1. Pre zákazníkov
  2. Asistencia

ASISTENCIA

Vážený zákazník, pokiaľ je súčasťou Vašich zmluvných podmienok cestná
asistenčná služba, potom ste spolu s vozidlom a jeho dokladmi prevzal aj Kartu
asistenčnej služby. Zoznámte sa, prosím, dobre so službami, ktoré môžete v
prípade núdzovej situácie (poruchy alebo nehody) Vášho vozidla využiť.

Karta asistenčnej služby zabezpečuje užívateľom vozidiel prenajatých firmou
TFSSK zvýhodnené poskytovanie služieb v prípade poruchy alebo nehody a
taktiež poskytovanie potrebných informácií. Platnosť služieb je uvedená na
Karte asistenčnej služby. V prípade núdzovej situácie (poruchy, nehody) je tu
pre Vás nepretržite Toyota Eurocare prípadne Lexus Euro Assistance 24, ktorej
telefónne číslo sa nachádza na Vašej Karte cestnej asistencie prípadne na štítku
vylepenom na skle Vášho vozidla. Vždy pri objednávaní konkrétnej služby
najskôr uveďte, že ste jej držiteľom, a pri poskytovaní konkrétnej objednanej
služby budete uplatňovať výhody s tým spojené. Všetky doklady, ktoré sú
vystavené v súvislosti s poskytnutím služieb v rámci cestnej asistenčnej služby,
musia byť Vami overené (z hľadiska rozsahu, kvality a ceny vykonaných služieb
a uvedenie Vašich identifikačných údajov – VIN a EČV vozidla, Vášho mena a
pod.) a potvrdené ( dátum a Váš podpis).

Pomoc poskytovaná Toyota Eurocare alebo Lexus Euro Assistance 24

Komu je pomoc poskytovaná?

„Užívateľovi”, tj oprávnenému vodičovi a posádke v maximálnom počte osôb
uvedených v technickom preukaze vozidla, prevážané s vedomím oprávneného
vodiča v rovnakom vozidle v čase jeho poruchy alebo nehody.

Čo je porucha?

Je to stav, keď je vozidlo nepojazdnej alebo nespôsobilej prevádzky na
pozemných komunikáciách či v teréne z dôvodu opotrebenia alebo poškodenia
jeho súčastí, spôsobené vlastnou funkciou jednotlivých častí vozidla pri bežnej
prevádzke alebo v dôsledku dopravnej nehody, nepredpokladaného
nedostatku/zámeny/ úniku/zamrznutia paliva, nedostatočného množstva
prevádzkových náplní, vybitého akumulátora – naštartovanie/výmena, úniku
vzduchu/defektu pneumatík, zlomenie/straty/uzamknutie kľúča a z dôvodu
poruchy zariadenia, tvoriacich povinné vybavenie vozidla pre jeho prevádzku
(stieračov predného skla, bezpečnostných pásov a predpísaných vonkajších
svetiel vozidla). Za nepojazdné vozidlo je považované vozidlo, ktoré z dôvodu
zásahu tretích strán (vandalizmus, pokus o krádež vozidla alebo jeho častí,
rozbitie okien) je nepojazdné alebo nespôsobilé prevádzky na pozemných
komunikáciách či teréne podľa príslušných právnych predpisov. Vyslobodenie
vozidla z účelovej komunikácie, v prípade, že udalosť nastala na účelovej
komunikácii, nie je súčasťou cestnej asistenčnej služby a je hradené
oprávneným vodičom či zákazníkom podľa skutočných nákladov s
vyslobodením vozidla súvisiacich. Poruchou však nie je systematická obnova
vozidla, jeho údržba, technická prehliadka inštalácie dodatkových zariadení ani
nedostatok v povinnej výbave vozidla.

Čo je nehoda?

Je to stav, keď je vozidlo poškodené vonkajšou silou vonkajšej strany (vplyvom
nárazu), v dôsledku ktorého je nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na
pozemných komunikáciách podľa príslušných právnych predpisov.

Čo je asistencia?

Je to servisná služba alebo pomoc, ktorú poskytuje alebo sprostredkuje
zmluvný partner TFSSK alebo jeho zahraničný partner oprávnenému užívateľovi
vozidla, bližšie špecifikovaná v ďalšom texte.

