Gegevensbeschermingsbeleid

 

ALGEMEEN TOYOTA PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA ("TME")

1. INLEIDING

Toyota respecteert uw privacy. Of u nu met Toyota te maken hebt als klant, consument, particulier, enz., u hebt recht op de bescherming van uw Persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook op andere gegevens, zoals uw VoertuigIdentificatienummer (VIN), (geo-)locatie, enz.

 

In dit Algemeen Toyota Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid ("dit Beleid") beschrijven wij hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en waarom wij ze verzamelen, wat wij met uw Persoonsgegevens doen, met wie wij ze delen, hoe wij ze beschermen, en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

 

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van verschillende diensten, tools, applicaties, websites, portals, (online) verkoopacties, marketingacties, gesponsorde social media platforms, enz. die door ons of namens ons worden aangeboden of beheerd.

 

Dit Beleid bevat algemene regels en toelichtingen. Het wordt aangevuld met afzonderlijke specifieke privacyverklaringen met betrekking tot bepaalde diensten, hulpmiddelen, toepassingen, websites, portalen, (online) verkoopbevorderende acties, marketingacties, gesponsorde sociale-mediaplatforms, enz. die door of namens Toyota worden verstrekt of geëxploiteerd. Deze privacyverklaringen worden u meegedeeld telkens wanneer uw Persoonsgegevens nodig zijn in het kader van de bovenvermelde activiteiten (bijvoorbeeld via websites, portaalsites, individuele communicatiediensten, nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, evenementen, enz.)

 

Dit beleid is van toepassing op al uw persoonsgegevens die verzameld worden door (of namens) Toyota Motor Europe NV/SA, waarnaar in dit beleid samen wordt verwezen als "Toyota", "wij", "ons" en "onze".

 

Als u de bepalingen van dit beleid aanvaardt, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken op de manier die in dit beleid wordt beschreven.

 

Aan het einde van dit Beleid vindt u enkele definities van bepaalde sleutelbegrippen die in dit Beleid worden gebruikt en die met een hoofdletter zijn geschreven (bijvoorbeeld Persoonsgegevens, Verwerking, Gegevenscontroleur...).

 

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is:

 

Toyota Motor Europe NV/SA ("TME")

Bourgetlaan 60

1140 Brussel

België

 

3. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN ALS U VRAGEN OF VERZOEKEN HEBT? HET CONTACTPUNT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben een Contactpunt Gegevensbescherming georganiseerd dat uw vragen of verzoeken in verband met dit Beleid, een specifieke privacyverklaring, uw Persoonsgegevens (en de Verwerking ervan) zal behandelen.

 

Voor vragen of verzoeken of klachten over de toepassing van dit Beleid of om uw rechten uit te oefenen, zoals beschreven in dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen via het Contactpunt Gegevensbescherming:

 

 

Data.Protection@toyota-europe.com, en

Toyota Motor Europe NV/SA

Aandacht : TME Contactpunt Gegevensbescherming

Bourgetlaan 60

1140 Brussel

België

4. BELANGRIJKSTE BEGINSELEN

Wij hechten waarde aan uw Persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd en wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier te verwerken. De belangrijkste beginselen die Toyota toepast zijn de volgende:

 

 

Rechtmatigheid: wij zullen uw Persoonsgegevens alleen op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier verzamelen.

Gegevensminimalisering: wij zullen het verzamelen van uw Persoonsgegevens beperken tot wat direct relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

Doelbeperking: wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzamelen en uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Nauwkeurigheid: wij zullen uw Persoonsgegevens nauwkeurig en actueel houden.

Gegevensbeveiliging en -bescherming: wij zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend niveau van gegevensbeveiliging en -bescherming te waarborgen, rekening houdend met, onder andere, de aard van uw te beschermen Persoonsgegevens. Dergelijke maatregelen voorzien in het voorkomen van ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, of wijziging en elke andere onwettige vorm van Verwerking.

Toegang en rectificatie: wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw wettelijke rechten.

Bewaarbeperking: wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Bescherming voor internationale overdrachten: wij zullen ervoor zorgen dat al uw Persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen, adequaat worden beschermd.

Waarborgen ten aanzien van derden: wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot (en de overdracht van) Persoonsgegevens door derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met passende contractuele waarborgen geschiedt.

