti.

 

5.  Prevzem predmeta najema

5.1  Ko dobavitelj ali najemodajalec dobavi predmeta najema, ga je najemnik dolžan takoj pregledati glede popolnosti dobave in ga nato prevzeti. Najemnik mora na svoje stroške pravočasno zagotoviti tehnične in pravne pogoje za prevzem ter kasnejšo uporabo predmeta najema.

5.2  Najemnik je dolžan dobavitelju potrditi predajo predmeta najema s podpisom prevzemnega zapisnika. S podpisom prevzemnega zapisnika velja, da je najemnik predmet najema prevzel.

5.3   Če v nasprotju z obveznostmi najemnika iz teh splošnih pogojev, ali iz kakršnihkoli drugih razlogov ne pride do podpisa prevzemnega zapisnika za predmet najema, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe.

Pogodba je veljavna tudi v primeru zamude pri dobavi predmeta najema. V tem primeru najemnik ne more uveljavljati plačila odškodnine zoper najemodajalca.

 

6.  Uporaba predmeta najema

6.1  Po podpisu prevzemnega zapisnika najemnik pridobi pravico do uporabe predmeta najema in nanj preide nevarnost naključnega uničenja, izgube ali poslabšanja predmeta najema.

6.2   Najemodajalec najemniku dopušča običajno uporabo predmeta najema, razen v primeru izrecnega drugačnega dogovora v pogodbi. Najemniku je izrecno prepovedano predmet najema: odtujiti, dati v podnajem, zastaviti, uporabiti kot garancijo, uporabljati za tekmovanja, kakorkoli v nasprotju z normalno uporabo z njim razpolagati, ogrožati ali drugače kršiti najemodajalčevo lastninsko pravico na predmetu najema.

6.3  Najemnik lahko da predmet najema na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca v uporabo le osebam, ki so za to usposobljene in imajo potrebna dovoljenja. Odgovornosti najemnika se v tem primeru v ničemer ne spremenijo oziroma zmanjšajo.

6.4   Najemnik je dolžan s predmetom najema ravnati kot dober gospodar, v skladu s tehničnimi navodili dobavitelja/proizvajalca, ter ga uporabljati v skladu s pogodbo, splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi. 6.5 Omejitev ali nezmožnost uporabe predmeta najema zaradi napak ali okvare (bodisi zaradi delne okvare ali totalne škode), pravnih, tehničnih ali gospodarskih ovir, po naključju ali zaradi višje sile oz. zaradi izrednih nezgod ne vpliva na veljavnost pogodbe in ne oprosti najemnika njegovih obveznosti (zlasti plačilnih obveznosti) po pogodbi.

 

7.  Lastnina na predmetu najema

7.1  Predmet najema je v izključni in neomejeni lasti najemodajalca. Najemnik je le uporabnik in posestnik predmeta najema.

7.2  Najemnik je dolžan na svoje stroške ukreniti vse potrebno, da najemodajalec pridobi in obdrži lastninsko pravico na predmetu najema skupaj z vsemi upravičenji, ki izvirajo iz lastninske pravice. Najemnik je dolžan takoj po podpisu prevzemnega zapisnika poskrbeti, da se predmet najema označi kot lastnina najemodajalca. Najemnik bo zato poskrbel, da bo najemodajalec vpisan v prometno dovoljenje, kot izključni lastnik vozila.

7.3  Najemnik je dolžan najemodajalca obvestiti in mu predložiti dokazila o tem, da je izpolnil dolžnosti iz zgornjih določb.

Najemnik je dolžan najemodajalcu najkasneje v roku 3 dni po registraciji ali vsakokratnemu podaljšanju registracije predložiti kopijo prometnega dovoljenja.

7.4  Najemnik bo najemodajalca takoj obvestil o vsakem pravnem ali dejanskem ukrepu tretjih glede predmeta najema, kot npr.: rubežu, zasegu, itd., in na lastne stroške ukrenil vse potrebno, da se zavaruje lastnina najemodajalca na predmetu najema in vsa upravičenja, ki izvirajo iz nje. Če obstaja nevarnost, da bi najemnikovi upniki zasegli predmet najema, mora najemnik o tem takoj obvestiti najemodajalca in hkrati storiti vse potrebno za zaščito lastninske pravice in iz nje izhajajočih upravičenj najemodajalca. Če pa je že prišlo do zasega ali rubeža, je najemnik na svoje stroške dolžan storiti vse, da se predmet najema vrne in zaščiti lastninska pravica in iz nje izhajajoča upravičenja najemodajalca.

7.5   V primeru kakršnihkoli sodnih in drugih postopkov v zvezi s predmetom najema, ki nastanejo iz razlogov na strani najemnika in se jih udeležuje ali je pri njih kakorkoli postopkovno udeležen najemodajalec, nosi vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem ali zaradi tega, najemnik.

 

Najemodajalec ima k prefakturiranim stroškom pravico prišteti manipulativne stroške v višini vsakokrat veljavnega cenika. Navedeno velja tudi v primeru, da takšni stroški najemodajalcu nastanejo, oziroma jih najemodajalec utrpi po zaključku predmetne pogodbe o poslovnem najemu.

 

8.  Vračilo predmeta najema

8.1   Najemnik mora takoj po koncu oziroma prenehanja najema vrniti najemodajalcu nepoškodovan predmet najema v tehnično brezhibnem stanju z vso opremo in dokumentacijo, ki jo je najemnik prejel ob začetku najema. Kot tehnično brezhibno stanje se šteje:

 

•    Pnevmatike: enaka znamka in model, kot ga je imelo vozilo ob prevzemu oz. ob menjavi s strani pooblaščenega Toyota serviserja v primeru poslovnega najema z vključenimi dodatnimi storitvami ter ob upoštevanju normalne obrabe pnevmatik;

•    Motor: redno vzdrževan skladno s proizvajalčevimi priporočili, brezhibno delovanje, brez puščanja olja in drugih tekočin;

•    Menjalnik: brezhibno delovanje, brez puščanja;

•    Sklopka: brezhibno delovanje;

•    Zavore: ni potrebe po takojšnji zamenjavi, brez puščanja;

•    Vzmetenje: ni iztrošeno, brez puščanja;

•    Krmilni sistem: brezhibno delovanje, brez puščanja

•    Karoserija: brez vdolbin in odrgnin;

•    Notranjost: oblazinjenje in preproge brez madežev, opeklin in raztrganin;

•    Elektronika: brezhibno delovanje žarometov, armaturne plošče in asistenčnih sistemov.