Službu môžete využiť v prípade:

• poruchy,
• defektu pneumatiky,
• nehody,
• straty kľúčov či zabuchnutie kľúčov vo vozidle,
• problému s palivom,
• krádeže vozidla,
• vybitie batérie,
• ďalších problémov s vaším vozidlom.

Cestnú asistenciu Toyota Eurocare môžete využiť v nasledujúcich krajinách:

Andora, Belgicko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Čierna Hora, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Chorvátsko, Írsko,
Island, Taliansko, Korzika, Cyprus, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva,
Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Monako, Nemecko, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, San Maríno,
Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko
(európska časť), Ukrajina, Veľká Británia, Vatikán.

Definícia pojmov a podmienok

Rozsah nároku na asistenčné služby Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24:

Nárok na čerpanie služieb bezplatnej asistencie vzniká iba za predpokladu
kontaktovania centrály Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24
bezprostredne po vzniku incidentov popísaných nižšie. Predovšetkým sa tým
rozumie, že skôr ako klient začne akokoľvek riešiť udalosť na svojom vozidle,
musí kontaktovať linku asistenčnej služby za účelom schválenia/vyhľadania
dodávateľa technickej pomoci či služieb.

Nárok na asistenčné služby majú vodič vozidla a osoby prepravované vo vozidle
v čase vzniku udalosti (v súlade s platnými predpismi av súlade s technickým
preukazom vozidla). Služby sa nevzťahujú na osoby prepravované vo vozidle za
odplatu a na stopára.

Bezplatná asistenčná služba Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24 je
poskytovaná v prípade týchto incidentov:

• Porucha – poruchou sa rozumie mechanická, elektrická alebo elektronická
porucha, v dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na
prevádzku.

• Nehoda – udalosť, pri ktorej dôjde vplyvom nárazu k mechanickej udalosti,
pri ktorej dôjde vplyvom nárazu k mechanickému poškodeniu vozidla zvonku av
dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na
pozemných komunikáciách.

• Problémy s palivom
• ťažkosti spôsobené natankovaním nesprávneho alebo nekvalitného paliva
• ťažkosti spôsobené zamrznutím paliva
• ťažkosti spôsobené nedostatkom paliva v nádrži – asistenčná služba zariadi
dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené.
Cena dovezeného paliva bude uhradená klientom/užívateľom vozidla.

• Vybitie batérie – asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla, ktoré
vykoná štart vozidla cez štartovacie káble alebo v prípade nutnosti odtiahnutie
do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota/Lexus.

• Defekt pneumatiky – asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla.
Technik vykoná výmenu pneumatiky za rezervu. V prípade, že klient nemá
rezervu alebo defekt nie je možné opraviť opravnou sadou, bude vozidlo
odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota/Lexus. Opravu
pneumatiky v servise a cenu novej pneumatiky (pokiaľ je nutné ju vymeniť)
hradí klient/užívateľ vozidla.

• Strata kľúčov či uzamknutie kľúčov vo vozidle – asistenčná služba zariadi
príchod asistenčného vozidla a vyškolený technik vykoná odomknutie vozidla.
Cenu dielov týmto zákrokom poškodených alebo cenu dovezených náhradných
kľúčov hradí klient/užívateľ vozidla. V prípade nemožnosti otvoriť vozidlo na
mieste zaistí asistenčná centrála odtiahnutia vozidla do autorizovaného servisu
Toyota/Lexus, kde dôjde k otvoreniu vozidla autorizovaným technikom.
Náklady za prácu v servise a náhradné diely hradí klient/užívateľ vozidla.

• Krádež vozidla – odcudzenie vozidla cudzím subjektom, ku ktorému dôjde
mimo domovskej krajiny klienta.

Asistenčnú službu môžete kontaktovať aj v prípade ďalších problémov s vaším
vozidlom, ktoré nie sú kryté týmto programom (napríklad poškodenie v
dôsledku vandalizmu, krádež vozidla v rámci domovskej krajiny). Aj v týchto
situáciách vám skúsení operátori vždy poradia a odporučia ten najvhodnejší
postup riešenia vašej situácie.

