Právne informácie

Návštevou a používaním webových stránok KINTO prijímate tieto zásady bez obmedzení alebo podmienok. Váš prístup na webové stránky KINTO sa preto riadi týmito zásadami a platnými právnymi predpismi.
Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

Obsah
Webové stránky KINTO poskytujú informácie o produktoch značiek TOYOTA a Lexus a o propagačných programoch značiek TOYOTA a Lexus. Produkty TOYOTA a Lexus popísané na týchto webových stránkach sú ponúkané na predaj iba v Európe prostredníctvom príslušných autorizovaných predajcov a opravcov a propagačné programy popísané na týchto webových stránkach sú k dispozícii iba v krajinách, pre ktoré sú príslušné propagačné programy určené.
Všetky informácie obsiahnuté na týchto stránkach majú iba informatívny charakter. Stránky nie je vhodné používať a spoliehať sa na ne ako na náhradu informácií dostupných u autorizovaných predajcov a opravcov TOYOTA alebo Lexus. Informácie tu obsiahnuté nie sú právne záväzné a nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy.
Napriek tomu, že spoločnosť TME vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila presnosť všetkých informácií na týchto webových stránkach, presnosť týchto informácií nemožno zaručiť a spoločnosť TME nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo pravdivosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach. Tieto webové stránky a materiály na nich obsiahnuté sú poskytované také, aké sú a bez akejkoľvek záruky, výslovné či predpokladané.
Spoločnosť TME si však vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny modelov, vybavenia, špecifikácií a dostupnosti vozidiel.

Ceny produktov značiek Toyota a Lexus
Informácie o cenách, obsiahnuté na týchto webových stránkach alebo poskytované ich prostredníctvom, nepredstavujú ponuku predaja výrobkov TOYOTA alebo Lexus a nie sú záväzné pre autorizovaných predajcov alebo opravcov TOYOTA alebo Lexus. Nákup akéhokoľvek výrobku TOYOTA alebo Lexus sa riadi podmienkami konkrétnej kúpnej zmluvy.

Použitie technológie cookies
TME používa technológiu cookies, ktorá umožňuje TME sledovať Vašu návštevu na webových stránkach KINTO, aby TME mohla zaznamenávať Vaše aktivity na webových stránkach KINTO a urobiť ich pre Vás užitočnejšími. TME prostredníctvom tejto technológie nezaznamenáva informácie o jednotlivých užívateľoch, takže sa neukladajú ani nepoužívajú žiadne konkrétne informácie o Vás. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby súbory cookies neprijímal, alebo aby Vás upozorňoval na ich odosielanie.

Osobné údaje / vstup užívateľa
Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti TME prostredníctvom webových stránok KINTO, budú použité na zlepšenie služieb KINTO, ktoré sú Vám poskytované, vrátane marketingových účelov. Spoločnosť TME vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečila bezpečné zhromažďovanie, prenos a uchovávanie osobných údajov v súlade s povahou týchto údajov. Spoločnosť TME neodovzdáva Vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou členov distribučnej siete TOYOTA a Lexus v Slovenskej republike. Vždy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a v určitých prípadoch aj na vznesenie námietky proti ich používaniu.
V prípadoch, keď spoločnosť TME nemá povinnosť sledovať a/alebo kontrolovať akékoľvek užívateľské príspevky zverejnené používateľmi na stránkach KINTO a nenesie za nich žiadnu zodpovednosť, si spoločnosť TME vyhradzuje právo preskúmať akékoľvek takéto užívateľské príspevky z hľadiska ich súladu s právnymi predpismi a v prípade ich rozporu s právnymi predpismi je odstrániť zo stránok KINTO bez odôvodnenia.