•    Baterija: nemoteno delovanje in brez potrebe po takojšnji zamenjavi;

•    Potrošni material: uporabljena olja, gorivo in druga maziva so skladna s priporočili proizvajalca.

 

Predmet najema se vrne na kraju, ki ga določi najemodajalec.

8.2  Vrnjen predmet najema mora biti v enakem stanju, kot ga je najemnik prejel, upoštevaje njegovo normalno uporabo.

8.3  V primeru, da je vrnjen predmet najema poškodovan oz. ni v dogovorjenem oz. pričakovanem stanju, si najemodajalec pridržuje pravico, da od najemnika zahteva povračilo stroškov za vso škodo, ki mu je s tem nastala.

Najemnik mora vozilo vrniti v brezhibnem, funkcionalnem in prometno varnem stanju. Pred vračilom vozila je najemnik dolžan sam poskrbeti za odpravo morebitnih poškodb in okvar na vozilu ter za njihovo plačilo. Če najemnik vozila ne vrne v zahtevanem stanju, je dolžan plačati odškodnino za ocenjeno škodo. Najemodajalec bo določil osebo ali organizacijo, ki bo ob prevzemu vozila pripravila prevzemni zapisnik, v katerem bodo navedene morebitne pomanjkljivosti in poškodbe na vozilu ter ocenjeni stroški. Prevzemni zapisnik je podlaga za določitev višine škode na vozilu. To določilo se uporablja tako v primeru rednega zaključka pogodbe kot v primeru predčasne prekinitve pogodbe iz katerega koli razloga (z izjemo kraje ali popolnega uničenja vozila).

8.4  V primeru, da najemnik iz nepojasnjenih in neopravičljivih razlogov zamudi z vračilom predmeta najema ali o zamudi pri vračilu predmeta najema predhodno pisno ne obvesti najemodajalca, lahko najemodajalec najemniku za dodatno obdobje neupravičene uporabe predmeta najema zaračuna sorazmerno povečano najemnino, ki je za 100% višja od pogodbeno določene.

 

9.  Obračun prevoženih kilometrov

9.1  Če prevoženi kilometri, v času trajanja pogodbe presegajo predvideno število kilometrov, določeno na Posebnem delu pogodbe o poslovnem najemu za več kot 2.500 km, se napravi obračun, pri katerem se upoštevajo vsi kilometri, ki presegajo v pogodbi dogovorjeno število prevoženih kilometrov. V primeru prekoračitve pogodbeno dovoljenega št. kilometrov je cena vsakega dodatno prevoženega km: 0,15 EUR.

9.2  Če najemnik do rednega izteka pogodbe, prevozi manj kilometrov, kot je to predvideno na posebnem delu Pogodbe o poslovnem

najemu za več kot 2.500 km, mu najemodajalec prizna in izplača dobropis. Cena za manj prevožene kilometre znaša 0,035 € za vsak manj prevoženi kilometer. Najvišje število manj prevoženih kilometrov, ki se upošteva pri povrnitvi stroškov, je 10.000 kilometrov. Do povrnitve stroškov je najemnik upravičen samo ob rednem izteku pogodbe.

 

10.  Spremembe na predmetu najema

10.1   Spremembe na predmetu najema, mora predhodno pridobiti pisno dovoljenje najemodajalca. Brez pisnega dovoljenja spremembe niso dovoljene.

10.2   Deli, oprema in pritikline, ki jih je med trajanjem pogodbe o najemu dodal oziroma zamenjal najemnik, postanejo last najemodajalca in najemodajalec najemniku v zvezi s tem ni dolžan plačati nikakršnega nadomestila ali odškodnine. Ob vračilu predmeta najema mora na zahtevo najemodajalca najemnik na svoje stroške vzpostaviti predmet v njegovo prvotno stanje.

 

11.  Odgovornost za pravne in stvarne napake na predmetu najema

11.1  Najemodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta najema.

11.2   Najemodajalec odstopa najemniku za čas trajanja pogodbe svoje zahtevke zaradi pravnih in stvarnih napak do dobavitelja predmeta najema. Jamstvo najemodajalca za obstoj in izterljivost je izključeno. Pri odstopu zahtevkov so izvzete pravice najemnika zahtevati spremembo (razveljavitev) kupne pogodbe ali terjati celotno ali delno povrnitev kupnine za predmet najema, ki jo je plačal najemodajalec. Te pravice so pridržane najemodajalcu, pri čemer ima slednji pravico zahtevati od najemnika, da te pravice in zahtevke napram dobavitelju uveljavlja v njegovem imenu. Najemnik bo uveljavljal vse zahtevke, pravice in obveznosti v zvezi z zamudo in v zvezi z odgovornostjo za pravne in stvarne napake predmeta izključno pri dobavitelju, v zvezi s tem nastali stroški pa so v celoti njegovo breme.

11.3  Najemnik mora najemodajalca obvestiti o vsebini spornega razmerja oziroma o uveljavljanju zgoraj navedenih pravic in obveznosti zoper dobavitelja. Najemodajalec pa lahko sodeluje pri uveljavljanju navedenih pravic in obveznosti.

 

12.  Servisiranje in vzdrževanje predmeta najema

12.1   Najemnik se zavezuje, da bo v času trajanja najemne pogodbe redno in na lastne stroške (v kolikor v pogodbi ni opredeljeno drugače) opravljal servisne preglede predmeta najema v skladu z navodili proizvajalca/dobavitelja, ga popravljal in vzdrževal ter vsako poškodbo ali okvaro takoj odpravil, vse to pri pooblaščenem serviserju. Najemnik prevzema vso odgovornost za eventualno izgubo pravic iz naslova garancije in jamstva za stvarne in pravne napake predmeta zaradi nepravilne uporabe in vzdrževanja predmeta najema.