Definícia miesta bydliska klienta/užívateľa vozidla

Ak je nájomcom fyzická osoba, potom je za bydlisko považovaná adresa
trvalého bydliska klienta/vodiča vozidla v čase incidentu. Pokiaľ bude nájomca
spolujazdcom vo vozidle, tak sa asistencia primárne vzťahuje na jeho osobu a za
bydlisko je potom brané trvalé bydlisko nájomcu ako spolujazdca. Ak je
nájomcom právnická osoba (firemné vozidlo), potom je za bydlisko považované
sídlo spoločnosti.

Prehľad služieb

Rozsah asistenčných služieb v mieste
bydliska  
nad 50 km vzahraničí  
Cestná asistencia
Odťahová služba
Správy a poradenstvo
Náhradná doprava – pokračovanie v jazde  

Hotel  

Náhradné vozidlo  

Vyzdvihnutie opraveného vozidla  

Odťah vozidla do autorizovaného servisu podľa volby klienta  
 
Náhradný vodič    
Repatriácia vozidla    
Dodanie náhradných dielov    

Služby poskytované v mieste bydliska

Cestná asistencia – V prípade poruchy alebo v prípade nehody, ktorá by vašu
Toyotu urobila nepojazdnú, vám služba Toyota Eurocare bezplatne poskytne
okamžitý zásah profesionálnej cestnej služby, ktorá zaistí odstránenie menšej
poruchy opraviteľnej priamo na mieste.

Odťahová služba – V prípade, že by bol pokus o uvedenie vozidla späť do
pojazdného stavu neúspešný alebo sa ukázal byť nepraktickým, zaistí Toyota
Eurocare odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota.
Pokiaľ vyvstane nutnosť uschovania vozidla do doby, než bude otvorený
príslušný najbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí úschovu
tohto vozidla až do výšky 75 €. Asistenčná služba tiež zaistí prepravu
akéhokoľvek prívesu alebo karavanu (so štandardným 50 mm závesným
spojovacím zariadením) pripojeného k vozidlu do toho istého autorizovaného
servisu Toyota. V prípade odtiahnutia vozidla s hybridným pohonom musí byť
odtiahnutie vykonané na hydraulickej plošine. Za účelom otvorenia zákazky
pred začatím opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí vhodnú dopravu
(taxi, vlak) jednej osoby do daného servisu 1x tam a späť. Maximálny finančný
limit na túto službu je 40 EUR.

Správy a poradenstvo – V prípade akéhokoľvek technického problému
spojeného s používaním vozidla, vykradnutím vozidla, stratou alebo
odcudzením kreditných kariet alebo chorôb je k dispozícii Toyota Eurocare a jej
poradenský tím, ktorý vám poradí alebo odovzdá správy vami určeným
osobám. Môže sa stať, že nebudeme môcť pokryť náklady spojené s daným
problémom, ale s istotou vám pomôžeme nájsť riešenie.

Služby poskytované ďalej ako 50 km od miesta bydliska

Ak porucha nastane ďalej ako 50 km od miesta bydliska, a pokiaľ nie je možné
opraviť vaše vozidlo v ten istý deň, môžete čerpať ďalej uvedené služby. Služby
Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava nie je možné vzájomne
kombinovať. Službu Vyzdvihnutie opraveného vozidla nie je možné kombinovať
so službou Hotel.

Náhradná doprava – pokračovanie v jazde
Toyota Eurocare zaistí aj uhradí dopravu pre vás aj spolucestujúcich vlakom
prvej triedy pre umožnenie pokračovania vašej cesty do cieľového miesta,
alebo spiatočnú cestu pre umožnenie návratu do miesta bydliska (do krajiny
registrácie vozidla). V prípade, že by doba cesty vlakom presiahla 6 hodín, bude
zaistená letecká doprava v ekonomickej triede. Toyota Eurocare zaistí zároveň
súvisiaci transport na stanicu či letisko.

Hotel
Ak si prajete zostať v mieste opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí ubytovanie a
platbu v hoteli pre vodičov a spolucestujúcich, a to najdlhšie na 4 noci av
najvyššej cene 127 € na osobu a noc. Stravu a ďalšie útraty hradia cestujúci
sami. V prípade potreby zaistí Toyota Eurocare aj transport posádky do tohto
hotela.

