1. Pre zákazníkov
  2. Asistencia

KINTO ASSISTANCE


Vážený zákazník, ak je súčasťou Vašich zmluvných podmienok služba KINTO ASSISTANCE (v SR: 0800 500 220, v zahraničí: +421 220 510 877), získavate okrem kompletnej cestnej asistencie aj možnosť poskytnutia náhradného vozidla v prípade neplánovanej nepojazdnosti (vozidlo je nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách) v rovnakej, resp. nižšej kategórii ako prenajaté vozidlo na dobu až 10 dní.

CESTNÁ ASISTENCIA


Ak je súčasťou Vašich zmluvných podmienok cestná asistenčná služba, potom ste spolu s vozidlom a jeho dokladmi prevzal aj Kartu asistenčnej služby. Zoznámte sa, prosím, dobre so službami, ktoré môžete v prípade núdzovej situácie (poruchy alebo nehody) Vášho vozidla využiť.

Karta asistenčnej služby zabezpečuje užívateľom vozidiel prenajatých firmou TFSSK zvýhodnené poskytovanie služieb v prípade poruchy alebo nehody a taktiež poskytovanie potrebných informácií. Platnosť služieb je uvedená na Karte asistenčnej služby. V prípade núdzovej situácie (poruchy, nehody) je tu pre Vás nepretržite Toyota Eurocare prípadne Lexus Euro Assistance 24, ktorej telefónne číslo sa nachádza na Vašej Karte cestnej asistencie prípadne na štítku vylepenom na skle Vášho vozidla. Vždy pri objednávaní konkrétnej služby najskôr uveďte, že ste jej držiteľom, a pri poskytovaní konkrétnej objednanej služby budete uplatňovať výhody s tým spojené. Všetky doklady, ktoré sú vystavené v súvislosti s poskytnutím služieb v rámci cestnej asistenčnej služby, musia byť Vami overené (z hľadiska rozsahu, kvality a ceny vykonaných služieb a uvedenie Vašich identifikačných údajov – VIN a EČV vozidla, Vášho mena a pod.) a potvrdené ( dátum a Váš podpis).

Pomoc poskytovaná Toyota Eurocare alebo Lexus Euro Assistance 24

Komu je pomoc poskytovaná?

„Užívateľovi”, tj oprávnenému vodičovi a posádke v maximálnom počte osôb
uvedených v technickom preukaze vozidla, prevážané s vedomím oprávneného
vodiča v rovnakom vozidle v čase jeho poruchy alebo nehody.

Čo je porucha?

Je to stav, keď je vozidlo nepojazdnej alebo nespôsobilej prevádzky na
pozemných komunikáciách či v teréne z dôvodu opotrebenia alebo poškodenia
jeho súčastí, spôsobené vlastnou funkciou jednotlivých častí vozidla pri bežnej
prevádzke alebo v dôsledku dopravnej nehody, nepredpokladaného
nedostatku/zámeny/ úniku/zamrznutia paliva, nedostatočného množstva
prevádzkových náplní, vybitého akumulátora – naštartovanie/výmena, úniku
vzduchu/defektu pneumatík, zlomenie/straty/uzamknutie kľúča a z dôvodu
poruchy zariadenia, tvoriacich povinné vybavenie vozidla pre jeho prevádzku
(stieračov predného skla, bezpečnostných pásov a predpísaných vonkajších
svetiel vozidla). Za nepojazdné vozidlo je považované vozidlo, ktoré z dôvodu
zásahu tretích strán (vandalizmus, pokus o krádež vozidla alebo jeho častí,
rozbitie okien) je nepojazdné alebo nespôsobilé prevádzky na pozemných
komunikáciách či teréne podľa príslušných právnych predpisov. Vyslobodenie
vozidla z účelovej komunikácie, v prípade, že udalosť nastala na účelovej
komunikácii, nie je súčasťou cestnej asistenčnej služby a je hradené
oprávneným vodičom či zákazníkom podľa skutočných nákladov s
vyslobodením vozidla súvisiacich. Poruchou však nie je systematická obnova
vozidla, jeho údržba, technická prehliadka inštalácie dodatkových zariadení ani
nedostatok v povinnej výbave vozidla.

Čo je nehoda?

