1. Pre zákazníkov
  2. Dopravná nehoda
  3. Nahlásit nehodu

NAHLÁSIŤ NEHODU

Postup pri riešení poistnej udalosti


• Oznámte účasť na DN Polícii SR vždy, keď túto povinnosť ukladá zákon viď. kapitola „Kedy volať políciu?“
• Ak je to možné, zaistite si kópiu daného policajného protokolu alebo aspoň jeho číslo a presnú adresu zložky Polície SR, ktorá danú poistnú udalosť vyšetrovala.
• Prosím, nahláste všetky poistné udalosti do 3 dní
• Vaša leasingová zmluva obsahuje kompletné služby, tj aj vr. riešenia poistných udalostí. Akúkoľvek dopravnú nehodu, prosím, nahláste na e- mail Poistneudalosti.kinto@toyota.sk

Vopred si pripravte naskenované dokumenty:

1. Vodičský preukaz
2. Záznam o dopravnej nehode
3. Policajný protokol (ak bol vystavený)
4. Fotodokumentácia z miesta nehody (ak je k dispozícii)
5. Fotodokumentácia poškodenia (ak je k dispozícii)

Po nahlásení poistnej udalosti Vám bude zaslané potvrdenie, že nahlásenie bolo vykonané a obdržíte číslo poistnej udalosti, pod ktorým je škoda evidovaná. Toto číslo, prosím, odovzdajte v preferovanom autorizovanom servise značky vozidla prijímaciemu technikovi. Bez odovzdania tohto čísla nemôže byť zahájená oprava vozidla.

Odcudzenie vozidla

• Po zistení krádeže vozidla je postup rovnaký ako pri každej poistnej udalosti z havarijného poistenia. Je potrebné túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť Polícii SR, nechať všetko protokolárne vyšetriť a zaistiť kópiu daného protokolu alebo aspoň jeho číslo a presnú adresu zložky Polície SR, ktorá poistnú udalosť vyšetrovala.
• POZOR – užívate vozidlo v operatívnom lízingu. Vozidlo je vo vlastníctve a majetku spoločnosti TFSSK. Akékoľvek poškodenie, a teda aj krádež, je teda spôsobená tzv. tretej strane – preto je VŽDY nutné volať Políciu SR.
• Vaša leasingová zmluva OBSAHUJE kompletné služby, tj aj vr. riešenie poistných udalostí, poistnú udalosť teda nahláste k nám na mailPoistneudalosti.kinto@toyota.sk

Postup pri uplatňovaní plnenia z dodatočných poistení

• Poistenie osôb/sedadiel – pokiaľ je poistné za toto poistenie zahrnuté do lízingovej splátky, uplatňuje sa vždy súčasne s riešením poistnej udalosti.
• Poistenie skiel – pokiaľ je toto poistenie súčasťou služieb zahrnutých do leasingovej splátky, nahláste túto poistnú udalosť najneskôr do 3 dní od dátumu poistnej udalosti. Postup je rovnaký ako pri riešení udalosti z havarijného poistenia.