1. Pre zákazníkov
  2. Dopravná nehoda

DOPRAVNÁ NEHODA

Kedy volať políciu?

Políciu volajte k nehode vždy v nasledujúcich prípadoch, ak:
• dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby – je nutné venovať pozornosť aj
zraneniam, ktoré sa na prvý pohľad javia ako bezvýznamné či skryté – následne
z nich môžu byť závažné zdravotné komplikácie. Pokiaľ máte akékoľvek
pochybnosti o zranení a ich vážnosti, informujte radšej o nehode policajta,
• dôjde k hmotnej škode na majetku tretej osoby (s výnimkou škody na vozidle,
ktorého vodič má účasť na DN – napr. služobné alebo požičané vozidlo, lízing a
pod.),
• dôjde k poškodeniu súčasti alebo príslušenstva pozemnej komunikácie (napr.
zvodidlá, dopravná značka, zábradlie mosta,…),
• dôjde k poistnej udalosti, ktorá vznikne trestným činom –napr. vandalizmus,
vykradnutie alebo odcudzenie vozidla. V tomto prípade výška škody
nerozhoduje!
• dôjde k zrážke so zverou,
• sa ako účastníci dopravnej nehody nedokážete dohodnúť na miere zavinenia
• alebo keď sami nebudete po nehode schopní obnoviť plynulosť prev

V prípade všetkých ostatných dopravných nehôd, prosím, postupujte nasledovne:
• S ostatnými účastníkmi nehody vyplňte spoločne „Záznam o dopravnej
nehode“. Formulár Záznam o dopravnej nehode musí vyplniť každý účastník
nehody. Všetky vyplnené formuláre je nutné predložiť poisťovni. Tento
formulár je odovzdaný zákazníkovi spolu s preberac´m protokolom. Ak ho
použijete, prosím, kontaktujte TFSSK a vyžiadajte si zaslanie nového formulára
od nás alebo si ho prípadne môžete vyžiadať priamo u poisťovne.
• Ak by Vám niektorý z účastníkov nehody odmietol poskytnúť súčinnosť pri
spísaní záznamu o nehode, zavolajte k nehode políciu.
• Odoprením spísať záznam o nehode sa účastník dopravnej nehody dopustí
priestupku.

Odporúčame!
• Ak Vám to umožnia okolnosti nehody, pokúste sa hneď na mieste požiadať
vinníka nehody, aby ihneď nahlásil nehodu na zelenú bezplatnú linku svojej
poisťovne. Získa tak ihneď číslo poistnej udalosti, ktoré Vám môže oznámiť a
pomôcť tak urýchliť vybavenie poistnej udalosti.

Povinné ručenie
• Vaše vozidlo je vybavené poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou vozidla (povinné ručenie), tzv. „zelenou kartou“. Poistenie sa
vzťahuje iba na štáty, ktoré sú na zelenej karte uvedené.
• Limity poistného plnenia za škodu na majetku alebo ujmu na zdraví sú
uvedené v Zmluve, alebo podmienkach, individuálne môžu byť dohodnuté
rôzne varianty výšky týchto limitov.

Poistenie osôb
• Pokiaľ je Vaše vozidlo vybavené doplnkovým úrazovým poistením osôb
prepravovaných motorovým vozidlom, poistné krytie sa vzťahuje na vodiča
poisteného vozidla a osoby cestujúce v priestore určenom na prepravu
cestujúcich.