Rechtmatigheid van direct marketing en cookies: wanneer wij u promotiemateriaal sturen of cookies op uw computer plaatsen, zullen wij ervoor zorgen dat wij dat doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE RECHTSGRONDEN

Wanneer wij uw Persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij u altijd duidelijk informeren welke van uw Persoonsgegevens wij verzamelen. Deze informatie wordt u verstrekt door middel van een aparte privacyverklaring die bijvoorbeeld zal worden opgenomen in specifieke diensten (met inbegrip van communicatiediensten), elektronische nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, enz.

 

Wij wijzen u erop dat, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw Persoonsgegevens verwerkt kunnen worden indien:

 

 

u ons toestemming hebt gegeven voor de doeleinden van de Verwerking (zoals beschreven in de privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking). Voor alle duidelijkheid: u hebt altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken; of

het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent; of

wij met deze Verwerking een rechtmatig belang nastreven dat niet opweegt tegen uw privacyrechten. Dergelijk rechtmatig belang zal u naar behoren worden meegedeeld in de privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking.

het bij wet verplicht is.

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerken en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

 

Dergelijke doeleinden kunnen zijn de uitvoering van een door u geplaatste bestelling, de verbetering van uw bezoek op een van onze websites of portalen, de verbetering van onze producten en diensten meer in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en -acties, enz. Het doel van elke Verwerking van uw Persoonsgegevens zal duidelijk omschreven worden in de specifieke privacyverklaring die op die specifieke Verwerking betrekking heeft. Deze privacyverklaring zal toegankelijk zijn, bijvoorbeeld op een website of portaal, op een applicatie, in een elektronische nieuwsbrief, enz.)

 

7. HET NAUWKEURIG EN UP-TO-DATE HOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is belangrijk voor ons om uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen van of fouten in uw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het Contactpunt Gegevensbescherming (zie rubriek 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?"). Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat eventuele onnauwkeurige of verouderde Persoonsgegevens gewist of dienovereenkomstig aangepast worden.

 

8. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken en, indien uw Persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, om rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens te vragen. Indien u meer informatie wenst in verband met uw privacyrechten of een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het Contactpunt Gegevensbescherming (zie rubriek 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?").

 

9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken of om te voldoen aan de wet of. Voor informatie over hoe lang bepaalde Persoonsgegevens waarschijnlijk bewaard zullen worden voordat ze uit onze systemen en databases verwijderd worden, kunt u contact met ons opnemen via het Contactpunt Gegevensbescherming (zie rubriek 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?").

 

10. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben een reeks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeoorloofde toegang of gebruik, alsmede tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van hun integriteit. Zij zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de mogelijke gevolgen voor uw privacy en de betrokken kosten, en in overeenstemming met de huidige normen en praktijken in de sector.

 

Uw Persoonsgegevens zullen alleen door een derde Gegevensverwerker verwerkt worden als die Gegevensverwerker ermee instemt zich aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen te houden.

 

Het handhaven van de gegevensbeveiliging betekent het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens:

 

 

Vertrouwelijkheid: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen ongewenste bekendmaking aan derden.

Integriteit: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen wijziging door onbevoegde derden.

Beschikbaarheid: wij zullen ervoor zorgen dat bevoegde partijen toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

 

Onze procedures voor gegevensbeveiliging omvatten: toegangsbeveiliging, back-upsystemen, controle, herziening en onderhoud, beheer van veiligheidsincidenten en continuïteit, enz.

 

11. GEBRUIK VAN COOKIES OF SOORTGELIJKE MIDDELEN

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om verbeteringen aan te brengen aan onze site.

 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en over hoe u ze kunt vermijden, kunt u ons cookiebeleid raadplegen, te vinden op onze cookiebeleid-pagina.