12.2   Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da so v financiranju vključene določene storitve, vezane na uporabo vozila. Na posebnem delu Pogodbe o poslovnem najemu mora biti točno naveden katere storitve so vključene v financiranje. V teh primerih najemodajalec krije stroške vključenih storitev pod pogojem, da najemnik redno opravlja servise pri pooblaščenem serviserju in odpravlja morebitne napake in poškodbe takoj po njihovem nastanku.

12.3   Če zaradi kakršnihkoli dejanj najemnika, najemodajalec izgubi pravico do tovarniške garancije ali podaljšanega jamstva se najemnik zavezuje sam pokriti vse nastale stroške popravila oz. odprave napak na vozilu. Hkrati se obvezuje plačati najemodajalcu odškodnino za nastalo škodo in izgubo pravic iz naslova garancije ali podaljšanega jamstva.

12.4  Višina odškodnine za izgubo garancijskih pravic ali pravic iz naslova jamstva znaša 10% nabavne vrednosti predmeta najema.

 

13.  Odgovornost najemnika

13.1  Izključno najemnik je odgovoren za vso škodo, tako materialno kakor tudi nematerialno, ki jo povzroči predmet najema oziroma njegova uporaba, razen če škoda ni posledica napak, za katere odgovarja dobavitelj.

 

13.2  Če na predmetu najema nastane škoda, mora najemnik na svoje stroške poskrbeti za odpravo škode. Ta obveznost velja za primer, če je predmet najema uničen, ukraden, poškodovan ali če je predmet najema izginil iz kateregakoli razloga (tudi višje sile), kakor tudi v primeru uničenja ali poškodbe le njegovega dela.

13.3  Če najemnik ne izpolni svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka, je dolžan najemodajalcu plačati odškodnino za vso nastalo škodo.

 

14.  Zavarovanje predmeta najema

14.1  Najemnik mora pred prevzemom predmet najema ustrezno zavarovati pri zavarovalnici. Najemnik predmeta najema ne sme uporabljati, ne da bi predmet najema predhodno na lastne stroške (v kolikor v pogodbi ni dogovorjeno drugače) ustrezno zavaroval pri zavarovalnici. Zavarovanje mora zajemati vse možne poškodbe, uničenje ali popolno izgubo predmeta najema (kraja) v obdobju trajanja pogodbe. Škodo do dogovorjene odbitne franšize nosi najemnik.

14.2  Sklenjena zavarovanja (za motorno vozilo) morajo obsegati minimalno AO (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) in kasko zavarovanje z maksimalno 1% odbitno franšizo in zavarovanjem proti kraji in toči.

14.3  V primeru, da najemnik predmeta najema ne zavaruje v skladu z pogodbenimi določili, si najemodajalec pridržuje pravico, da sam zavaruje predmet najema ter račun za zavarovalno premijo prefakturira najemniku, ki mu je dolžan stroške zavarovanja povrniti. V navedenem primeru najemodajalec ne izgubi pravice, da zaradi najemnikove kršitve od pogodbe odstopi.

14.4   V zavarovalni pogodbi mora biti izrecno omenjeno, da je zavarovani predmet najema last najemodajalca in da je ob nastanku škode zavarovalnica, ne glede na vzrok in višino škode, dolžna plačati zavarovalnino izključno najemodajalcu (zavarovanec ali vinkulant).

14.5   Zavarovalne dokumente mora najemnik takoj po sklenitvi zavarovanja oz. podaljšanju le-tega (najkasneje v roku 3 dni) predložiti najemodajalcu. Navedene obveznosti veljajo za celotno pogodbeno obdobje.

14.6  V kolikor se pogodbeni stranki dogovorita, da bo najemodajalec v imenu in za račun najemnika sklenil zavarovalno polico, bo ta vsebovala naslednja zavarovalna kritja:

•    zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

•    zavarovanje voznika za osebno škodo (AO+)

•    avtomobilski kasko z 0% odbitno franšizo

•    kasko kombinaciji kraje in toče

•    nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

•    avtomobilsko asistenco

 

15.  Škodni dogodek

15.1  Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali je zavarovan ali ne, ter ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje predmeta najema, zavarovati vse dokaze o tem, pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka, ter o tem pisno obvestiti najemodajalca, da mu izda pooblastilo za urejanje škodnega dogodka. Brez vnaprejšnjega soglasja najemodajalca je izplačilo zavarovalnine na način »po pavšalu« izključeno.

15.2  V primeru delnega ali popolnega uničenja predmeta najema zaradi nastopa škodnega dogodka, ki ni zavarovan, oziroma zavarovalnica iz kakršnegakoli razloga škodnega dogodka ne krije, se najemnik obvezuje najemodajalcu nadomestiti celotno škodo in vse stroške, ki so mu pri tem nastali. Najemnik izrecno dovoljuje najemodajalcu, da v tem primeru uporabi za izterjavo plačila škode instrumente zavarovanja plačil, izročene ob podpisu pogodbe. Nesrečo oziroma škodni primer je najemnik dolžan nemudoma prijaviti policiji in zavarovalnici ter o tem obvestiti najemodajalca.

15.3  Če se predmet najema poškoduje, uniči, je ukraden oz. zasežen ali če je predmet najema vzrok kakršnekoli nesreče, ki bi lahko povzročila sodni spor bodisi med najemnikom in najemodajalcem, bodisi med najemodajalcem na eni strani in tretjimi osebami na drugi strani, mora najemnik o tem takoj obvestiti najemodajalca.

 

16.  Registracija predmeta najema

16.1   Najemnik je dolžan na lastne stroške (v kolikor v pogodbi ni določeno in dogovorjeno drugače) izpolniti vse pogoje za registracijo in registrirati vozilo pri pristojnem registracijskem upravnem organu. Najemnik je dolžan upravni organ ob registraciji obvestiti o lastništvu najemodajalca na predmetu najema ter zagotoviti, da se ta ustrezno zabeleži v registracijske dokumente in evidence.