Autorské práva, práva priemyselného a duševného vlastníctva
Prezentácia a všetok obsah týchto webových stránok sú chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva. Informácie, ilustrácie alebo grafiku obsiahnutú na týchto webových stránkach môžete používať iba na nekomerčné osobné účely a bez predchádzajúceho písomného súhlasu TME ich nesmiete reprodukovať, upravovať, prenášať, licencovať ani zverejňovať, a to ako celok ani po častiach, s výnimkou ich prezerania.
Použitie obrázkov z oficiálnych webových stránok KINTO na webových stránkach fanklubov a osobných stránkach
TME uznáva povahu internetu ako prostriedku na zdieľanie informácií, a preto, povoľuje jednotlivcom kopírovať ilustrácie z webových stránok KINTO na svoje osobné webové stránky alebo na oficiálne webové stránky fanklubov, pokiaľ o to požiadajú správcu webových stránok KINTO: cust.service@toyota-europe.com. Na to, aby mohla byť žiadosť schválená, sa musí žiadateľ zaviazať, že splní nižšie uvedené podmienky:
    • Účelom webových stránok nie je zisk;
    • Webové stránky prezentujú pozitívny obraz spoločnosti KINTO a jej produktov;
    • Webové stránky neobsahujú obscénny ani nezákonný materiál;
    • Ilustrácie zostanú bez zmeny (na ilustráciách nebude umiestnený žiadny ďalší text, nebudú použité vo fotomontáži, nebudú skreslené ani zmenené ich farby atď.);
    • Kopírovať je možné iba vyobrazenie produktov KINTO, TOYOTA a Lexus; najmä nie je možné kopírovať prvky usporiadania a grafického dizajnu webových stránok KINTO;
    • Počet kopírovaných ilustrácií je primeraný a zodpovedá účelu súkromných webových stránok alebo webových stránok fanklubu;
    • Vlastník autorských práv je uvedený takto:
"Copyright © 2005-2018 Toyota Motor Europe ("TME")";
    •  Zdroj ilustrácie je uvedený hypertextovým odkazom na webové stránky KINTO;
    • Používaním ilustrácií dáva užívateľ súhlas na to, aby ju TME kontaktovala za účelom vytvorenia spojenia medzi webovými stránkami KINTO a webovými stránkami tejto osoby;
    • Užívateľ berie na vedomie, že ho TME môže podľa svojho uváženia požiadať o odstránenie ilustrácie. V takom prípade túto ilustráciu na vyzvanie bezodkladne odstráni zo svojich webových stránok.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, logá a servisné značky na týchto stránkach sú vlastníctvom spoločnosti Toyota Motor Corporation, TME alebo tretích strán. Nesmú byť používané, priebežne sťahované, kopírované alebo akýmkoľvek spôsobom šírené bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Toyota Motor Corporation, TME alebo prípadne tretích strán, ktorým príslušná ochranná známka patrí.

Hypertextový odkaz

Webové stránky KINTO môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť TME neposkytuje žiadne záruky ohľadom presnosti, úplnosti alebo pravdivosti informácií obsiahnutých v akomkoľvek takom odkaze alebo na akýchkoľvek iných webových stránkach, na ktoré odkazujú webové stránky KINTO, a ich prezeranie je na Vaše vlastné riziko.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť TME výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo zvláštne škody vzniknuté v súvislosti s Vaším prístupom na webové stránky KINTO alebo ich používaním, okrem iného vrátane akýchkoľvek strát alebo škôd spôsobených vírusom na Vašom počítačovom zariadení alebo v dôsledku Vášho spoliehania sa na informácie získané prostredníctvom webových stránok KINTO.

Aktualizácia zásad

Spoločnosť TME si vyhradzuje právo tieto zásady kedykoľvek aktualizovať, pokiaľ to bude z obchodného hľadiska vhodné, a týmto Vás vyzývame, aby ste túto stránku so zásadami navštívili a oboznámili sa s ňou pri každej návšteve týchto stránok.

Obdržané odporúčania

Zverejnením akéhokoľvek odporúčania na týchto webových stránkach KINTO, súhlasíte s tým, že si spoločnosť TOYOTA vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia obdržané odporúčania na týchto webových stránkach KINTO upraviť, bezplatne zverejniť alebo nezverejniť. Spoločnosť TOYOTA nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah oznámení zverejnených na týchto webových stránkach KINTO.