Je to stav, keď je vozidlo poškodené vonkajšou silou vonkajšej strany (vplyvom
nárazu), v dôsledku ktorého je nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na
pozemných komunikáciách podľa príslušných právnych predpisov.

Čo je asistencia?

Je to servisná služba alebo pomoc, ktorú poskytuje alebo sprostredkuje
zmluvný partner TFSSK alebo jeho zahraničný partner oprávnenému užívateľovi
vozidla, bližšie špecifikovaná v ďalšom texte.

Službu môžete využiť v prípade:

• poruchy,
• defektu pneumatiky,
• nehody,
• straty kľúčov či zabuchnutie kľúčov vo vozidle,
• problému s palivom,
• krádeže vozidla,
• vybitie batérie,
• ďalších problémov s vaším vozidlom.

Cestnú asistenciu Toyota Eurocare môžete využiť v nasledujúcich krajinách:

Andora, Belgicko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Čierna Hora, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Chorvátsko, Írsko,
Island, Taliansko, Korzika, Cyprus, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva,
Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Monako, Nemecko, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, San Maríno,
Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko
(európska časť), Ukrajina, Veľká Británia, Vatikán.

Definícia pojmov a podmienok


Rozsah nároku na asistenčné služby Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24:

Nárok na čerpanie služieb bezplatnej asistencie vzniká iba za predpokladu kontaktovania centrály Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24 bezprostredne po vzniku incidentov popísaných nižšie. Predovšetkým sa tým rozumie, že skôr ako klient začne akokoľvek riešiť udalosť na svojom vozidle, musí kontaktovať linku asistenčnej služby za účelom schválenia/vyhľadania dodávateľa technickej pomoci či služieb.

Nárok na asistenčné služby majú vodič vozidla a osoby prepravované vo vozidle v čase vzniku udalosti (v súlade s platnými predpismi av súlade s technickým preukazom vozidla). Služby sa nevzťahujú na osoby prepravované vo vozidle za odplatu a na stopára.

Bezplatná asistenčná služba Toyota Eurocare/Lexus Euro Assistance 24 je
poskytovaná v prípade týchto incidentov:

• Porucha – poruchou sa rozumie mechanická, elektrická alebo elektronická porucha, v dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku.

• Nehoda – udalosť, pri ktorej dôjde vplyvom nárazu k mechanickej udalosti, pri ktorej dôjde vplyvom nárazu k mechanickému poškodeniu vozidla zvonku av dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

• Problémy s palivom
• ťažkosti spôsobené natankovaním nesprávneho alebo nekvalitného paliva
• ťažkosti spôsobené zamrznutím paliva
• ťažkosti spôsobené nedostatkom paliva v nádrži – asistenčná služba zariadi dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené.
Cena dovezeného paliva bude uhradená klientom/užívateľom vozidla.

• Vybitie batérie – asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla, ktoré vykoná štart vozidla cez štartovacie káble alebo v prípade nutnosti odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota/Lexus.

• Defekt pneumatiky – asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla. Technik vykoná výmenu pneumatiky za rezervu. V prípade, že klient nemá rezervu alebo defekt nie je možné opraviť opravnou sadou, bude vozidlo odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota/Lexus. Opravu pneumatiky v servise a cenu novej pneumatiky (pokiaľ je nutné ju vymeniť) hradí klient/užívateľ vozidla.

• Strata kľúčov či uzamknutie kľúčov vo vozidle – asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla a vyškolený technik vykoná odomknutie vozidla. Cenu dielov týmto zákrokom poškodených alebo cenu dovezených náhradných kľúčov hradí klient/užívateľ vozidla. V prípade nemožnosti otvoriť vozidlo na mieste zaistí asistenčná centrála odtiahnutia vozidla do autorizovaného servisu Toyota/Lexus, kde dôjde k otvoreniu vozidla autorizovaným technikom. Náklady za prácu v servise a náhradné diely hradí klient/užívateľ vozidla.

• Krádež vozidla – odcudzenie vozidla cudzím subjektom, ku ktorému dôjde mimo domovskej krajiny klienta.

Asistenčnú službu môžete kontaktovať aj v prípade ďalších problémov s vaším vozidlom, ktoré nie sú kryté týmto programom (napríklad poškodenie v dôsledku vandalizmu, krádež vozidla v rámci domovskej krajiny). Aj v týchto situáciách vám skúsení operátori vždy poradia a odporučia ten najvhodnejší postup riešenia vašej situácie.