16.2. Najemnik je dolžan v roku 3 dni po vsakokratni registraciji oziroma podaljšanju le te, dokazilo o tem (kopija prometnega dovoljenja) predložiti najemodajalcu. Ta obveznost najemnika velja za ves čas trajanja najema.

16.3 Vsi stroški, ki so povezani z registracijo in s podaljšanjem slednje, gredo v breme najemnika (v kolikor ni drugače dogovorjeno s pogodbo).

16.4. Če Pogodba o poslovnem najemu vključuje registracijo vozila bo najemodajalec izdal pooblastilo najemniku, da v njegovem imenu in za njegov račun registrira predmetno vozilo. Najemodajalec krije strošek registracije, vsakokratno letno podaljšanje registracije in morebitne tehnične preglede.

16.5. Najemnik je zavezan, da pred vsakokratnim letnim podaljšanjem registracije zahteva od najemodajalca pooblastilo za podaljšanje letne registracije. Najemodajalec si pridržuje pravico, da najemniku pooblastila za podaljšanje letne registracije ne izda, v kolikor je najemnik v zamudi s plačili katerekoli obveznosti iz poslovnega najema oz. v kolikor najemnik ne ravna v skladu s pogodbo o poslovnem najemu, splošnimi pogoji ali morebitnimi aneksi k pogodbi o poslovnem najemu. Če najemnik pravočasno ne podaljša letne registracije vozila, prevzema odgovornost za storjeni prekršek in s tem povezane stroške, ki bi nastali kot posledica nepravočasno podaljšane registracije.

 

17.  Plačila

17.1   Najemnik se zavezuje najemnino plačevati redno najkasneje do vsakomesečne dospelosti in sicer z nakazilom na transakcijski račun najemodajalca, ki je naveden v pogodbi. Morebitne s tem povezane stroške bančnih storitev in druge izdatke nosi najemnik.

17.2  Najemnik se izrecno zavezuje, da bo sam skrbel za nakazovanje rednih najemnin na najemodajalčev transakcijski račun ali na drug način, ki ga bo določil najemodajalec, brez predhodnega obvestila ali izstavitve računa.

17.3. Najemodajalec si pridržuje pravico, da način plačevanja mesečnih obveznosti najemniku v posebnem delu pogodbe odredi na način prijave na izdajo e-računa ali direktne obremenitve pri njegovi banki. V tem primeru se je najemnik dolžan prijaviti na prejemanje e-računov ali urediti direktno obremenitev pri svoji banki.

E-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje v spletno oz. elektronsko banko dolžnika in/ali po elektronski pošti. E-račun je izdan v PDF in XML obliki. PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik prejel po običajni pošti. Za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programske opreme (npr. Adobe Acrobat Reader). XML oblika e-računa je v formatu e-SLOG in je namenjena uvozu v spletno banko in/ali za uvoz v finančne aplikacije.

S prijavo na izdajo e-računa najemnik kot prejemnik e-računa potrjuje: - da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki; - da je preveril, da banka prejemnika e-računa podpira storitev e-račun: - da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in bo najemodajalca, kot izdajatelja e-računa redno, najkasneje pa v roku 8 dni od nastanka, obveščal o spremembah;

Stranki, izdajatelj in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil iz sistema e-račun.

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti v območju SEPA, pri čemer SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki.

 

V primeru, da pogodbeni stranki ne dogovorita nobenega od navedenih oblik plačevanja (E-račun, SEPA direktna obremenitev) si najemodajalec za administracijo pošiljanja računovodskih listin pridržuje pravico najemniku zaračunati mesečni strošek v višini skladno z vsakokrat veljavnim cenikom.

17.4   Najemnik je dolžan vse plačilne obveznosti izpolniti brez kakršnihkoli ugovorov, tudi iz naslova uveljavljanja drugih pravic (zlasti s sklicevanjem na morebitne pravice iz odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve glede na predmet najema).

17.5   Plačila, ki jih bo najemodajalec prejel od najemnika iz naslova sklenjenih pogodb, bo najemodajalec vračunaval – ne glede na namembnost plačila najemnika - po naslednjem vrstnem redu: neplačani stroški, takse, dajatve, izdatki, računi za prefakturirane stroške, zamudne obresti in nazadnje najemnine. Najemodajalec si pridrži pravico, da ta vrstni red po svoji presoji spremeni. V primeru, da ima najemnik z najemodajalcem sklenjenih več pogodb in neplačane zapadle obveznosti po vsaki ali nekaterih od njih, bo najemodajalec poračunal prejeta plačila, ne glede na namembnost plačila, po tisti pogodbi, iz katere izhajajo najstarejše zapadle neplačane terjatve, oziroma lahko po lastni izbiri ta vrstni red spremeni. Najemnik se s tem izrecno strinja in se vnaprej odpoveduje ugovoru zoper takšen način poračunavanja izvršenih plačil.

17.6  Najemnik je dolžan najemodajalcu plačati vse storitve, ki jih je najemodajalec opravil za najemnika in niso posebej dogovorjene s pogodbo o poslovnem najemu in prilogami k tej pogodbi, v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom najemodajalca. Cenik storitev je dostopen na vidnem mestu v njegovih poslovnih prostorih in na spletni strani najemodajalca. Najemnik s podpisom pogodbe o poslovnem najemu potrjuje, da je seznanjen z navedenim cenikom. Stroške storitev je najemnik dolžan plačati v roku, navedenem na računu. Najemnik je dolžan najemodajalcu plačati stroške sklenitve pogodbe oziroma stroške storitve obdelave posla v skladu z dogovorom.

