1. Pre zákazníkov
  2. Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Ukončenie lízingu

Túto kapitolu sme pre Vás pripravili, aby sme Vám pomohli zaistiť
bezproblémové vrátenie vozidla po skončení operatívneho lízingu. Vozidlo by
malo byť v súlade s podmienkami lízingovej zmluvy vrátené v stave
zodpovedajúcom „primeranému opotrebovaniu“. Akceptovateľné poškodenie
znamená zhoršenie stavu vozidla plynúce z normálneho obvyklého používania a
prevádzky vozidla. Nezahŕňa akékoľvek zhoršenie stavu vozidla, ktorý je
spôsobený neakceptovateľným poškodením (úmyselným, nedbalostným či
náhodným) alebo jeho nesprávnym užívaním. Zmyslom tejto kapitoly je
poskytnúť Vám jasnejšiu predstavu o tom, čo je už definované ako
neakceptovateľné poškodenie. Cieľom je zabrániť akýmkoľvek
nedorozumeniam a poskytnúť rámec pre otvorené a férové konanie v prípade,
že bude nutné vzhľadom na stav vráteného vozidla Vám naúčtovať pri ukončení
operatívneho lízingu náhradu škody či iné platby a poplatky.

Vrátenie vozidla spoločnosti TFSSK po skončení leasingovej zmluvy o operatívnom lízingu

Ako prebieha vrátenie vozidla po skončení operatívneho lízingu?

Na vrátenie vozidla budete vyzvaní listom zaslaným e-mailom alebo poštou
minimálne 30 dní pred koncom zmluvy. Nájdete tu návod na objednanie
vrátenia vozidla, miesto vrátenia vozidla a kontakt na technika. V prípade
otázok, alebo nejasností, sa môžete s nami spojiť e-
mailom: Remarketing.kinto@toyota.sk

Odporúčaná kontrola vozidla pred vrátením

Nájomca má povinnosť vrátiť vozidlo čisté. Interér vozidla musí byť vyčistený a
bez akýchkoľvek pretrvávajúcich nepríjemných pachov (napríklad zápachu
cigaretového dymu alebo zvieracích či organických pachov)“. Ak bude vozidlo
vrátené v stave, v ktorom nebude možné vykonať riadnu kontrolu, budú
náklady na uvedenie vozidla do vyššie predpísaného stavu, rovnako ako
prípadné ďalšie poškodenia nájdené po následnej kontrole vozidla, naúčtované
nájomcovi. Vozidlo musí byť v okamihu vrátenia prevádzkyschopné a v súlade s
platnou vyhláškou ministerstva dopravy. Pri vrátení vozidla prenajímateľovi
bude vyplnený Odovzdávací protokol o vrátení a stave vozidla, ktorý
zaznamená skutočný stav vozidla a na základe ktorého bude ukončená
leasingová zmluva. Ten si odsúhlasia obe strany podpisom. Kópiu protokolu
dostanete od technika na požiadanie. Všetky poistné udalosti musia byť
vyriešené pred konečným vrátením vozidla, po vrátení už nie je možné nahlásiť
akékoľvek poškodenie ako poistnú udalosť. Polepy, ktoré neboli súčasťou
dohodnutých služieb, je potrebné pred navrátením vozidla odstrániť – na
povrchu nesmú zanechať žiadne mechanické poškodenie ani nesmie dôjsť k
zmene farby. Pokiaľ nájomca samolepky na vozidle ponechá, bude povinný
uhradiť náklady na ich odstránenie.

Spoločne s vozidlom je potrebné vrátiť:

• kompletnú sadu kľúčov (obvykle 2-3 ks vr. štítku s kódom), prípadne ďalšie
kľúče od systému zabezpečenia radenia
• servisnú knižku (riadne vedenú a kompletne vyplnenú), a manuály dodané
výrobcom vozidla
• doklady od vozidla (OEV, Zelená karta)
• platobnú tankovaciu kartu (ak bola súčasťou dohodnutých služieb)
• druhú sadu pneumatík v batožinovom priestore vozidla, ak bola súčasťou
dohodnutých služieb či príslušenstvom vozidla pri jeho obstaraní)
• povinnú výbavu
• doplnkovú výbavu, ktorá bola súčasťou zmluvy (napr. strešný nosič, snehové
reťaze, strešný box, bezpečnostný kľúč k skrutkám alebo maticiam kolies a
iné…).

