1. Pre zákazníkov
  2. Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Ukončenie lízingu


Túto kapitolu sme pre Vás pripravili, aby sme Vám pomohli zaistiť bezproblémové vrátenie vozidla po skončení operatívneho lízingu. Vozidlo by malo byť v súlade s podmienkami lízingovej zmluvy vrátené v stave zodpovedajúcom „primeranému opotrebovaniu“. Akceptovateľné poškodenie znamená zhoršenie stavu vozidla plynúce z normálneho obvyklého používania a prevádzky vozidla. Nezahŕňa akékoľvek zhoršenie stavu vozidla, ktorý je spôsobený neakceptovateľným poškodením (úmyselným, nedbalostným či náhodným) alebo jeho nesprávnym užívaním. Zmyslom tejto kapitoly je poskytnúť Vám jasnejšiu predstavu o tom, čo je už definované ako neakceptovateľné poškodenie. Cieľom je zabrániť akýmkoľvek nedorozumeniam a poskytnúť rámec pre otvorené a férové konanie v prípade, že bude nutné vzhľadom na stav vráteného vozidla Vám naúčtovať pri ukončení operatívneho lízingu náhradu škody či iné platby a poplatky.

Vrátenie vozidla spoločnosti TFSSK po skončení leasingovej zmluvy o operatívnom lízingu

Ako prebieha vrátenie vozidla po skončení operatívneho lízingu?

Na vrátenie vozidla budete vyzvaní listom zaslaným e-mailom alebo poštou minimálne 30 dní pred koncom zmluvy. Nájdete tu návod na objednanie vrátenia vozidla, miesto vrátenia vozidla a kontakt na technika. V prípade otázok, alebo nejasností, sa môžete s nami spojiť e- mailom: Remarketing.kinto@toyota.sk

Odporúčaná kontrola vozidla pred vrátením

Nájomca má povinnosť vrátiť vozidlo čisté. Interér vozidla musí byť vyčistený a bez akýchkoľvek pretrvávajúcich nepríjemných pachov (napríklad zápachu cigaretového dymu alebo zvieracích či organických pachov)“. Ak bude vozidlo vrátené v stave, v ktorom nebude možné vykonať riadnu kontrolu, budú náklady na uvedenie vozidla do vyššie predpísaného stavu, rovnako ako prípadné ďalšie poškodenia nájdené po následnej kontrole vozidla, naúčtované nájomcovi. Vozidlo musí byť v okamihu vrátenia prevádzkyschopné a v súlade s platnou vyhláškou ministerstva dopravy. Pri vrátení vozidla prenajímateľovi bude vyplnený Odovzdávací protokol o vrátení a stave vozidla, ktorý zaznamená skutočný stav vozidla a na základe ktorého bude ukončená leasingová zmluva. Ten si odsúhlasia obe strany podpisom. Kópiu protokolu dostanete od technika na požiadanie. Všetky poistné udalosti musia byť vyriešené pred konečným vrátením vozidla, po vrátení už nie je možné nahlásiť akékoľvek poškodenie ako poistnú udalosť. Polepy, ktoré neboli súčasťou dohodnutých služieb, je potrebné pred navrátením vozidla odstrániť – na povrchu nesmú zanechať žiadne mechanické poškodenie ani nesmie dôjsť k zmene farby. Pokiaľ nájomca samolepky na vozidle ponechá, bude povinný uhradiť náklady na ich odstránenie.

Spoločne s vozidlom je potrebné vrátiť:

• kompletnú sadu kľúčov (obvykle 2-3 ks vr. štítku s kódom), prípadne ďalšie kľúče od systému zabezpečenia radenia
• servisnú knižku (riadne vedenú a kompletne vyplnenú), a manuály dodané výrobcom vozidla
• doklady od vozidla (OEV, Zelená karta)
• platobnú tankovaciu kartu (ak bola súčasťou dohodnutých služieb)
• druhú sadu pneumatík v batožinovom priestore vozidla, ak bola súčasťou dohodnutých služieb či príslušenstvom vozidla pri jeho obstaraní)
• povinnú výbavu
• doplnkovú výbavu, ktorá bola súčasťou zmluvy (napr. strešný nosič, snehové reťaze, strešný box, bezpečnostný kľúč k skrutkám alebo maticiam kolies a iné…).