 

18.  Sprememba višine najemnine

Mesečna najemnina, navedena v pogodbi ostane nespremenjena celotno obdobje najema, razen v primeru sprememb (zlasti davčne ureditve in zakonodaje na področju zavarovanj), na katere najemodajalec nima vpliva. Najemodajalec lahko spremeni višino najemnine ob morebitni prekomerni uporabi predmeta najema in v skladu s posebnimi pogodbenimi določili

 

19.  Davki in druge dajatve

Najemnik je dolžan plačati vse davke, pristojbine in dajatve kakršnekoli vrste, ki izhajajo iz sklenitve ali izpolnitve pogodbe o najemu (ki zadevajo dobavo, obroke, posest ali drug predmet najema). Če je najemodajalec omenjene davke, pristojbine in dajatve že plačal, mu jih mora najemnik povrniti. Najemnik je dolžan poravnati tudi vse druge davčne obveznosti, ki v zvezi s pogodbo kasneje bremenijo najemodajalca zaradi upravnih ukrepov ali spremembe predpisov. Najemnik nosi tudi vse stroške uvoza, carinjenja in drugih javnih dajatev v zvezi z dobavami, v kolikor stroški niso vključeni v najemnini ali ni drugače dogovorjeno s pogodbo. Uvozne formalnosti mora najemnik pravočasno opraviti tako, da dobavitelji lahko izvršijo dobave (če so bile dogovorjene delne dobave, vsako posamezno delno dobavo), kot je bilo dogovorjeno.

 

20.  Zamuda s plačili

20.1  Pri zamudi plačil ali delnih plačil kakršnihkoli obveznosti najemnika, ima najemodajalec pravico zaračunati najemniku zamudne obresti po zakonu, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti. Obrestna mera zamudnih obresti je v primeru, da je najemnik pravna oseba, povečana za 50%. Za vsako plačilno zamudo je najemodajalec upravičen poslati najemniku opomine in mu to zaračunati skladno z vsakokratno veljavnim cenikom storitev najemodajalca, ki je dostopen na vidnem mestu v poslovnih prostorih najemodajalca in na spletni strani www.toyota.si - Zavihek »Financiranje«. S podpisom pogodbe najemnik potrjuje seznanjenost z višino stroškov opominjanja. 20.2 V primeru zapadlih in neplačanih obveznosti najemnika, bo najemodajalec začel opominjevalni postopek. Opomin št. 1 bo najemodajalec najemniku posredoval 5 dni po zapadlosti neplačane terjatve. Z opominom št. 1 bo najemodajalec najemnika pozval na plačilo dolga v roku 10 dni. V primeru neplačila najemnika v postavljenem 10 dnevnem roku, bo najemodajalec najemniku, 16 dni po zapadlosti terjatve, poslal opomin št. 2 z dodatnim 15 dnevnim rokom za plačilo zapadlih terjatev. V kolikor najemnik ne bo plačal zapadlih terjatev niti po drugem prejetem opominu, mu bo najemodajalec priporočeno s povratnico poslal opomin št. 3 pred dokončno odpovedjo pogodbe in sicer 32 dan po zapadlosti terjatve. V opominu št. 3 pred odpovedjo od pogodbe bo najemodajalec najemniku dal 15 dnevni rok za poplačilo vseh terjatev. V primeru neplačila terjatev tudi po opominu št. 3 pred odpovedjo od pogodbe, lahko najemodajalec pogodbo o poslovnem najemu dokončno odpove oziroma se bo pogodba štela avtomatično za odpovedano.

Najemodajalec ima pravico, da opominjevalni postopek, ki je opisan v prejšnjem odstavku tega člena kadarkoli spremeni skladno s svojo poslovno politiko.

V vsakem primeru velja, da lahko najemodajalec s takojšnjim učinkom odstopi oziroma odpove najemno pogodbo, če najemnik ne plača zapadlih obveznosti (najemnine oziroma drugih obveznosti po pogodbi) in jih tudi v dodatnem roku 15-ih dni od pisnega opomina ne plača v celoti. Navedeno pomeni, da pošiljanje opomina št. 1 in 2, kakor navedeno v prvem odstavku tega člena ni najemodajalčeva obveznost oziroma pogoj za veljavnost morebitne odpovedi pogodbe.

 

21.  Zavarovanje terjatev

21.1  Najemodajalec si pridržuje pravico, da za zavarovanje in poplačilo terjatev iz pogodbe zahteva določene instrumente zavarovanja. V tem primeru so leti navedeni v posebnem delu pogodb (poroštvo, menice, ipd.).

21.2   Če je najemodajalec zaradi neplačila zapadlih obveznosti moral uporabiti instrumente zavarovanja terjatev, ki jih je dal najemnik najemodajalcu za zavarovanje plačila obveznosti, ob tem pa najemodajalec hkrati ni odpovedal pogodbe, mora najemnik najemodajalcu uporabljene instrumente zavarovanja terjatev nadomestiti z novimi.

21.3   Ob zaključku pogodbe na podlagi poplačila vseh pogodbenih obveznosti, se najemodajalec zavezuje vsa morebitna sredstva zavarovanja (menice, idr...), ki jih je prejel od najemnika ali poroka, v kolikor jih slednji v roku 15 dni po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti ne zahteva njihovega vračila uniči.

 

22.  Odstop od pogodbe s strani najemodajalca

22.1  Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe v sledečih primerih:

-  če je najemnik dal pri odobritvi najema napačne ali neresnične podatke ali se zavezal z obveznostjo, ki se je kasneje izkazala kot nemogoča, nedopustna, nedoločena ali nedoločljiva;

-  če najemnik, v dogovorjenem roku ne plača najemnine oziroma drugih neplačanih obveznosti in tudi v dodatnih rokih, opredeljenih v členu 20.2 zapadlih obveznosti ne poravna;

- če najemnik uporablja predmet najema v nasprotju s pogoji in pogodbo;

-  v primeru, da je za veljavnost in izvajanje pogodbe ter uporabo predmeta najema potrebno uradno dovoljenje, dovoljenje pa ni bilo dano oziroma se je njegova veljavnost iztekla ali pa je bilo kasneje preklicano ali odvzeto;

-  če najemnik ne izroči pravočasno dogovorjene dokumentacije, ki najemodajalcu zagotavlja ohranjanje in dokazovanje njegove lastninske pravice nad predmetom najema (npr. ne predloži kopije prometnega dovoljenja in/ali kopije zavarovalne police) ter uveljavljanje izpolnitvenih in jamčevalnih, reklamacijskih, garancijskih, odškodninskih in drugih zahtevkov do dobavitelja, najemnika ali tretjih oseb;