Definícia miesta bydliska klienta/užívateľa vozidla

Ak je nájomcom fyzická osoba, potom je za bydlisko považovaná adresa trvalého bydliska klienta/vodiča vozidla v čase incidentu. Pokiaľ bude nájomca spolujazdcom vo vozidle, tak sa asistencia primárne vzťahuje na jeho osobu a za bydlisko je potom brané trvalé bydlisko nájomcu ako spolujazdca. Ak je nájomcom právnická osoba (firemné vozidlo), potom je za bydlisko považované sídlo spoločnosti.

Prehľad služieb

Rozsah asistenčných služieb v mieste
bydliska  
nad 50 km vzahraničí  
Cestná asistencia
Odťahová služba
Správy a poradenstvo
Náhradná doprava – pokračovanie v jazde  

Hotel  

Náhradné vozidlo  

Vyzdvihnutie opraveného vozidla  

Odťah vozidla do autorizovaného servisu podľa volby klienta  
 
Náhradný vodič    
Repatriácia vozidla    
Dodanie náhradných dielov    

Služby poskytované v mieste bydliska


Cestná asistencia
– V prípade poruchy alebo v prípade nehody, ktorá by vašu Toyotu urobila nepojazdnú, vám služba Toyota Eurocare bezplatne poskytne okamžitý zásah profesionálnej cestnej služby, ktorá zaistí odstránenie menšej poruchy opraviteľnej priamo na mieste.

Odťahová služba – V prípade, že by bol pokus o uvedenie vozidla späť do pojazdného stavu neúspešný alebo sa ukázal byť nepraktickým, zaistí Toyota Eurocare odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Pokiaľ vyvstane nutnosť uschovania vozidla do doby, než bude otvorený príslušný najbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí úschovu tohto vozidla až do výšky 75 €. Asistenčná služba tiež zaistí prepravu akéhokoľvek prívesu alebo karavanu (so štandardným 50 mm závesným spojovacím zariadením) pripojeného k vozidlu do toho istého autorizovaného servisu Toyota. V prípade odtiahnutia vozidla s hybridným pohonom musí byť odtiahnutie vykonané na hydraulickej plošine. Za účelom otvorenia zákazky pred začatím opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí vhodnú dopravu (taxi, vlak) jednej osoby do daného servisu 1x tam a späť. Maximálny finančný limit na túto službu je 40 EUR.

Správy a poradenstvo – V prípade akéhokoľvek technického problému spojeného s používaním vozidla, vykradnutím vozidla, stratou alebo odcudzením kreditných kariet alebo chorôb je k dispozícii Toyota Eurocare a jej poradenský tím, ktorý vám poradí alebo odovzdá správy vami určeným osobám. Môže sa stať, že nebudeme môcť pokryť náklady spojené s daným problémom, ale s istotou vám pomôžeme nájsť riešenie.

Služby poskytované ďalej ako 50 km od miesta bydliska


Ak porucha nastane ďalej ako 50 km od miesta bydliska, a pokiaľ nie je možné opraviť vaše vozidlo v ten istý deň, môžete čerpať ďalej uvedené služby. Služby Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava nie je možné vzájomne kombinovať. Službu Vyzdvihnutie opraveného vozidla nie je možné kombinovať so službou Hotel.

Náhradná doprava – pokračovanie v jazde

Toyota Eurocare zaistí aj uhradí dopravu pre vás aj spolucestujúcich vlakom prvej triedy pre umožnenie pokračovania vašej cesty do cieľového miesta, alebo spiatočnú cestu pre umožnenie návratu do miesta bydliska (do krajiny registrácie vozidla). V prípade, že by doba cesty vlakom presiahla 6 hodín, bude zaistená letecká doprava v ekonomickej triede. Toyota Eurocare zaistí zároveň súvisiaci transport na stanicu či letisko.

Hotel

Ak si prajete zostať v mieste opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí ubytovanie a platbu v hoteli pre vodičov a spolucestujúcich, a to najdlhšie na 4 noci av najvyššej cene 127 € na osobu a noc. Stravu a ďalšie útraty hradia cestujúci sami. V prípade potreby zaistí Toyota Eurocare aj transport posádky do tohto hotela.