Kompletné pôvodné vybavenie, príslušenstvo vozidla, ovládacie prvky, prípadne súčasti doplnkovej výbavy vrátane navigačných systémov, musia byť bez poškodenia, plne funkčné a používané vždy správnym spôsobom. Nájomca je ďalej povinný oznámiť prenajímateľovi akékoľvek poškodenie či chýbajúce súčasti kompletnej výbavy. Všetky elektronické bezpečnostné prvky a príslušenstvo, ktoré slúžia ako asistenti vodiča, napr. parkovacie senzory, adaptívny tempomat a pod. musia byť funkčné a nepoškodené. Vozidlo samotné musí byť pojazdné, palubný systém by nemal signalizovať žiadnu chybu alebo závadu. Vo vozidle musí byť dostatok paliva (alebo dostatočne nabitá batéria v prípade, že sa jedná o elektromobil), aby mohlo dôjsť k odvozu vozidla. Doplnenie paliva nevyhnutného na odvoz vozidla bude prefakturované nájomcovi.

Upozornenie

Pred vrátením vozidla sa prosím uistite, že všetky poistné udalosti boli uzavreté. Zabezpečte prosím, aby všetky poškodenia, ktoré boli nahlásené ako poistná udalosť, boli opravené. Dohlásenie poistných udalostí a opravy týchto poškodení, je nutné vykonať pred vrátením vozidla a ukončením leasingovej zmluvy! Znehodnotenie vozidla, alebo neopravené poškodenia (vr. nenahlásených poistných udalostí), budú nájomcovi preúčtované podľa kalkulácie nákladov na opravu od autorizovaného servisu Toyota/Lexus SR, prípadne iného oprávneného dodávateľa na základe schválených a licencovaných kalkulácií pre opravu.

Za chýbajúce kľúče od vozidla, palubnú literatúru, bezpečnostný kľúč k skrutkám, či maticiam kolies (ak je týmto vozidlo vybavené) bude preúčtovaná náhrada za ich obstaranie. To isté platí aj pre nekompletnú alebo poškodenú výbavu zahrnutú v leasingovej zmluve, napr.: rádio, navigačný systém, strešné nosiče, reťaze, držiaky kolies a pod.

„Odovzdávací protokol o vrátení a stave vozidla“ zachytáva iba viditeľné poškodenia, avšak žiadne skryté, prípadne technické nedostatky. Pokiaľ prenajímateľ/veriteľ tieto nedostatky zistí, náklady na ich odstránenie autorizovaným servisom budú prefakturované nájomcovi/dlžníkovi.

 

Ukončenie lízingu vozidla

Zhrnutie

Pokiaľ je vozidlo vrátené neopravené s poškodením, bude preúčtovaná čiastka podľa kalkulácie nákladov na opravu. Za chýbajúce kľúče od vozidla, palubnú literatúru, bezpečnostný kľúč k skrutkám, či maticiam kolies (ak je týmto vozidlo vybavené) bude preúčtovaná náhrada za ich obstaranie a výmenu. Za chýbajúcu, nekompletnú alebo poškodenú výbavu zahrnutú v leasingovej zmluve, ako: rádio, navigačné, systém, strešné nosiče, reťaze, držiaky kolies a i., bude preúčtovaná náhrada za ich opravu alebo obstaranie. Dohlásenie poistných udalostí a opravy týchto poškodení je nutné vykonať pred vrátením vozidla a ukončením leasingovej zmluvy, následne už nie je možné!

Pre objednanie nového vozidla, prosím informujte aspoň 6 mesiacov pred skončením leasingovej zmluvy predajcu svojho existujúceho vozidla alebo Vašu kontaktnú osobu v TFSSK. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho predajcu alebo kontaktnú osobu v TFSSK či kontaktnú osobu zodpovednú vo Vašej spoločnosti za prevádzku vozového parku.