-  če instrumenti zavarovanja terjatev, ki jih je najemnik izročil najemodajalcu, niso veljavni ali sta njihova veljava in vsebina omejena ali jih ni mogoče uporabiti zaradi poteka roka veljavnosti;

-  kadar grozijo ali nastopijo izredne okoliščine, zaradi katerih bo po oceni najemodajalca izpolnitev pogodbenih obveznosti najemnika precej otežena ali onemogočena ali najemnik meni, da se ne bo mogel držati pogodbe;

 

-  kadar je predmet najema tako poškodovan, da njegovo popravilo ni možno ali smiselno ali je predmet najema v celoti uničen ali je izgubljena njegova uporabnost;

-  kadar najemnik najemodajalca pravočasno ne obvesti o spremembah na predmetu najema, spremembah svojih podatkov ali drugih spremembah, ki vplivajo na izvajanje pogodbe o poslovnem najemu skladno z določili le-te, določili splošnih pogojev o poslovnem najemu in morebitnih aneksih k pogodbi o poslovnem najemu, v roku 3 delovnih dni o nastale spremembe.

-  v primeru stečaja najemnika ali prenehanja kot pravne osebe; - v primeru začetka drugega insolvenčnega postopka (npr. postopka prisilne poravnave, etc.) nad najemnikom; 22.2 Najemodajalec odstopi od pogodbe z izjavo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vročitev se šteje za opravljeno pod pogoji, ki so navedeni v točki 25.5.

22.3  Pogodba o poslovnem najemu, ki je sklenjena med najemodajalcem in najemnikom, ki je fizična oseba preneha v primeru smrti najemnika. V takem primeru si najemodajalec pridržuje pravico, da predmet najema enostransko prevzame v svojo posest.

22.4  V kolikor najemodajalec odstopi od pogodbe o poslovnem najemu, je najemnik dolžan vrniti predmet najema v roku in na kraj, ki je določen v odstopu od najemne pogodbe. V kolikor najemnik ne izpolni zahtev najemodajalca iz odstopa od pogodbe, bo najemodajalec pooblastil tretjo osebo z namenom prevzema predmeta najema, pri čemer vsi stroški prevzema v celoti bremenijo najemnika.

22.5  V kolikor najemnik sam vrne predmet najema najemodajalcu po poslanem odstopu od pogodbe oz. v kolikor predmet najema prevzame s strani najemodajalca pooblaščena tretja oseba, najemodajalec določi osebo ali podjetje, ki bo izvedlo cenitev predmeta najema. V primeru ugotovljenih poškodb, je cenitev predmeta najema podlaga za obračun odškodnine, ki v celoti bremeni najemnika, kakor tudi vsi stroški povezani s cenitvijo.

 

23.  Odstop od pogodbe s strani najemnika

Če najemnik odstopi od pogodbe po tem, ko je predmet najema že začel koristiti, ni upravičen do vračila že plačanih najemnin in drugih z obdelavo posla povezanih stroškov, pač pa ima najemodajalec pravico najemniku zaračunati odškodnino v višini seštevka vseh nezapadlih in neplačanih najemnin, ki bi jih moral najemnik plačati do izteka s pogodbo določenega časa v višini, kot sledi:

- v kolikor najemnik odpove pogodbo v prvem letu trajanja pogodbe (od 0-12 mesecev) – 55%;

- v kolikor najemnik odpove pogodbo v drugem letu trajanja pogodbe (od 13-24 mesecev) – 45%;

- v kolikor najemnik odpove pogodbo v tretjem letu trajanja pogodbe (od 25 mesecev do izteka pogodbe) – 35%.

Tako dogovorjena odškodnina ustreza najemodajalčevemu pozitivnemu pogodbenemu interesu po pravilni in popolni izpolnitvi pogodbe o poslovnem najemu.

 

24.  Posledice predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe

24.1  Najemnik izgubi pravico uporabe predmeta najema, ko najemodajalec odstopi od pogodbe.

24.2  Najemnik je dolžan ob prenehanju pogodbe takoj vrniti predmet najema najemodajalcu v kraju, ki ga določi najemodajalec. Če najemnik predmeta najema ne vrne sam, vnaprej pooblašča najemodajalca za odvzem predmeta najema in se obvezuje, da mu bo poravnal vse stroške v zvezi z odvzemom in prodajo predmeta najema, kot so stroški pooblaščencev, stroški cenitve, stroški popravil in servisiranja, stroški duplikatov, stroški hrambe, transporta, nalaganja, stroški posredovanja pri prodaji odvzetega predmeta, ter vse ostale stroške, vključno z obračunanimi manipulativnimi stroški oz. pribitkom v višini 20% oz. skladno z vsakokrat veljavnim cenikom najemodajalca, ki je dostopen na vidnem mestu v poslovnih prostorih najemodajalca in na spletni strani www.toyota.si – Zavihek »Financiranje«.

24.3  V primeru, da najemodajalec iz razlogov po tč. 22.1 predčasno odstopi od pogodbe, je najemnik najemodajalcu dolžan plačati pogodbeno kazen. Pogodbena kazen znaša do 55% seštevka vseh bodočih najemnin, ki bi jih sicer najemnik ob pravilnem izpolnjevanju pogodbe bil dolžan plačevati mesečno od trenutka odstopa od pogodbe naprej do izteka trajanja najemnega razmerja, predvidenega v pogodbi. Tako dogovorjena pogodbena kazen odgovarja najemodajalčevemu pozitivnemu pogodbenemu interesu po pravilni in popolni izpolnitvi pogodbe o poslovnem najemu. Pogodbena kazen za primer neizpolnitve pogodbe ne izključuje pravice najemodajalca, da od najemnika zahteva povračilo morebitne škode, ki bi mu nastala zaradi predčasnega prenehanja pogodbe iz razlogov na strani najemnika.