Náhradné vozidlo
Ak si prajete použiť náhradné vozidlo počas opravy, Toyota Eurocare vám zaistí
buď pristavenie náhradného vozidla rovnakej kategórie, alebo zorganizuje
transport do požičovne. Maximálna doba zápožičky sú 3 pracovné dni. V
prípade, že oprava nebude dokončená počas 3 pracovných dní, je možné tento
limit rozšíriť až o 2 bezprostredne nadväzujúce/predchádzajúce dni pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), pričom celková doba zápožičky nesmie
presiahnuť dobu opravy vozidla v servise. O náhradné vozidlo môžete požiadať
aj následne po vykonaní odtiahnutia, pokiaľ zistíte, že náhradné vozidlo počas
opravy budete skutočne potrebovať. Nárok na náhradné vozidlo rovnako ako aj
nárok na iné služby zaniká, ak je vozidlo pojazdné a dôjdete s ním do servisu
bez toho, aby ste predtým kontaktovali linku Toyota Eurocare. Hoci je vždy
vyvinuté maximálne úsilie na zaistenie zodpovedajúceho náhradného vozidla,
nemôže byť prevzatá zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté s týmto
zapožičaním a so spoločnosťou, ktorá zapožičanie zaisťuje. V prípade, že by
vznikli náklady na odstavenie náhradného vozidla mimo sídla zapožičiavateľa,
hradí tieto vodič sám rovnako ako ďalšie náklady spojené s prevádzkou
zapožičaného vozidla.

Vyzdvihnutie opraveného vozidla z miesta opravy
Pokiaľ budete preberať vozidlo z autorizovaného servisu Toyota,
nachádzajúceho sa vo vzdialenosti vyššej ako 50 km od svojho bydliska, Toyota
Eurocare zariadi a zaplatí na vašu žiadosť cestu vlakom prvou triedou pre jednu
osobu do miesta, kde bolo vozidlo opravené. V prípade, že by sa doba potrebná
na cestu povrchovou dopravou odhadovala na 6 a viac hodín, bude vám ako
alternatíva ponúknutá letenka ekonomickou triedou.

Odťah vozidla do autorizovaného servisu podľa voľby klienta v rámci
Slovenskej republiky

Pokiaľ by predpokladaná doba opravy vášho vozidla v autorizovanom servise
Toyota na území Slovenskej republiky trvala dlhšie ako 24 hodín, je možné
požiadať asistenčnú službu Toyota Eurocare o odtiahnutie vášho vozidla do
vášho domovského servisu (servis, ktorý je najbližšie k vášmu bydlisku). Pri
využití tejto služby strácate nárok na akékoľvek ďalšie služby popísané vyššie. O
túto službu je teda potrebné požiadať skôr, než začnite čerpať iné služby ako je
Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava.

Služby poskytované v zahraničí

Náhradný vodič
V prípade, že by všetky osoby oprávnené a spôsobilé na riadenie daného
vozidla náhle ochoreli či zaznamenali zdravotné ťažkosti a v ceste by nebolo
možné ďalej pokračovať, zaistí Toyota Eurocare, po potvrdení vyslaným
lekárskym zástupcom, na vlastné náklady službu náhradného vodiča. Tento
vodič následne zaistí cestu do miesta zákazníkovho trvalého bydliska alebo
pokračovania v pôvodnej ceste v danej oblasti. Všetky pridružené náklady s
výnimkou odmeny pre náhradného vodiča znáša zákazník.

Repatriácia vozidla
V prípade, že je nemožné vozidlo opraviť do piatich (5) pracovných dní alebo
pokiaľ je vozidlo nájdené po krádeži do tridsiatich (30) pracovných dní od
nahlásenia polícii, má zákazník možnosť požiadať službu Toyota Eurocare o
zabezpečenie odtiahnutia vozidla do domovského servisu. Služba môže byť
poskytnutá iba po schválení technickým špecialistom Toyota Eurocare, ktorý
tiež určí aktuálnu zostatkovú cenu vozidla – aby služba mohla byť poskytnutá,
nesmú náklady na odtiahnutie prevýšiť zistenú zostatkovú cenu.

Dodanie náhradných dielov
Pokiaľ nemôže byť vozidlo opravené z dôvodu nedostupnosti náhradných
dielov v danej oblasti, Toyota Eurocare zaistí a pošle tieto náhradné diely do
autorizovaného servisu Toyota, ktorý vykonáva opravu tohto vozidla. V prípade,
že nejde o diely uvedené v podmienkach záručnej zmluvy s výrobcom tohto
vozidla, je cena týchto dielov hradená zákazníkom.