Newsletter

Využívanie služby Newsletter je vaše slobodné a dobrovoľné rozhodnutie. Poskytnutie údajov zadaním e-mailovej adresy a začiarknutím políčok so súhlasom s využívaním služby Newsletter je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre zasielanie Newslettera. Správcom osobných údajov za účelom využívania služby Newsletter je spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., IČO: 31 585 973, so sídlom Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 19, PSČ 821 04 (ďalej ako „TCE-SK“). Vaše údaje budú spracovávané správcom za účelom zasielania Newsletteru, ktorý obsahuje marketingové, propagačné a obchodné informácie značiek Toyota a Lexus.

Zoznámte sa s informáciami o spracovaní Vašich osobných údajov

Kto a ako spracováva Vaše údaje?

(Informačná povinnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) )

Informujeme Vás, že:

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., IČO: 31 585 973, so sídlom Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 19, PSČ 821 04, www.toyota.sk, infolinka: 0800 700 400, e-mail: info@toyota.sk  (ďalej ako „TCE-SK“)

TCE-SK vymenovala poverenca na ochranu osobných údajov (ďalej ako „Poverenec“). Na Poverenca sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.

Kontaktné údaje Poverenca:
e-mailová adresa: laws@laws.sk

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov za účelom zasielania Newsletteru je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Okrem súhlasu je ďalším právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Na tomto základe spracovávame Vaše údaje za účelom:

• vybavovanie Vašich podnetov, žiadostí a sťažností, aktualizácia údajov a databáza odberateľov Newslettera
• ochrana práv a záujmov TCE-SK a uplatnenie či obhájenie nárokov TCE-SK;
• optimalizácia našich produktov a služieb, ich lepšie prispôsobenie potrebám zákazníkov (analytické a štatistické účely).

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním Newslettera (odhlásiť sa z odberu Newslettera). V takom prípade bude Vaša e-mailová adresa odstránená z nášho zoznamu adresátov (odkaz na odhlásenie sa z odberu Newslettera je uvedený v každom e-maile s Newsletterom).

Príjemcami Vašich osobných údajov budú: Autorizovaní predajcovia a opravcovia Toyoty a Lexusu v Slovenskej republike ako samostatní správcovia, a ďalej spoločnosti spolupracujúce v oblasti IT služieb, marketingových služieb, prieskumu trhu, call centier, spoločnosti podporujúce organizáciu a realizáciu akcií ako spracovatelia;

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej, pokiaľ k tomu dáte súhlas, odovzdané spoločnosti Act-On so sídlom Portland, Oregon, 121 SW Morrison St. Suite 1600, Portland, OR 97204 USA a spoločnosti Livechat Inc. (USA), ktoré vyhlasujú, že na základe zmluvných doložiek zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov, porovnateľnú s úrovňou ochrany zaručenou GDPR. Kópiu osobných údajov poskytnutých týmto spoločnostiam môžete získať od kontaktného miesta na ochranu údajov spoločnosti TCE-SK.

Kontaktné miesto na ochranu údajov spoločnosti TCE-SK môžete kontaktovať ohľadom spracovania vašich údajov na e-mailovej adrese: laws@laws.sk

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti Vášho súhlasu so zasielaním Newslettera, najdlhšie však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu so zasielaním Newslettera. Na účely plnenia právnych predpisov (napr. povinnosti archivácie) budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu stanovenú právnymi predpismi. Na účely založené na oprávnenom záujme spoločnosti TCE-SK (napr. konvenčný marketing, ochrana práv a záujmov spoločnosti TCE-SK, uplatňovanie a obhajovanie nárokov spoločnosti TCE-SK) budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu trvania týchto účelov alebo do doby, než vznesiete námietku, v každom prípade najviac 5 rokov od doby, čo začne spracovanie osobných údajov z titulu oprávneného záujmu.

Máte právo na prístup k obsahu údajov, ktoré nám poskytujete, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu, právo vzniesť námietku proti profilovaniu.

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv je možné zaslať písomne ​​na adresu sídla TCE-SK alebo elektronicky na adresu: laws@laws.sk

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou TCE-SK porušuje ustanovenia GDPR.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania súvisiaceho s automatizovaným rozhodovaním, tj profilovania, ktoré by prebiehalo bez ľudskej účasti.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (súhlasy) zaslaním e-mailu na adresu: laws@laws.sk, alebo zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla TCE-SK.