24.4  V primeru, da najemodajalec ali od njega pooblaščena oseba v skladu s to točko najemniku odvzame predmet najema, se najemnik izrecno odpoveduje vsem ukrepom in ugovorom iz naslova posestnega varstva. Najemnik je dolžan najemodajalcu poravnati vse stroške, ki mu nastanejo z odvzemom predmeta najema. V primeru odvzema najemodajalec tudi ne odgovarja za stvari najemnika, ki bi se v trenutku odvzema nahajale v (na) predmetih najema.

24.5  V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe, najemnik ni upravičen do kakršnegakoli vračila plačanih najemnin ali drugih plačil. S tem v zvezi se najemnik odpoveduje vsem zahtevkom do najemodajalca.

24.6  Najemodajalec je upravičen od najemnika uveljaviti plačilo odškodnine za nastalo škodo, ki mu je nastala zaradi odstopa od pogodbe (t.i. pozitivni pogodbeni interes).

24.7   Najemnik bo najemodajalcu na njegovo zahtevo poravnal vso izgubo, izdatke in druge stroške (zlasti stroške za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic) ter plačal vso škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe. Kot dokaz za omenjene izgube, izdatke in druge stroške zadostuje pisno potrdilo najemodajalca, ki temelji na prejetih računih partnerjev, ki so bili s strani najemodajalca vključeni v postopkih izterjave, odvzema, transporta, cenitve, hrambe in posredniške prodaje pogodbenega predmeta, povečane za manipulativne stroške najemodajalca, določene v veljavnem ceniku, ki je dostopen na vidnem mestu v poslovnih prostorih najemodajalca in na njegovi spletni strani. Najemnik izrecno priznava veljavnost in potrjuje svojo obveznost tudi do povrnitve vseh odvetniških stroškov, ki bi v primeru kakršnegakoli nesoglasja med pogodbenima strankama, nastali najemodajalcu v zvezi z zastopanjem po odvetniku tudi pred morebitnim sodnim postopkom (sestava dopisov, odgovorov na pisma, opomine, obrazložitve itd.).

 

25.  Ostala določila

25.1   Najemnik izrecno dovoljuje najemodajalcu ali zavarovalnici, pri kateri so lahko zavarovane najemodajalčeve terjatve iz te pogodbe, da pridobi aktualne podatke o njegovem bivališču in zaposlitvi ter druge podatke iz zbirk javnih evidenc, če je to potrebno za izvedbo te pogodbe. S podpisom pogodbe o poslovnem najemu najemnik zgoraj navedenim upravičencema dovoljuje in se strinja, da za namene izvajanja te pogodbe pridobita vse njegove potrebne osebne podatke.

25.2  Najemnik se s podpisom pogodbe izrecno vnaprej strinja, da mu najemodajalec lahko vsa obvestila, pozive, opomine in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na pogodbo oziroma je z njo v zvezi pošilja pisno na naslov bivališča oziroma sedeža, na elektronski naslov, na podlagi SMS sporočil preko mobilne telefonije ali drugega ustreznega komunikacijskega kanala. Vsa tako poslana obvestila v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov najemnik priznava kot pravilno in veljavno poslana in vročena. Najemnikov naslov bivališča oziroma sedeža, elektronski naslov, mobilna številka ali drug komunikacijski kanal so navedeni v pogodbi.

25.3  Spremembe in dopolnitve k pogodbi o najemu morajo biti sestavljene v pisni obliki. Morebitna neveljavnost posameznih določil te pogodbe o najemu ne vpliva na veljavnost drugih določil.

25.4  Če najemodajalec opusti ali zamudi z uresničevanjem katerekoli pravice ali pravnega sredstva po tej pogodbi, se to ne šteje kot odpoved tej pravici oziroma pravnemu sredstvu.

25.5  Najemnik brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca ne bo dal na vpogled te pogodbe o najemu ali njenih posameznih delov (ali kako drugače omogočil vpogled v vsebino) tretjim osebam.

 

25.6   Vse sankcije, nastale zaradi prekrškov ali nepravilne uporabe predmeta najema, bremenijo najemnika in jih je le-ta dolžan takoj poravnati pristojnemu organu oziroma najemodajalcu, vključno z 20% dodatkom – manipulativnimi stroški (stroški vodenja postopka – npr. obveščanje najemnika itd...), obračunanim po ceniku najemodajalca, ki je dostopen v poslovnih prostorih najemodajalca in na spletni strani www.toyota.si – Zavihek »Financiranje«, v primeru, da prispe nalog za plačilo k najemodajalcu.

25.7   Najemodajalec je upravičen pravice in/ali obveznosti v celoti (odstop pogodbe tretjemu) ali delno prenesti v korist oziroma na tretjo osebo, pri čemer se položaj najemnika ne spremeni. Brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca najemnik nima pravice do odstopa oziroma prenosa pogodbe v korist druge osebe.

 

26.  Varstvo osebnih podatkov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

26.1    Najemnik je seznanjen, da mora najemodajalec pri sklepanju pogodbe o poslovnem najemu spoštovati določila zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) ter v ta namen na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, pred sklenitvijo poslovnega razmerja izvajati ukrepe za poznavanje stranke oz. najemnika in sporočati pristojnim organom zakonsko predpisane podatke. V kolikor se status najemnika (fizične osebe ali dejanskega lastnika), na podlagi katerega je bila pred sklenitvijo pogodbe podpisana izjava, da ni politično izpostavljena oseba, v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni, je takšna oseba to nemudoma zavezana sporočiti najemodajalcu.

26.2   Najemodajalec zbira, obdeluje in hrani vse pridobljene osebne podatke najemnika v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Najemnik lahko informacije o tem, kako najemodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov strank prejme tudi preko »Splošnih informacij za varstvo osebnih podatkov«, ki so na voljo na spletni strani www.toyota.si – Zavihek »Financiranje« na sedežu družbe, njenih poslovnih enotah in vseh prodajnih mestih, kjer se tržijo storitve najemodajalca. V Splošnih informacijah so med drugim pojasnjene tudi pravice posameznika (najemnika), ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Najemodajalec v okviru svoje zakonite in registrirane dejavnosti zbira in obdeluje osebne podatke za namene sklenitve pravnega posla izvajanje drugih posameznih storitev oziroma produktov (kot npr. sklepanje garancij, zavarovanj, ipd.) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov z najemniki prek različnih kanalov. Najemodajalec vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave. Podatki najemnika se lahko uporabljajo in obdelujejo za potrebe poslovanja najemodajalca, ki te podatke lahko posreduje družbam v skupini za namene spremljanja in nadziranja skupne izpostavljenosti do posameznih strank (najemnikov) ali skupin povezanih oseb, poročanja o kapitalskih zahtevah in finančnih informacijah zneska skupne izpostavljenosti tveganju ter izvajanja omejevalnih ukrepov.

26.3   Najemodajalec bo osebne podatke hranil, obdeloval in varoval, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Najemodajalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez predhodne ustrezne pridobitve privolitve oseb, na katere se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu ali podzakonskem aktu. Najemnik izjavlja, da je seznanjen s tem in se izrecno strinja, da se njegovi osebni podatki lahko posredujejo tretjim osebam, najemodajalčevim pogodbenim partnerjem, vse za namene izvedbe pogodbe o poslovnem najemu. Najemodajalec pa bo lahko za namen izvajanja pogodbe o poslovnem najemu posredoval osebne podatke:

-  pogodbenim obdelovalcem, ki zanj izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma aktivnostim, ki podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun najemodajalca,

-  svetovalcem, revizorjem, cenilcem in drugim z zakonom ali pogodbo pooblaščenim osebam, ki so v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ali po pogodbi, ki jo sklenejo z najemodajalcem, dolžni varovati te podatke z enakim standardom varstva podatkov, kot velja zanj,

-  povezanim, nadrejenim ali odvisnim družbam, za namen poenotenja finančnih operacij, izvajanja nadzora in izpolnjevanjem medsebojnih pogodbenih obveznosti,

-  pristojnim državnim organom ali inštitucijam v vseh primerih, ko po mnenju najemodajalca v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem te pogodbe obstojijo znaki kaznivih dejanj ali drugih nedovoljenih ravnanj (na primer vendar ne izključno kršitve pravil s področja pranja denarja, davčnih obveznosti).

26.4  Najemnik mora najemodajalcu pisno najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe sporočiti vse nove podatke, ki so pomembni za nemoteno izvajanje pogodbe in mu v zvezi s tem predložiti ustrezna dokazila. Tako podatki so predvsem:

- sprememba imena in priimka oz. naziva podjetja,

- sprememba bivališča ali naslova oz. sedeža podjetja,

- sprememba elektronskega naslova in/ali telefonske številke,

- sprememba zaposlitve.

Obveznost sporočanja spremembe podatkov velja tudi za morebitnega poroka in vse druge tako ali drugače s to pogodbo povezane osebe.

26.5   Če s pogodbo ni drugače določeno, so vsa pisanja s strani najemodajalca posredovana najemniku v pisni obliki na papirju z navadno ali priporočeno pošto, ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (elektronska pošta, SMS ali drug komunikacijski kanal), na naslov, elektronski naslov oziroma telefonsko številko, kot navedeno v pogodbi. Šteje se, da je najemnik pisanje prejel naslednji dan po dnevu oddaje z navadno pošto ali oddaje na drugem trajnem nosilcu podatkov (e-pošta, SMS ali preko drugega komunikacijskega kanala). Če je ta dan dela prost dan se šteje, da je bilo pisanje prejeto prvi naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošiljk najemniku, ki je pravna oseba, se pisanje šteje za pravno veljavno in pravilno vročeno naslednji dan po odpravi priporočene poštne pošiljke na zadnji znani naslov najemnik. V primeru priporočenih poštnih pošiljk najemniku, ki je fizična oseba (potrošnik), se glede vročitve v celoti uporabljajo vsakokrat veljavna določila Zakona o pravdnem postopku, razen če s pogodbo ni izrecno drugače določeno. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje prevzame. Če naslovnik (potrošnik) pisanja ne prevzame v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena naslednji dan po poteku tega roka.

Šteje se, da je bilo pisanje pravilno poslano in sporočeno najemniku in/ali poroku, če je bilo posredovano na zadnji znani naslov bivališča, sedeža, naslov elektronske pošte ali telefonske številke, katere ima najemodajalec v svoji evidenci.

 

27.  Splošne določbe glede reševanja sporov in zagotavljanja izvensodnega reševanja potrošniških sporov

27.1  Za spore iz pogodbe o najemu je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru, da je najemnik fizična oseba, lahko slednja v primeru nezadovoljstva z ravnanjem najemodajalca, sproži postopek z reklamacijo/pritožbo tako, da vloži reklamacijo/pritožbo na sedežu najemodajalca oziroma v poslovni enoti najemodajalca, ki je storitev opravila. Najemodajalec v roku 15 dni od prejema reklamacije/pritožbe stranki poda pisni odgovor (bodisi, da reklamacijo/pritožbi ugodi in odpravi napako oz. pojasni, zakaj je reklamacijo/pritožbo zavrnil). Postopek reševanja reklamacije/pritožbe pri najemodajalcu obsega: sprejem, obravnavo in odločanje o reklamaciji/pritožbi ter posredovanje odgovora stranki, ki se je pritožila. Za morebitne sporne zadeve iz naslova te najemne pogodbe, najemodajalec ne priznava izvajalcev izvensodnega razreševanja sporov. Potrošnikova pritožba in morebiten negativen odgovor najemodajalca ne posegata v pravico najemnika, da za zavarovanje svojih pravic zoper najemodajalca v zvezi z opravljanjem storitev poslovnega najema pred pristojnim sodiščem vloži ustrezno pravno sredstvo.

 

28.  Nadzor nad poslovanjem

Nadzor nad poslovanjem najemodajalca (v primeru fizične osebe) opravlja Tržni inšpektorat RS, Dunajska 160, 1000 Ljubljana in Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije glede izvajanja 25 in 26. člena, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.

 

Splošni pogoji veljajo od dne 01.10.2022 dalje. Ljubljana, dne 30.09.2022