Kompletné pôvodné vybavenie, príslušenstvo vozidla, ovládacie prvky,
prípadne súčasti doplnkovej výbavy vrátane navigačných systémov, musia byť
bez poškodenia, plne funkčné a používané vždy správnym spôsobom. Nájomca
je ďalej povinný oznámiť prenajímateľovi akékoľvek poškodenie či chýbajúce
súčasti kompletnej výbavy. Všetky elektronické bezpečnostné prvky a
príslušenstvo, ktoré slúžia ako asistenti vodiča, napr. parkovacie senzory,
adaptívny tempomat a pod. musia byť funkčné a nepoškodené. Vozidlo
samotné musí byť pojazdné, palubný systém by nemal signalizovať žiadnu
chybu alebo závadu. Vo vozidle musí byť dostatok paliva (alebo dostatočne
nabitá batéria v prípade, že sa jedná o elektromobil), aby mohlo dôjsť k odvozu
vozidla. Doplnenie paliva nevyhnutného na odvoz vozidla bude prefakturované
nájomcovi.

Upozornenie

Pred vrátením vozidla sa prosím uistite, že všetky poistné udalosti boli
uzavreté. Zabezpečte prosím, aby všetky poškodenia, ktoré boli nahlásené ako
poistná udalosť, boli opravené. Dohlásenie poistných udalostí a opravy týchto
poškodení, je nutné vykonať pred vrátením vozidla a ukončením leasingovej
zmluvy! Znehodnotenie vozidla, alebo neopravené poškodenia (vr.
nenahlásených poistných udalostí), budú nájomcovi preúčtované podľa
kalkulácie nákladov na opravu od autorizovaného servisu Toyota/Lexus SR,
prípadne iného oprávneného dodávateľa na základe schválených
a licencovaných kalkulácií pre opravu.

Za chýbajúce kľúče od vozidla, palubnú literatúru, bezpečnostný kľúč k
skrutkám, či maticiam kolies (ak je týmto vozidlo vybavené) bude preúčtovaná
náhrada za ich obstaranie. To isté platí aj pre nekompletnú alebo poškodenú
výbavu zahrnutú v leasingovej zmluve, napr.: rádio, navigačný systém, strešné
nosiče, reťaze, držiaky kolies a pod.

„Odovzdávací protokol o vrátení a stave vozidla“ zachytáva iba viditeľné
poškodenia, avšak žiadne skryté, prípadne technické nedostatky. Pokiaľ
prenajímateľ/veriteľ tieto nedostatky zistí, náklady na ich odstránenie
autorizovaným servisom budú prefakturované nájomcovi/dlžníkovi.

 

Ukončenie lízingu vozidla

Zhrnutie

Pokiaľ je vozidlo vrátené neopravené s poškodením, bude preúčtovaná čiastka
podľa kalkulácie nákladov na opravu. Za chýbajúce kľúče od vozidla, palubnú
literatúru, bezpečnostný kľúč k skrutkám, či maticiam kolies (ak je týmto
vozidlo vybavené) bude preúčtovaná náhrada za ich obstaranie a výmenu. Za
chýbajúcu, nekompletnú alebo poškodenú výbavu zahrnutú v leasingovej
zmluve, ako: rádio, navigačné, systém, strešné nosiče, reťaze, držiaky kolies a i.,
bude preúčtovaná náhrada za ich opravu alebo obstaranie. Dohlásenie
poistných udalostí a opravy týchto poškodení je nutné vykonať pred vrátením
vozidla a ukončením leasingovej zmluvy, následne už nie je možné!

Pre objednanie nového vozidla, prosím informujte aspoň 6 mesiacov pred
skončením leasingovej zmluvy predajcu svojho existujúceho vozidla alebo Vašu
kontaktnú osobu v TFSSK. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho
predajcu alebo kontaktnú osobu v TFSSK či kontaktnú osobu zodpovednú vo
Vašej spoločnosti za prevádzku vozového parku.