 

12. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij ze bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers, die uw Persoonsgegevens dan alleen in het kader van die doeleinden zullen verwerken:

 

a. Binnen onze organisaties en onze merkomgeving:

 

Onze bevoegde personeelsleden;

Onze filialen en dochterondernemingen;

Leden van ons Authorised Retailers en Authorised Repairers netwerk die u heeft aangegeven als voorkeurs Authorised Retailers of Authorised Repairers of die bij u in de buurt gevestigd zijn (op basis van uw postcode, adres) of waarmee u contact heeft gehad;

Toyota Financiële Diensten;

Toyota Insurance Management;

b. Externe zakenpartners:

 

Reclame-, marketing- en promotiebureaus: om ons te helpen de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes en promoties te leveren en te analyseren;

Zakenpartners: bijvoorbeeld vertrouwde bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken om u de diensten en/of de producten te leveren die u gevraagd hebt en/of die u marketingmateriaal kunnen leveren (op voorwaarde dat u ermee ingestemd hebt om dergelijk marketingmateriaal te ontvangen). Wij vragen die bedrijven om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit Beleid, en om veel aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens;

Dienstverleners van Toyota: bedrijven die diensten verlenen voor of namens Toyota, met het oog op het verlenen van dergelijke diensten (Toyota kan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met externe leveranciers van IT-gerelateerde diensten);

c. Andere derden:

 

Wanneer de wet dit vereist of wanneer dit wettelijk noodzakelijk is om Toyota te beschermen:

om te voldoen aan de wet, verzoeken van autoriteiten, gerechtelijke bevelen, juridische procedures, verplichtingen in verband met het melden en indienen van informatie bij autoriteiten, enz;

om de naleving van het beleid en de overeenkomsten van Toyota te controleren of af te dwingen; en

om de rechten, eigendom of veiligheid van Toyota en/of zijn klanten te beschermen;

in verband met bedrijfstransacties: in het kader van een overdracht of afstoting van het geheel of een gedeelte van zijn activiteiten, of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, verandering van zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van het geheel of een gedeelte van Toyota's activiteiten.

Houd er rekening mee dat derden-ontvangers die onder b) en c) hierboven vermeld staan -vooral dienstverleners die producten en diensten aan u kunnen aanbieden via diensten of toepassingen van Toyota of via hun eigen kanalen- afzonderlijk persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. In dat geval zijn deze derden als enige verantwoordelijk voor de controle van dergelijke Persoonsgegevens en valt uw omgang met hen onder hun voorwaarden.

 

13. SPECIFIEK CONTACT MET ONZE ERKENDE HANDELAARS EN HERSTELLERS

Als u een auto of een ander product of dienst koopt bij een van onze erkende dealers of erkende herstellers, of als u hun uw persoonsgegevens geeft, dan hebt u een afzonderlijke relatie met deze erkende dealer of erkende hersteller. In dat geval worden zij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, eventueel samen met ons. Voor alle vragen of verzoeken over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens door een van de erkende handelaars of erkende herstellers, kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

 

Hoe wordt de erkende handelaar of erkende hersteller van uw keuze geïdentificeerd? De Authorised Retailer of Authorised Repairer van uw voorkeur is (1) de Authorised Retailer of Authorised Repairer die u via de instellingen van uw MyToyota account als uw voorkeur hebt geselecteerd (die u op elk moment kunt wijzigen) of (2) in het geval u geen dergelijke selectie hebt gemaakt, identificeren wij een Authorised Retailer of Authorised Repairer op basis van locatie (de dichtstbijzijnde bij u op basis van uw postcode, adres) of op basis van de geschiedenis van uw contacten met ons netwerk.

 

14. GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Indien u op een hulpmiddel van Toyota (website, portaal...) een specifieke login van een sociaal medium (bijvoorbeeld uw Facebook-account) gebruikt, zal Toyota uw Persoonsgegevens op dit sociale medium registreren en uw gebruik van dit sociale medium betekent dat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de mededeling van uw Persoonsgegevens die Toyota via dit hulpmiddel heeft geregistreerd.

 

Toyota vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoons)gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook. Deze sociale media hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u actief bent op sociale media. Wij herinneren u eraan dat publicatie op sociale media bepaalde gevolgen kan hebben, ook voor uw privacy of voor de privacy van personen wier Persoonsgegevens u deelt, zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om een publicatie op korte termijn in te trekken. U bent volledig verantwoordelijk voor uw publicaties. Toyota heeft in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

15. OVERDRACHTEN BUITEN DE EER

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers die zich buiten de EER kunnen bevinden, en kunnen door ons en deze ontvangers buiten de EER worden verwerkt. In verband met elke overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER die over het algemeen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de EER, zal Toyota passende specifieke maatregelen nemen om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan in het overeenkomen met de ontvangers van de gegevens van bindende contractuele clausules die een dergelijk adequaat beschermingsniveau garanderen.