Náhradné vozidlo

Ak si prajete použiť náhradné vozidlo počas opravy, Toyota Eurocare vám zaistí buď pristavenie náhradného vozidla rovnakej kategórie, alebo zorganizuje transport do požičovne. Maximálna doba zápožičky sú 3 pracovné dni. V prípade, že oprava nebude dokončená počas 3 pracovných dní, je možné tento limit rozšíriť až o 2 bezprostredne nadväzujúce/predchádzajúce dni pracovného pokoja (víkend, štátny sviatok), pričom celková doba zápožičky nesmie presiahnuť dobu opravy vozidla v servise. O náhradné vozidlo môžete požiadať aj následne po vykonaní odtiahnutia, pokiaľ zistíte, že náhradné vozidlo počas opravy budete skutočne potrebovať. Nárok na náhradné vozidlo rovnako ako aj nárok na iné služby zaniká, ak je vozidlo pojazdné a dôjdete s ním do servisu bez toho, aby ste predtým kontaktovali linku Toyota Eurocare. Hoci je vždy vyvinuté maximálne úsilie na zaistenie zodpovedajúceho náhradného vozidla, nemôže byť prevzatá zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté s týmto zapožičaním a so spoločnosťou, ktorá zapožičanie zaisťuje. V prípade, že by vznikli náklady na odstavenie náhradného vozidla mimo sídla zapožičiavateľa, hradí tieto vodič sám rovnako ako ďalšie náklady spojené s prevádzkou zapožičaného vozidla.

Vyzdvihnutie opraveného vozidla z miesta opravy

Pokiaľ budete preberať vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti vyššej ako 50 km od svojho bydliska, Toyota Eurocare zariadi a zaplatí na vašu žiadosť cestu vlakom prvou triedou pre jednu osobu do miesta, kde bolo vozidlo opravené. V prípade, že by sa doba potrebná na cestu povrchovou dopravou odhadovala na 6 a viac hodín, bude vám ako alternatíva ponúknutá letenka ekonomickou triedou.

Odťah vozidla do autorizovaného servisu podľa voľby klienta v rámci Slovenskej republiky

Pokiaľ by predpokladaná doba opravy vášho vozidla v autorizovanom servise Toyota na území Slovenskej republiky trvala dlhšie ako 24 hodín, je možné požiadať asistenčnú službu Toyota Eurocare o odtiahnutie vášho vozidla do vášho domovského servisu (servis, ktorý je najbližšie k vášmu bydlisku). Pri využití tejto služby strácate nárok na akékoľvek ďalšie služby popísané vyššie. O túto službu je teda potrebné požiadať skôr, než začnite čerpať iné služby ako je Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava.

Služby poskytované v zahraničí

Náhradný vodič

V prípade, že by všetky osoby oprávnené a spôsobilé na riadenie daného vozidla náhle ochoreli či zaznamenali zdravotné ťažkosti a v ceste by nebolo možné ďalej pokračovať, zaistí Toyota Eurocare, po potvrdení vyslaným lekárskym zástupcom, na vlastné náklady službu náhradného vodiča. Tento vodič následne zaistí cestu do miesta zákazníkovho trvalého bydliska alebo pokračovania v pôvodnej ceste v danej oblasti. Všetky pridružené náklady s výnimkou odmeny pre náhradného vodiča znáša zákazník.

Repatriácia vozidla

V prípade, že je nemožné vozidlo opraviť do piatich (5) pracovných dní alebo pokiaľ je vozidlo nájdené po krádeži do tridsiatich (30) pracovných dní od nahlásenia polícii, má zákazník možnosť požiadať službu Toyota Eurocare o zabezpečenie odtiahnutia vozidla do domovského servisu. Služba môže byť poskytnutá iba po schválení technickým špecialistom Toyota Eurocare, ktorý tiež určí aktuálnu zostatkovú cenu vozidla – aby služba mohla byť poskytnutá, nesmú náklady na odtiahnutie prevýšiť zistenú zostatkovú cenu.

Dodanie náhradných dielov

Pokiaľ nemôže byť vozidlo opravené z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov v danej oblasti, Toyota Eurocare zaistí a pošle tieto náhradné diely do autorizovaného servisu Toyota, ktorý vykonáva opravu tohto vozidla. V prípade, že nejde o diely uvedené v podmienkach záručnej zmluvy s výrobcom tohto vozidla, je cena týchto dielov hradená zákazníkom.