1. Pre zákazníkov
  2. Opravy a údržba

OPRAVY A ÚDRŽBA

Pravidelné servisné prehliadky vozidla

Počas používania vozidla je nutné vykonávať na vozidle:

Pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom
Výrobcom predpísané intervaly údržby vozidiel sú uvedené v materiáloch
výrobcu, ktoré ste získali pri odovzdaní a prevzatí vozidla (servisná knižka,
manuál na obsluhu vozidla). Predpísané intervaly musia byť dodržané z dôvodu
správnej funkcie vozidla aj kvôli možnosti eventuálneho uplatnenia opráv
zadarmo pri poruchách vozidla v záručnej dobe! Povolená tolerancia je 1 000
km alebo 1 mesiac.

Servisná knižka
Máte povinnosť zaistiť pravidelné aktualizovanie a opečiatkovanie servisnej
knihy po každej prehliadke vozidla.

Údržba, výmena dielov a servis v rámci prevádzkového opotrebovania vozidla.
Diely a príslušenstvo podliehajúce prevádzkovému opotrebeniu je nutné
kontrolovať a meniť podľa ich aktuálneho stavu tak, aby boli vždy zachované
všetky funkcie nutné k celkovému chodu vozidla a bezpečnosti jeho prevádzky
(prevádzkové kvapaliny, brzdy, stierače atď.).

Opravy
Prípadné poruchy a problémy so štandardným fungovaním vozidla riešia
opravou autorizované servisy výrobcu vozidla v rámci záručných podmienok.

• Všetky servisné úkony musia byť vykonávané výhradne v sieti autorizovaných
servisov príslušnej značky vozidla.
• Pri vozidlách, ktoré sú vybavené dodatočne namontovaným elektronickým
alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, je potrebné pri každej
pravidelnej servisnej prehliadke objednať aj kontrolu správnej funkcie daného
zariadenia (neplatí pre aktívne vyhľadávacie systémy).

Odovzdanie vozidla do servisu a jeho vyzdvihnutie

• Pri odovzdávaní vozidla do servisu, prosím, predložte servisnú knižku vozidla.
Pri spisovaní zákazky je povinnosťou preferovaného autorizovaného servisu
značky vozidla stanoviť predpokladanú cenu a termín dokončenia servisného
úkonu.
• Pri odovzdávaní vozidla do servisu prosím vyplňte „Objednávkový list –
Údržba a opravy“ Príslušný preferovaný autorizovaný servis značky vozidla
skontaktuje TFSSK a vyžiada si schválenie servisného úkonu.
• V prípade pravidelnej servisnej prehliadky alebo opravy počas záruky, prosím,
skontrolujte, či bol preferovaným autorizovaným servisom značky vozidla
vykonaný zápis do servisnej knižky vozidla!