 

Wij zullen u altijd duidelijk informeren wanneer uw Persoonsgegevens buiten de EER zouden worden doorgegeven. Deze informatie zal u worden verstrekt door middel van een aparte privacyverklaring die bijvoorbeeld zal worden opgenomen in specifieke diensten (met inbegrip van communicatiediensten), elektronische nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, enz.

 

16. UW KEUZES EN UW RECHTEN

Wij willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

 

 

Uw keuzes over hoe u gecontacteerd wilt worden

In dit verband kunt u verschillende keuzes maken over hoe u door ons gecontacteerd wilt worden, via welk kanaal (bijvoorbeeld e-mail, post, sociale media, telefoon...), met welk doel en hoe vaak, door de privacy-instelling op het betreffende apparaat aan te passen of uw gebruikers- of accountprofiel bij te werken, of door de afmeldingsinstructies te volgen die in de communicatie staan.

Merk op dat u standaard, als u geen keuze maakt, onze promotionele communicatie zult ontvangen met de normale frequentie van de betrokken publicatie

 

Uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen via het Contactpunt Gegevensbescherming (zie sectie 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?") om te weten te komen welke Persoonsgegevens wij over u hebben en waar ze vandaan komen. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een algemeen gebruikt, gestructureerd machineleesbaar formaat en om uw Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij van uw keuze.

 

Uw correcties

Indien u een fout ontdekt in uw Persoonsgegevens of indien u vindt dat ze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ook van ons eisen dat wij ze corrigeren of aanvullen.

 

Uw beperkingen

U hebt het recht om een beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

 

Uw bezwaren

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (indien u dat wenst, kunt u ons ook aangeven via welk kanaal en hoe vaak u door ons gecontacteerd wenst te worden) of tegen het delen van uw Persoonsgegevens met derden voor hetzelfde doel.

U kunt uw toestemming voor de verdere Verwerking van de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het Contactpunt Gegevensbescherming (zie sectie 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?").

Bovendien kunt u van ons eisen dat wij de gegevens die op u betrekking hebben wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer de wet dat voorschrijft).

Tenslotte wijzen wij u erop dat u het recht hebt om een klacht tegen de Gegevensbeheerder in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit ("gegevensbeschermingsautoriteit").

Wat Toyota (als Gegevenscontroleur) betreft, is de relevante DPA de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

17. JURIDISCHE INFORMATIE

De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, andere vereisten die krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bestaan. In geval van tegenstrijdigheid tussen wat in dit Beleid geschreven staat en de vereisten in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zal de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving voorrang hebben.

 

Toyota kan dit beleid op elk moment wijzigen. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen en wij zullen u dan vragen om de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en uw aanvaarding ervan te bevestigen. U kunt dit Beleid ook regelmatig controleren op www.toyota-europe.com om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

 

18. DEFINITIES

In dit Beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 

Gegevensbeheerder: de organisatie die bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

Tenzij wij u anders meedelen, is Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussel, België) de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Verdere informatie kan u worden verstrekt via een afzonderlijke privacyverklaring die bijvoorbeeld zal worden opgenomen in specifieke diensten (met inbegrip van communicatiediensten), elektronische nieuwsbrieven, herinneringen, enquêtes, aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, enz.

 

Gegevensverwerker betekent de persoon of organisatie die uw Persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.

 

Contactpunt Gegevensbescherming betekent het contactpunt (d.w.z. een door Toyota in het desbetreffende rechtsgebied aangewezen persoon) waar u met uw vragen of verzoeken betreffende dit Beleid en/of (de Verwerking van) uw Persoonsgegevens terecht kunt bij de Gegevensverwerker en dat deze vragen en verzoeken zal behandelen. Tenzij wij u anders informeren, kunt u het contactpunt voor gegevensbescherming bereiken zoals beschreven in hoofdstuk 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?").

 

EER betekent de Europese Economische Ruimte (= lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben of waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, Voertuigidentificatienummer (VIN), (geo-)locatie, enz.

 

Verwerking betekent het verzamelen, het raadplegen en alle vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens.